Newyddion Llyfrgell

Mynediad AgoredOpen Access Week

Lansio wythnos Mynediad Agored ym Mangor. Yn dechrau dydd Llun Hydref 22, 1-2yp yn y brif lyfrgell hefo sesiwn galw heibio - panad a chacen ar gael. [Mwy]

Byddwch yn Fyfyriwr sy'n Hyrwyddo'r Llyfrgell

Cewch eich talu i'n helpu ni i wneud eich llyfrgell cystal ag y gall fod.

Bydd Hyrwyddwyr Llyfrgell yn ymwneud â'r gymuned myfyrwyr ac yn gweithio a'r Llyfrgellwyr Cefnogaeth Academaidd ar broject sydd â'r nod o wella a datblygu'r hyn sydd gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau i'w gynnig i fyfyrwyr. [Mwy]

Gwefan yr Lyfrgell - Cynnal a chadw

Mae'r gwefan y Llyfrgell yn cael diweddaru. Gofynnwch am gymorth trwy anfon e-bost i llyfrgell@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 6/9/2018.

Oriau Agor yr Archifdy dros yr Haf

Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos dros yr Haf rhwng 30ain o Orffenaf a'r 10fed o Awst 2018. Byddwn yn ail-agor ar y 13eg o Awst 2018.

Dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2018.

 

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell

Simon, Alec & Julia: hyrwyddwyr y llyfrgell 2017/18

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell: Simon, Alec a Julia! Bydd projectau sydd ar y gweill yn cael eu rhannu ar eu tudalen Facebook. https://www.facebook.com/libraryambassadorsbangor/?fref=ts

 

Y Llyfrgell: 24/7!

O 8:30am ddydd Llun 6 Tachwedd bydd y Brif Lyfrgell yn agored 24/7.   Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Brif Lyfrgell ar ôl 9pm.

Helpwch ni i ledaenu'r neges drwy ddefnyddio #BULibrary247 a chynnwys unrhyw luniau a dynnwyd ohonoch eich hun yn y llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau, cysylltwch â ni drwy gyfryngau cymdeithasol, sgwrsio ar-lein, e-bost neu ein ffonio ar 01248 382981.  Gellwch hefyd siarad â'n staff cyfeillgar a chymwynasgar yng ngwahanol ganghennau'r llyfrgell.

Cliciwch yma i weld oriau agor ein holl ganghennau llyfrgell:

https://www.bangor.ac.uk/library/opening.php.cy

 

Rydym wedi newid y ffordd y darperir erthyglau electronig o'r Llyfrgell Brydeinig.

Mae erthyglau Benthyca Rhwng Llyfrgell a gyflenwir gan y Llyfrgell Brydeinig yn awr yn cael eu darparu drwy'r system DRM Lite sydd â rhai manteision dros y system flaenorol:

 • Bellach does dim angen gosod ategion (plug-ins) i fynd at ddogfennau

 • Caiff dogfennau eu cloi i unigolyn (yn hytrach nag i gyfrifiadur), felly gellwch agor dogfennau ar unrhyw beiriant wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd.
 • Gallwch nawr agor eich dogfennau ar declynnau symudol, nid yw’r dogfennau wedi   eu cyfyngu i Gyfrifiaduron Personol. 

[Mwy]

 

Defnyddio Cyfnodolion Printiedig

Bydd gan rifynnau diweddar o gyfnodolion slip ar y clawr yn gofyn i chi roi tic mewn blwch bob tro y byddwch yn defnyddio'r cyfnodolyn.
Gwerthfawrogir eich cydweithrediad yn fawr, am ein bod yn gwneud hyn i gasglu gwybodaeth gywir ynglŷn â pha gyfnodolion sy'n cael eu defnyddio.

 

Oriau agor yr Archifdy

Bydd yr archifdy ar gau am bythefnos dros yr Haf rhwng 31ain o Orffenaf - 11eg o Awst, 2017
Byddwn yn ail-agor ar y 14eg o Awst.

 

Oriau Agor y Gwasanaeth Llyfrgell:

Mae 24/7 wedi dod i ben. Gwelwch yma am ein horiau agor.

