Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lleoliad, Safle a Phwnc

Trosolwg

Golwg Gyffredinol

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o amgylcheddau astudio hyblyg sy’n addas i anghenion unigol a grwpiau, yn cynnwys mannau i gydweithio, mannau cymdeithasol a mannau astudio’n dawel. Mae gennym hefyd ystafelloedd cyfarfod.

Mae pedair o lyfrgelloedd ar y safle, pob un â'i meysydd pwnc ei hun. Mae'n bosibl y gwnewch chi ddefnyddio mwy nag un o'n llyfrgelloedd yn ystod eich astudiaethau.

Y Brif Lyfrgell

Casgliadau: Y celfyddydau, dyniaethau, busnes, gwyddorau cymdeithas, y gyfraith a cherddoriaeth. Y drws nesaf i'r Brif Lyfrgell fe welwch chi'r Archifdy a Chasgliadau Arbennig.

Nifer y mannau darllen: 324 (seddau) 59 (gyda darpariaeth cyfrifiadur personol)
Gwiriwch a oes cyfrifiadur ar gael

Cyfleusterau:

 • Gellir dod i'r brif fynedfa i fyny'r grisiau neu'r ramp gyda chanllaw ac mae drysau â motor ar y brif fynedfa. Mae mynediad lifft ar gael i'r tri llawr. Sylwer: Nid oes mynediad gwastad na lifft i Ddarllenfa Lloyd. Cysylltwch â'r llyfrgell i drefnu mynediad trwy'r drysau ochr allanol
 • Mae lleoedd parcio ar gael i ddeiliaid trwyddedau ac mae lleoedd parcio i ddeiliaid bathodynnau glas ar gael y tu allan i'r llyfrgell
 • Mae cyfleusterau copïo, argraffu a sganio ar gael drwy'r llyfrgell
 • Mae 2 ystafell gyfarfod y gellir eu harchebu ar gael gyda chyfleusterau clywedol, archebwch wrth y ddesg gwasanaethau cwsmer )
 • Gall myfyrwyr sydd â Chynllun Cefnogi Dysgu Personol ddefnyddio'r ystafell Technoleg Gynorthwyol, sydd ar y llawr gwaelod ar y dde wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad
 • Mae toiledau, gan gynnwys toiledau mynediad i'r anabl, ar y lefel isaf (lifft ar gael)
 • Mae peiriannau gwerthu yn ogystal â dŵr am ddim ar gael yn yr ardal dysgu cymdeithasol
 • DI-Wifr (EDUROAM)
 • Cynllun Llawr

Rhith-deithiau:

Prif Lyfrgell
Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Ffôn: 01248 382983

e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

[Oriau Agor]


View Larger Map

Llyfrgell Adeilad Deiniol

Casgliadau: Y gwyddorau, seicoleg a gwyddorau iechyd. Prif gasgliadau gwyddonol, cyfnodolion, llyfrau a cyfeirlyfrau. Casgliad mawr o fapiau ordnans, mapiau pridd a mapiau daearegol.

Nifer y Mannau Darllen: 157 (seddau) 104 (gyda darpariaeth cyfrifiadur personol)

Gwiriwch a oes cyfrifiadur ar gael

Cyfleusterau:

 • Gellir dod i'r brif fynedfa o'r maes parcio â rhwystr fyny'r grisiau neu'r ramp gyda chanllaw. Mae'r maes parcio di-rwystr wrth ochr yr adeilad. Mae'r mynediad o Ffordd Deiniol yn wastad. Mae gan fynedfa'r adeilad hwn ddrysau â motor. Mae mynediad lifft ar gael i bob llawr
 • Mae dau faes parcio i ddeiliaid trwyddedau ar gael ar hyd Sackville Road. Mae’r naill fynedfa â rhwystr a’r llall heb rwystr. Mae gan y ddau faes parcio leoedd parcio i ddeiliaid bathodynnau glas
 • Mae cyfleusterau copïo, argraffu a sganio ar gael drwy'r llyfrgell
 • Gall myfyrwyr sy'n dymuno ymarfer eu sgiliau cyflwyno archebu ystafell 008 wrth ddesg gwasanaethau cwsmer y llyfrgell. (7 cyfrifiaduron)
 • Mae ystafell y gellir ei harchebu ar gael i gyfarfod yn breifat gyda mentoriaid myfyrwyr. Gall mentoriaid neu fyfyrwyr archebu'r ystafell drwy cownter Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Gall myfyrwyr sydd â Chynllun Cefnogi Dysgu Personol ddefnyddio'r ystafell Technoleg Gynorthwyol, sydd ar y llawr gwaelod ar y chwith wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad
 • Mae toiledau, gan gynnwys toiledau mynediad i'r anabl, wedi'u lleoli yn y brif dderbynfa
 • Mae peiriannau gwerthu, yn ogystal â dŵr am ddim, ar y llawr gwaelod
 • Gall staff a myfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Eigion ofyn i stoc gyffredinol gael ei dosbarthu i Borthaethwy. Gwnewch eich ceisiadau drwy e-bostio llyfrgell@bangor.ac.uk. Mae'n cymryd rhwng 1 a 5 diwrnod i ddosbarthu unrhyw beth.
 • DI-Wifr (EDUROAM)
 • Cynllun Llawr

