Sut i gyhoeddi ar ffurf Mynediad Agored

 • Arweiniad cam wrth gam ar Gyhoeddi Mynediad Agored ym Mhrifysgol Bangor

 • I weld a yw cyhoeddwr yn cefnogi mynediad agored - Gweler Sherpa/RoMEO

 • I weld a yw cyhoeddwr yn cynnig cyhoeddi mynediad agored neu hawliau cyhoeddi dy'n cydymffurfio â pholisiau cyllidwyr gweler– Gweler Sherpa/RoMEO

 • I weld a yw eich cyhoeddiad mynediad agored yn cydymffurfio â'r REF ôl-2014

Sut ydw i'n gwirio bod y cyfnodolyn lle rwyf eisiau cyhoeddi fy ngwaith yn cynnig hawliau cyhoeddi ac archifo mynediad agored sy'n cydymffurfio â pholisi fy nghyllidwyr?

Sut ydw i'n gwirio bod y cyfnodolyn lle rwyf eisiau cyhoeddi fy ngwaith yn cynnig hawliau cyhoeddi ac archifo mynediad agored sy'n cydymffurfio â pholisi fy nghyllidwyr?Mae'r SHERPA Funders' & Authors' Compliance Tool (SHERPA/FACT), a gyhoeddwyd gan y Ganolfan Cyfathrebu Ymchwil (CRC), yn rhoi canllawiau clir i awduron a gyllidir gan RCUK a'r Wellcome Trust ynglŷn â chydymffurfio a'u polisïau mynediad agored ac yn cynghori am y dewisiadau sydd ar gael. Fersiwn beta o'r offer SHERPA/FACT yw hwn, felly cofiwch bod gwybodaeth yn ddeinamig a bod llawer o gyhoeddwyr yn diweddaru, newid a gwneud eu polisïau’n gliriach ar hyn o bryd mewn ymateb i lansio polisïau’r RCUK a'r Wellcome Trust. I gael cyngor pellach a chefnogaeth ar sut i gydymffurfio â pholisïau’r Cyngor Ymchwil, cysylltwch â'r tîm Cefnogaeth Academaidd yn libsupport@bangor.ac.uk neu estyniad 2967

Cefnogi ym Mangor

Grant Bloc RCUK - Er mwyn cefnogi gweithredu polisi RCUK ar fynediad agored, mae Prifysgol Bangor wedi cael grant bloc i dalu costau prosesu erthyglau (APC).

er mwyn cael mynediad i'r gronfa mae'n rhaid bod y cyhoeddiad:

 1. Yn deillio o ymchwil a gyllidwyd, yn llwyr neu'n rhannol, gan RCUK (yn cynnwys astudiaeth Ph.D)

 2. Ei fod yn ymchwil neu'n erthygl adolygu a adolygwyd gan gyfoedion ac a gyhoeddir mewn cylchgrawn academaidd neu drafodion cynhadledd.

 3. Ei fod yn deillio o broject sydd wedi cyrraedd ei ddydiad olaf, neu grant byw nad yw'n darpau cyllid tuag at gostau cyhoeddi.

 4. Ei fod yn cynnwys datganiad yn cydnabod y cyllid a gefnogodd yr ymchwil ac, os yw hynny'n berthnasol, datganiad ar y modd y gellir cyrchu'r deunyddiau ymchwil sylfaenol, megis data, samplau neu fodelau.

 5. Ei fod wedi'i gyhoeddi gan ddefnyddio'r drwydded Creatice Commons Attribution (CC BY) .

I gael rhagor o wybodaeth am y grant bloc cysylltwch â repository@bangor.ac.uk I wneud cais am y grant bloc llenwch y ffurflen hon: [doc] a'i dychwelyd i Gwawr Griffiths yn y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau.

Cynlluniau Aelodaeth Cyhoeddwyr Agored a Chynlluniau Disgownt

Efallai y gallwn roi cefnogaeth i chi gyhoeddi deunyddiau mynediad agored drwy gynlluniau cyhoeddi sy'n lleihau cost taliadau prosesu erthygl (APCs).  Os oes gan Brifysgol Bangor danysgrifiad traddodiadol i gyfnodolyn, mae llawer o gyhoeddwyr yn cynnig naill ai gytundeb lliniarol (lle gostyngir ein costau tanysgrifio) neu ysgogiad ariannol i awduron yn y Brifysgol sy'n dymuno cyhoeddi erthygl mynediad agored yn y cyfnodolyn hwn.  Mae gan y Llyfrgell gronfa ddata gyflawn o'r cynlluniau mynediad agored hyn, ac os hoffech gael mwy o fanylion a gweld a ellwch gael gostyngiad neu gredyd ar y gost prosesu erthygl (APC), yna cysylltwch â Thîm yr Ystorfa am fwy o wybodaeth.