 

Arddangosfa

Hedd WynMae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor yn coffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn gydag arddangosfa yn dathlu bywyd, gwaith a threftadaeth y bardd a'r milwr o Gymro a fu farw ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Passchendaele ar 31 Gorffennaf 1917.

Ymysg yr eitemau a gânt eu harddangos bydd drafft o'i awdl 'Yr Arwr' a fwriadai ei chyflwyno i gystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol a oedd i'w chynnal ym Mhenbedw yn 1917.  

Hefyd ceir llythyr, 'Rhiwle yn Ffrainc', a ysgrifennwyd oddeutu 5 wythnos cyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw, lle mae'n disgrifio bywyd y tu ôl i'r ffosydd ar y Ffrynt Gorllewinol.

Gellir gweld yr arddangosfa o 5 Mehefin tan 15 Rhagfyr yng Nghoridor Ystafell y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Byddwn hefyd yn hyrwyddo'r arddangosfa ym mhabell Prifysgol Bangor ddydd Gwener 11 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Oriau agor yr Archifdy

Oriau Agor yr Archidy: Bydd yr Archifdy ar gau ar ddydd Gwener, 9fed o Fehefin 2017 ar gyfer hyfforddiant staff.

 

Arddangosfa

Mae Polly Wilton, sy'n wirfoddolwr gyda'r Archifau a Chasgliadau Arbennig, wedi bod yn brysur yn creu arddangosfa yn seiliedig ar gerdyn post o Fangor. Ewch i ddarllenfa Shankland yn y Llyfrgell i weld ei model 3D sy'n ail-greu'r olygfa a chasglwch daflen wybodaeth sy'n datgelu'r stori tu nol i'r cerdyn post.

Polly Wilton

 

Hyrwyddwyr Llyfrgell 2016-17

Diolch yn fawr iawn:

Alexandra Wuergler (Uwch Hyrwyddwr)

Ankita Goyal     

Finvola Dunphy                 

Laurence Jones

Thandiwe Mphoka

am helpu Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau i wella ein gwasanaethau i fyrywyr.

Byddwn yn chwilio ddiddordeb, afonwch e-bost at: libsupport@bangor.ac.uk ac fe wnawn anfon pecyn cais atoch fis Medi 2017

Cysylltu a'r Facebook

 

Catalogio’r Casgliad Arthuraidd

Cyrhaeddwyd carreg filltir yn hanes catalogio casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint yr wythnos hon, pan gatalogiwyd y 1,000fed llyfr. Mwy...

 

Lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd Prifysgol Bangor

Traddodir y brif ddarlith, 'Portable Arthur: Why medieval legends are still relevant to us' gan yr Athro Raluca Radulescu (Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a sylfaenydd y Ganolfan).

Canolfan Astudiaethau Arthuraidd

Lleoliad: Darlithfa Eric Sunderland (MALT), Prif Adeilad y Celfyddydau , Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Gwener 20 Ionawr 2017, 16:00–18:30

 

24/7 Llyfrgell Deiniol

Mae 24/7 yn dod yn ól i Llyfrgell Deiniol o Ionawr 3 - Ionawr 22

 

Hyrwyddwyr Llyfrgell

Dyma ein Hyrwyddwyr Llyfrgell newydd:

Penodwyd pump o fyfyrwyr i fod yn Hyrwyddwyr Llyfrgell yn gweithio gyda’r  Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau i hyrwyddo’r gwasanaethau a’r digwyddiadau amrywiol, ynghyd â chael adborth er mwyn gwella cyfathrebu rhwng y gwasanaeth a’r myfyrwyr.

Mae’r pum Hyrwyddwr yn israddedigion ac uwchraddedigion o wahanol Ysgolion ar draws y Brifysgol. Dyma’r pump:

Alexandra Wuergler (Uwch Hyrwyddwr)

Ankita Goyal     

Finvola Dunphy                 

Laurence Jones

Thandiwe Mphoka

Cysylltu a'r Facebook

 

Treial: Cronfeydd data Health Research Premium Collection & British Nursing Index

Prifysgol Bangor ar hyn o bryd yn cynnal treial (11/10/16 – 30/11/16) gyda'r pecyn cronfeydd data Health Research Premium Collection & British Nursing Index.