Rhith-deithiau:

Llyfrgell Deiniol
Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UX
Ffôn: 01248 382984

e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

[Oriau Agor]


View Larger Map

Llyfrgell Safle’r Normal

Casgliadau: Deunyddiau ar addysg, gan gynnwys casgliadau o lyfrau plant, a gwyddorau chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff.

Nifer y Mannau Darllen: Mannau astudio amrywiol ac astudio ar y cyd, 65 (gyda darpariaeth cyfrifiaduron personol)

Gwiriwch a oes cyfrifiadur ar gael

Cyfleusterau

 • Gellir dod i'r brif fynedfa i fyny'r grisiau neu mewn lifft ac mae drysau â motor ar y brif fynedfa. Sylwer: Nid oes mynediad lifft i lawr cyntaf y llyfrgell. Gofynnwch i'r staff nôl unrhyw ddeunyddiau sydd eu hangen arnoch
 • Mae lleoedd parcio ar gael i ddeiliaid trwyddedau ac mae lleoedd parcio i ddeiliaid bathodynnau glas ar gael y tu allan i'r llyfrgell
 • Mae cyfleusterau copïo, argraffu a sganio ar gael drwy'r llyfrgell
 • Mae 2 ystafell gyfarfod y gellir eu harchebu ar gael gyda chyfleusterau clyweled - archebwch wrth y ddesg gwasanaethau cwsmeriaid
 • Gall myfyrwyr sydd â Chynllun Cefnogi Dysgu Personol ddefnyddio'r ystafell Technoleg Gynorthwyol
 • Mae toiledau, gan gynnwys toiledau mynediad i'r anabl, ar y llawr gwaelod
 • Mae peiriannau gwerthu, yn ogystal â dŵr am ddim, ar y llawr gwaelod
 • DI-Wifr (EDUROAM)
 • Cynllun Llawr

Rhith-deithiau

Llyfrgell Safle'r Normal
Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2PZ
Ffôn: 01248 383048

e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

[Oriau Agor]


Location map

Llyfrgell Wrecsam Maelor

Casgliadau: Nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg ac iechyd

Nifer y Mannau Darllen: 48 (seddau) 28 (gyda darpariaeth cyfrifiaduron personol)

Gwiriwch a oes cyfrifiadur ar gael

Cyfleusterau
 • Mae llethr bach ar y fynedfa i'r adeilad ac mae'r drws mynediad yn drwm iawn, gofynnwch i'r staff am gymorth os oes angen. Sylwer: Nid oes mynediad lifft i'r ystafell astudio ar y llawr uchaf
 • Mae lleoedd parcio ar gael i ddeiliaid trwyddedau ac mae lleoedd parcio i ddeiliaid bathodynnau glas ar gael y tu allan i'r llyfrgell
 • Mae cyfleusterau copïo, argraffu a sganio ar gael ar y llawr gwaelod
 • Mae 2 ystafell gyfarfod y gellir eu harchebu ar gael gyda chyfleusterau clyweled - archebwch wrth y ddesg gwasanaethau cwsmeriaid
 • Mae toiledau, gan gynnwys toiledau mynediad i'r anabl, ar y llawr gwaelod
 • Mae peiriannau gwerthu, yn ogystal â dŵr am ddim, ar y llawr gwaelod
 • DI-Wifr (EDUROAM)
 • Cynllun Llawr

Rhith-deithiau

Llyfrgell Maelor, Wrecsam
Canolfan Archimedes, Wrecsam. LL13 7YP
Ffôn: 01248 383914

e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

[Oriau Agor]Location map