Gellir mynd at yno ac yno

I roi eich adborth ar yr adnoddau hyn, cliciwch yno ac yno 

 

Hyfforddiant Staff a Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae'r gwasanaeth llyfrgell ac archifau yn cynnal nifer o sesiynau hyfforddi ar gyfer staff ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig yn ystod semester 1. Rhagor o fanylion ar gael yma:

 

Cyfnodau benthyca a hawliau benthyca newydd
Staff a myfyrwyr PB yn unig

Rydym wedi adolygu a symleiddio ein cyfnodau benthyca safonol ac wedi cynyddu nifer yr eitemau y gall defnyddwyr y llyfrgell eu benthyca ar y tro.

O 25 Awst 2016, bydd yr hawliau fel a ganlyn:

  Nifer yr eitemau Cyfnod benthyca safonol
Israddedigion 15 4 wythnos*
Graduates
(Meistr & Ymchwil)
30 4 wythnos*
University staff
(Academaidd a Chefnogi)
30 4 wythnos*
Benthycwyr allanol 6 2 Pethefnos

Cofiwch mae pob benthyciad yn amodol ar gael eu galw yn ôl, a bydd y dyddiadau dychwelyd yn cael eu cwtogi os oes defnyddiwr arall o'r llyfrgell eisiau eitem sydd ar fenthyg.

*Bydd eitemau benthyca safonol sydd heb gael eu galw yn ôl gan ddefnyddiwr arall yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig am gyfnod benthyca o 4 wythnos arall, 7 diwrnod cyn y dyddiad dychwelyd. (Sylwer nid yw adnewyddu'n awtomatig yn berthnasol i fenthyciadau i fenthycwyr allanol).

 

System newydd ar gyfer llyfrgelloedd ledled Cymru i feithrin rhagor o gydweithio rhwng prifysgolion

Cynhelir digwyddiad heddiw (dydd Iau, 22 Medi 2016) yn y Cynulliad i ddathlu system newydd ar gyfer rheoli llyfrgelloedd fydd yn hyrwyddo cydweithio rhwng llyfrgelloedd ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru. [Mwy]


Or chwith i'r dde: Julie James, Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, Sue Hodges Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd ac Archifau PB a cadeirydd WHELF, Mandy Powell, Penaeth CILIP Cymru, a Hywel James, Penaeth Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd
[Credyd ffotograff: Mike Hall.]

 

Mae eich 'Chwiliad Llyfrgell' newydd wedi cyrraedd!!

Mae'r cyfleuster Chwiliad Llyfrgell newydd yn gweithredu erbyn hyn!  Cliciwch yma i gael golwg ar ein tudalen chwilio newydd.

Os oes arnoch angen help neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y system newydd hon:

 • Gofynnwch i'n staff cyfeillgar
 • Sgwrsiwch efo ni drwy ein darpariaeth sgwrsio yn y llyfrgell
 • Anfonwch e-bost atom yn llyfrgell@bangor.ac.uk
 • Ffoniwch ni ar 01248 382981
 • Ewch i’n tudalen Cwestiynau ac Atebion  
 • Dewch o hyd i ni ar Facebook a Twitter drwy chwilio am @BangorUniLib
 • Cysylltwch â'ch llyfrgellydd cefnogaeth academaidd i gael cymorth gyda chwiliadau manwl neu gymhleth https://www.bangor.ac.uk/academic-support

Cofiwch, mae gan y Chwiliad Llyfrgell newydd hwn lawer o fanteision a nodweddion newydd fel:

Un blwch chwilio i ddod o hyd i bopeth

Gallwch chwilio am eitemau sydd yn y llyfrgell, megis llyfrau, cyfnodolion print a DVDs, a gallwch hefyd chwilio am adnoddau ar-lein, megis cyfnodolion testun llawn* neu erthyglau papur newydd.

Llwybr dyfyniadau*

Mae'r adnodd cyffrous hwn yn cynnig mwy o ffyrdd i ymchwilwyr a myfyrwyr chwilio am ddeunyddiau.  Gan ddechrau gydag un erthygl, bydd y llwybr dyfyniadau yn dod o hyd i ddeunyddiau eraill sy'n dyfynnu'r erthygl honno neu'n cael eu dyfynnu ganddi.

Benthyciadau didrafferth rhwng llyfrgelloedd*

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, cliciwch ar y cyswllt ILL a chaiff yr holl fanylion eu llwytho i fyny yn awtomatig a chaiff eich cais ei brosesu.

Cyfnodau benthyca hwy

Bydd y cyfnod benthyca safonol i israddedigion yn cynyddu o bythefnos i bedair wythnos.

Adnewyddu awtomatig: Staff a myfyrwyr PB yn unig

Byddwn yn adnewyddu yn awtomatig eich eitemau safonol (benthyciad 4 wythnos), hyd at bedair ar ddeg o weithiau - os na chânt eu galw'n ôl gan unigolyn arall.

Cynnydd yn y lwfans benthyciadau

Bydd pob myfyriwr ac aelod staff yn gallu benthyca mwy o eitemau:

Israddedigion - 15 eitem

Ôl-raddedigion - 30 eitem

Staff - 30 eitem

Cliciwch yma am wybodaeth bellach ar ein gwe-dudalen. 

Rydym yn gobeithio na fydd unrhyw darfu ar wasanaethau, ond cofiwch gysylltu os cewch unrhyw broblemau.

*Ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r nodweddion hyn os na fyddwch wedi mewngofnodi i'ch cyfrif llyfrgell.    Er mwyn mewngofnodi, defnyddiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol yn y brifysgol. 

Bydd y dull chwilio newydd yn mynd yn fyw ar 25 Awst 2016 , felly dewch yma i ddarllen am y datblygiadau diweddaraf ac i ddod o hyd i atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

 

Catalog Newydd y Llyfrgell: Ar gael rwan

Mae Catalog y Llyfrgell wedi cael ei newid am system newydd.  Bydd y system newydd yn cynnig 'siop un stop' ar gyfer llyfrau, e-lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion, cronfeydd data, traethodau ymchwil, data ymchwil ac adnoddau ysgolheigaidd eraill sydd ar gael yn y Llyfrgell a thu hwnt.  [http://library.bangor.ac.uk]

Bydd y dull chwilio newydd yn mynd yn fyw ar 25 Awst 2016 , felly dewch yma i ddarllen am y datblygiadau diweddaraf ac i ddod o hyd i atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. [Mwy]

 

Cymerwch ran ym mhrawf defnyddioldeb y Llyfrgell ac Archifau

Fyddech chi'n hoffi gwella golwg y Chwiliad Llyfrgell a'r ffordd mae'n gweithredu, a chael Pwyntiau Cyflogadwyedd am wneud hynny?

Darllenwch yr hysbyseb ar dudalen Prospects Prifysgol Bangor.

 

Llyfrgell Amlddiwylliannol

Bu'r arolwg "O ba wlad ydych chi'n dod?" a gynhaliwyd gan yr Hyrwyddwyr Llyfrgell yn boblogaidd iawn a chafwyd ymateb gwych. Diolch i bawb a gymerodd ran!

Rhoddodd yr Hyrwyddwyr grynodeb o'u canfyddiadau i staff y llyfrgell ar 11 Mai. Gellir gweld canlyniadau cychwynnol yr arolwg yma:

Llun o'r hyrwyddwyr

Enillydd y daleb siopa £25 oedd Shainece Hammoud sef myfyriwr cyfnewid o Ffrainc sydd yma'n astudio'r Gyfraith.

Llun o Shainece Hammoud

Mae’r llyfrgell ar hyn o bryd yn dadansoddi'r canlyniadau ac yn gweithredu ar y sylwadau a dderbyniwyd.

 

Be sy ar y Gweill?

Mae'r dudalen hon yn cynrychioli cipolwg misol o ddefnydd o adnoddau llyfrgell a ddewiswyd gan staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae ystadegau defnyddio'n gyfrwng allweddol bwysig i helpu'r Brifysgol i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa adnoddau i'w prynu NEU eu canslo. Os hoffech weld gwybodaeth ddefnyddio ar gyfer unrhyw erthyglau, cyfnodolion neu gyhoeddwyr eraill. [Mwy]

Gweill

 

GALW LLYFRAU’N ÔL - Yr hyn sy’n rhaid ichi wybod!

Mae holl stoc y llyfrgell ar fenthyg ar yr amod y gall rhai eitemau gael eu galw’n ôl gan ddefnyddwyr eraill. Mae’r ffaith eich bod heb orffen gyda llyfr yn anfoddhaol fel esgus i beidio ei ddychwelyd pan gaiff ei alw’n ôl.

Pan dderbyniwch neges sy’n galw llyfr yn ôl:

 • Gwiriwch y dyddiad dychwelyd newydd. Mae hwn yn disodli unrhyw ddyddiad a roddwyd ar yr adeg y benthyciwyd neu yr adnewyddwyd y llyfr
 • Ewch â’r llyfr yn ôl i’r llyfrgell cyn gynted ag y bo modd.  Dylech ystyried postio’r llyfr yn ôl atom os ydych ar leoliad gwaith ac yn methu ei ddychwelyd eich hun.

Os ydych yn methu’r dyddiad dychwelyd newydd, bydd y taliad hwyr yn codi i £1 y diwrnod yn lle’r ffi arferol. Yn bwysicach fyth, byddwch yn anhwyluso defnyddwyr eraill y llyfrgell sydd hefyd angen defnyddio ein hadnoddau cyfyngedig.

Gellir galw unrhyw eitem yn ôl gan unrhyw ddefnyddiwr – hyd yn oed os yw cyfnod benthyciad wedi’i ymestyn dros gyfnod lleoliad gwaith neu ymweliad maes. Mae’n hanfodol eich bod yn ymateb yn brydlon i negeseuon sy’n galw llyfrau’n ôl.

 

Gwobr am wasanaeth hir

Lynne Meadows a Alan Hughes

Mewn seremoni ar 24 Chwefror anrhydeddwyd aelod staff a oedd wedi cwblhau dros 35 mlynedd o wasanaeth i’r Brifysgol. Yn y llun gwelir Alan Hughes, Cynorthwywr Casgliadau a Datblygiadau Digidol, yn derbyn ei wobr gan Lyn Meadows, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol.

 

Llyfrgell Orau yng Nghymru!

Mae canlyniadau o Arolwg Profiad Myfyrwyr 2015 y Times Higher Education yn dangos bod ein llyfrgelloedd wedi cael y sgôr uchaf yng Nghymru am 'lyfrgell dda ac oriau agor llyfrgell da'.

Roedd ein sgôr o 6.5 hefyd y sgôr ail uchaf ar draws y 113 o sefydliadau a fu'n rhan o'r arolwg, gan ein rhoi yn y safle cydradd 5ed ym Mhrydain.

Meddai Sue Hodges, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd ac Archifau Prifysgol Bangor, "Rydym wrth ein bodd efo canlyniad yr arolwg hwn. Mae staff y Llyfrgell ac Archifau wedi gweithio'n eithriadol galed i wella gwasanaethau a chyfleusterau, ac mae'n galonogol iawn gweld bod myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r ffordd rydym yn cefnogi addysgu, dysgu ac ymchwil, a hefyd ein horiau agor sylweddol iawn. Byddwn yn parhau i weithio'n agos â myfyrwyr ac ag Undeb y Myfyrwyr er mwyn gwella ein gwasanaethau a chynllunio at y dyfodol."

 

Cystadleuaeth Poster Caru Eich Llyfrgelloedd - Cyhoeddi Enillydd

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau'n falch o gyhoeddi bod Murphy Parys wedi ennill ein cystadleuaeth poster ddiweddar.   Mae Murphy'n fyfyriwr israddedig blwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau yn astudio Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol. 

Cynhaliwyd y gystadleuaeth fel rhan o'r ymgyrch 'Caru Eich Llyfrgelloedd' a gafodd ei lansio ar 26 Ionawr yn y Ddarlith Santes Dwynwen.   Roedd pob un o'r cynigion yn hyfryd a chreadigol, felly diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran.

Dyma Murphy'n yn derbyn y wobr, sef tocyn am bryd i ddau ym Mwyty'r Teras, gan Sue Hodges, Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau:  

Caru Eich Llyfrgelloedd - Murphy Parys a Sue Hodges

Roedd y gystadleuaeth posteri yn gofyn i ymgeiswyr greu poster ar thema Santes Dwynwen neu Sant Ffolant ar y thema ‘Caru eich Llyfrgelloedd’.  Meddai Murphy am ei chynllun 'Roeddwn yn meddwl am Santes Dwynwen a Sant Ffolant a'r hyn y maen nhw'n ei gynrychioli.  Meddyliais am y ddau ohonyn nhw'n ymchwilio yn y llyfrgell a chefais y syniad y byddai'r ddau yn chwilio am lyfrau'n ymwneud â'u bywydau'.

A dyma'r cais buddugol o'r enw 'Of Books and Patron Saints'.

Cais buddugol

 

Ar Fin Gadael Bangor?

Mynediad gydol oes i’r llyfrgell

Os ydych yn byw ym Mangor neu’r cyffiniau efallai yr hoffech barhau i ddefnyddio’r llyfrgell a gallwn drefnu ichi gael cerdyn llyfrgell fel y gallwch barhau i gael mynediad at lyfrgell y brifysgol.

Mae gan alumni yr hawl i fenthyca 6 eitem ar unrhyw adeg. Sylwer nid yw rhai categorïau o stoc ar gael i’w benthyca gan fenthycwyr cysylltiol, megis eitemau sydd ar fenthyciad byr ac nid yw mynediad electronig wedi ei gynnwys.

I ofyn am gael defnyddio’r llyfrgell, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk

Mae'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cynnig dewis o wasanaethau a buddiannau i Alumni Bangor.

Yn Cynnwys:

 

Cymorth Llyfrgell Adeg Arholiadau

Sut gall y llyfrgell eich cefnogi yn ystod adolygu ac arholiadau?

Rydym yn deall y gall adeg adolygu ac arholiadau achosi straen. Dyma rai gwasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell a all eich helpu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os gallwn eich helpu gydag unrhyw beth, rhowch wybod i ni. E-bost llyfrgell@bangor.ac.uk

Amseroedd agor hir

Mae'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol yn agored 24/7 tan ddiwedd mis Mai ac mae Llyfrgell y Normal yn agored tan hwyr yn ystod yr wythnos ac ar brynhawn dydd Sadwrn hefyd. Ewch i'n gwefan i gael y manylion llawn am yr amseroedd agor ym mhob un o'n safleoedd.

Staff y ddesg gwasanaeth - yma i chi!

Os oes angen help neu gymorth arnoch, ewch i'r ddeg gwasanaeth (yn y cyntedd). Mae'r desgiau gwasanaeth yn agored tan hwyr yn ystod yr wythnos ac mae staff y Gwasanaeth Cwsmeriaid yma hefyd am ran o'r penwythnos. Mae staff ar y safle:

Dydd Llun - Gwener

09.00-21.00 (Prif Lyfrgell, Deiniol a'r Normal)

Dydd Sadwrn

12.00-17.00 (Prif Lyfrgell, Deiniol a'r Normal)

Dydd Sul

12.00-17.00 (Prif Lyfrgell a Deiniol yn unig)

Cymorth un i un gan y tîm Cefnogaeth Academaidd

Mae'r tîm cefnogaeth academaidd wrth law i roi cymorth manwl gyda chwilio ein cronfeydd data, problemau gydag e-lyfrau neu unrhyw adnodd, meddalwedd cyfeirnodi a mwy! Ewch i'n gwefan i weld pwy yw'r Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd ar gyfer eich Coleg.

Gwasanaeth cael sgwrs

Nid ydych yn y llyfrgell ond rydych angen help? Gallwch gael sgwrs gyda ni yn y fan a'r lle rhwng dydd Llun a dydd Gwener, 9am - 5pm. Chwiliwch am y faner goch "Gofynnwch i'r llyfrgell" ar ein gwe-dudalennau a dechreuwch sgwrs gan ddefnyddio'r ddyfais!

Ystafelloedd cyfarfod i grwpiau

Hoffech chi gael lle tawelach i astudio gyda'ch gilydd? Beth am un o'n hystafelloedd cyfarfod i grwpiau? Gellwch archebu ystafelloedd yn y Brif Lyfrgell a Llyfrgell y Normal - mae'n rhaid bod o leiaf 3 o bobl yn eich grŵp, a gellir archebu'r ystafelloedd am ddwy awr ar y tro.

Bwyd a diod

Mae'r peiriannau gwerthu yn y Brif Lyfrgell, Llyfrgell Deiniol a Llyfrgell y Normal yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer ynghyd â byrbrydau. Mae gan bob safle hefyd ffynnon dŵr yfed.

Nid ydym yn caniatáu bwyd poeth mewn unrhyw un o'n hadeiladau oherwydd y sbwriel ychwanegol a'r ogleuon y gallant eu hachosi. Hefyd, peidiwch â mynd â diodydd poeth nac unrhyw fwyd i'r ardaloedd darllen, ond defnyddiwch y mannau bwyta penodol (wrth ymyl y peiriannau gwerthu neu'r soffas yn y cyntedd/coridorau).

Mannau astudio eraill

Mae'n gallu bod yn brysur iawn yn y llyfrgell, yn arbennig y cyfrifiaduron. Mae rhestr o leoedd eraill lle gellwch gael cadair a/neu gyfrifiadur os yw'r llyfrgell yn rhy brysur yn www.bangor.ac.uk/itservices/pclabs/index.php

Dydd Dewi Sant

Dewi Sant yw nawddsant Cymru ac yr ydym yn dathlu ei fywyd ar Fawrth 1af - Dydd Gŵyl Dewi - bob blwyddyn. Ganwyd Dewi oddeutu’r 5ed ganrif, lleian o’r enw Non oedd ei fam a dreisiwyd gan Sant, brenin Ceredigion.  Aeth Dewi ar bererindod gyda Theilo a Padarn i Jerwsalem, lle cysegrwyd y tri yn esgobion gan y patriarch yno, ac urddwyd Dewi yn archesgob. Mae’n anodd cyfreithloni hanes Dewi gan mae chwedl a buchedd yw llawer o hanesion Rhigyfarch, mab Sulien, esgob Tyddewi, prif ffynhonnell hanes ei fywyd.

Yr hanesyn enwocaf am fywyd Dewi  yw’r un amdano mewn senedd a gynhaliwyd yn Llanddewibrefi.  Yn ôl yr hanes, glaniodd colomen wen ar ei ysgwydd.  Yna cododd bryn o dan  ei draed  wrth iddo bregethu, a oedd yn galluogi’r gynulleidfa eang ei weld a’i glywed.

 

Mynediad galw heibio i e-adnoddau

Yn fuan fe fydd cyfle i ymwelwyr defnyddio detholiad o Adnoddau Electronig y tanysgrifiwyd iddynt, a hynny’n amodol ar gofrestru. Oherwydd cytundebau sydd gennym â chyhoeddwyr, mae’r defnydd hwn yn gyfyngedig i ddibenion addysgu, dysgu o bell, astudiaeth a/neu ymchwil bersonol. [Mwy]

 

Caru Cylchgronau?

E-gronau ar gael am ddim gan lyfrgelloedd Cymru

 • Hawdd cael mynediad - y cyfan sydd ei angen yw cerdyn llyfrgell a PIN
 • Lawrlwythwch 24/7 - yn syth i'ch e-ddarllenydd, tabled, ffôn clyfar, gliniadur neu gyfrifiadur/MAC
 • Teitlau ar gyfer pob diddordeb - o chwaraeon i ffasiwn; natur i fusnes; tatŵs is bobi...
 • Lawrlwythwch gynifer o gylchgronau ag y dymunwch
 • Dim angen dychwelyd - lluniwch eich ôl-gatalog eich hun
 • Dros 250 o deitlau i ddewis o'u plith - llyfrgelloeddcymru.org

 

Pam Defnyddio Eich Llyfrgell?

 

Llawer o e-lyfrau newydd yng Nghatalog y Llyfrgell

Wrth bori trwy rai o’r e-lyfrau sydd gennym yn ein llyfrgell, byddwch wedi sylwi bod ffenestr naid yn ymddangos, ar ôl ichi ddarllen ar-lein am ryw 5 munud, yn gofyn ichi a ydych am barhau i ddarllen. [Mwy]

 

Blog Llyfrgell Prifysgol Bangor:

http://llyfrgellprifysgolbangor.blogspot.com/

 

GALW LLYFRAU’N ÔL- Yr hyn sy’n rhaid ichi wybod!

Mae holl stoc y llyfrgell ar fenthyg ar yr amod y gall rhai eitemau gael eu galw’n ôl gan ddefnyddwyr eraill. Mae’r ffaith eich bod heb orffen gyda llyfr yn anfoddhaol fel esgus i beidio ei ddychwelyd pan gaiff ei alw’n ôl.

Pan dderbyniwch neges sy’n galw llyfr yn ôl:

 • Gwiriwch y dyddiad dychwelyd newydd. Mae hwn yn disodli unrhyw ddyddiad a roddwyd ar yr adeg y benthyciwyd neu yr adnewyddwyd y llyfr
 • Ewch â’r llyfr yn ôl i’r llyfrgell cyn gynted ag y bo modd.  Dylech ystyried postio’r llyfr yn ôl atom os ydych ar leoliad gwaith ac yn methu ei ddychwelyd eich hun.

Os ydych yn methu’r dyddiad dychwelyd newydd, bydd y taliad hwyr yn codi i £1 y diwrnod yn lle’r ffi arferol. Yn bwysicach fyth, byddwch yn anhwyluso defnyddwyr eraill y llyfrgell sydd hefyd angen defnyddio ein hadnoddau cyfyngedig.

Gellir galw unrhyw eitem yn ôl gan unrhyw ddefnyddiwr – hyd yn oed os yw cyfnod benthyciad wedi’i ymestyn dros gyfnod lleoliad gwaith neu ymweliad maes. Mae’n hanfodol eich bod yn ymateb yn brydlon i negeseuon sy’n galw llyfrau’n ôl.

 

Twitter?

Dilynwch ei hynt drwy glicio yma. Cewch newyddion diweddaraf y Llyfrgell hefyd fel defnyddiwr FaceBook drwy ddod yn gefnogwr. Chwiliwch drwy’r grwpiau gan ddefnyddio’r term 'Bangor University Library’

 

Cylchgronau Cymraeg Ar-lein

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ymgymryd â digido ôl-rifynnau dros 50 o gyhoeddiadau cyfnodolion yn ymwneud â Chymru, a nawr mae’n dadlennu Cyfnodolion Cymraeg Ar-lein fel offeryn ymchwil. [Arddangosiad 19fed Chwefror]

 

Gwasanaeth Digideiddio

Mae'r Brifysgol wedi arwyddo trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) sy'n caniatáu digideiddio copïau printiedig o erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau sydd wedi'u cyhoeddi yn y DU (gyda rhai eithriadau).

Fel y gall fanteisio ar unwaith ar y drwydded hon ni fydd y llyfrgell, fel rheol, yn derbyn erthyglau wedi'u ffotogopïo na phenodau o lyfrau i'r casgliad benthyciadau byr. Yn hytrach, mae'n cynnig gwasanaeth digideiddio er mwyn rhoi mynediad ar-lein at ddeunydd benthyciad byr yn unol â thelerau'r drwydded.

I fanteisio ar y gwasanaeth, llenwch ffurflen ddigideiddio. Oherwydd gofynion CLA, rhaid llenwi ffurflenni cyn y gellir trin ceisiadau.

Cysylltwch â Sarah Owen os oes gennych unrhyw gwestiynau

 

Gwefan hwn

Cysylltwch â ni drwy lenwi'r ffurflen adborth arlein gydag unrhyw sylwadau ac adborth am ein gwefan newydd.