 Mae enghreifftiau o gynlluniau cyhoeddwyr lle gallwn gynnig cefnogaeth ariannol yn cynnwys:  SAGE, Springer, Royal Society of Chemistry, Ubiquity Press ac American Institute of Physics.

 Mae llawer o gyhoeddwyr yn cefnogi rhoi ffurf yr erthyglau a dderbynnir gan yr awdur mewn ystorfa anfasnachol. Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan Sherpa/RoMEO

 

FP7 funding

FP7: Cyllid sydd ar gael i dalu am gostau mynediad agored i gyhoeddiadau ôl-grant

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sicrhau bod 4 miliwn Ewro o gyllid ar gael i dalu am gostau cyhoeddiadau mynediad agored sy'n codi o brojectau FP7 ar ôl i'r project ddod i ben.
Dyma brif amcanion y cynllun peilot mynediad agored aur ôl-grant FP7:

 • ei gwneud hi'n haws i ymchwilwyr gael mynediad at gyllid i gyhoeddiadau mynediad agored; 
 • diffinio llif gwaith i brosesu canlyniadau ymchwil a ryddheir trwy'r llwybr mynediad agored aur, yn cynnwys canllawiau i reoli tâl prosesu erthyglau;
 • sicrhau bod y rhain yn cyd-fynd â dulliau cenedlaethol a sefydliadol sy'n datblygu.

Mae'r cynllun peilot yn cynnwys dull arall o wneud canlyniadau ymchwil project FP7 yn fynediad agored, ond nid yw'n effeithio ar ryddid awduron i ddewis ym mha ffordd y dylai eu cyhoeddiadau project gael eu gwneud yn fynediad agored. Bydd yn talu am gostau prosesu erthyglau am uchafswm o dri chyhoeddiad i bob project FP7 am hyd at ddwy flynedd ar ôl i'r project orffen. Mae’n rhaid i'r cyhoeddiadau a gyllidir fod wedi eu hadolygu gan gydweithwyr a dylid eu hadneuo mewn storfa y gellir sy’n gydnaws ag OpenAIRE. Bydd monograffau yn gymwys i'r peilot, ynghyd â chyhoeddiadau sy'n ymwneud â phrojectau ERC a Marie Curie.

Mae'r cynllun peilot yn rhan o'r project OpenAIRE2020 a ariannir gan yr UE, sydd wedi rhyddhau canllawiau polisi i'r peilot a thudalen cwestiynau a ofynnir yn aml.
Bwriedir i'r cynllun peilot redeg hyd nes i’r cyllid ddod i ben, ond am ddim mwy na dwy flynedd (hyd at ddiwedd mis Ebrill 2017).

Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy'r cysylltiadau isod.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Ystorfa Ddigidol Prifysgol Bangor

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau yn rheolir yr Ystorfa, rhan o'r System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil. Yr amcan yw creu nid dim ond archif ddigidol mynediad agored o ymchwil ac ysgolheictod Prifysgol Bangor, ond cyfrwng hefyd i arddangos holl gynnyrch ymchwil y Brifysgol. Os hoffech rhoi copi wedi'i gymeradwyo o erthygl cyfnodolyn neu drafodion cynhadledd yn yr Ystorfa Ddigidol, cysylltwch â repository@bangor.ac.uk

Am mwy wybodaeth am PURE gweler: https://pure.bangor.ac.uk/docs/en/index.html

Polisi Mynediad Agored Prifysgol Bangor

Mae’r Polisi Mynediad Agored Prifysgol Bangor ar gael yma. Bydd angen i gofnod o holl gynnyrch ymchwil newydd gael ei roi yn yr Ystorfa Digidol Prifysgol Bangor. Mae hyn yn caelei adnabod fel y llwybr Gwyrdd i Mynediad Agored.

Yn achos cynnyrch ymchwil a gyhoeddwyd ar ffurf erthyglau mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gyfoedion, dylai awduron ddal gafael ar hawlfraint eu papurau lle bynnag y bo modd fel y gellir rhoi'r testun llawn yn yr ystorfa heb embargo. Gall y Llyfrgell roi canllawiau i ymchwilwyr ar sicrhau hawlfraint personol dros ddeunydd a gyflwynwyd i'w gyhoeddi. Cysylltwch â'r tîm Cefnogaeth Academaidd yn libsupport@bangor.ac.uk neu estyniad 2081.

Mae Prifysgol Bangor yn cefnogi'r llwybr Gwyrdd i gyhoeddi Mynediad Agored. Os ydych yn dymuno i gyhoeddi eich erthygl trwy'r llwybr Aur i Mynediad Agored (drwy dalu tâl y cyhoeddwr i wneud y papur ar gael am ddim ar unwaith), yna bydd copi hefyd yn cael ei rhoi ar yr Ystorfa Digidol PB lle mae cyhoeddwyr yn caniatáu hyn. Mae arian ar gael yn unig ar gyfer ymchwilwyr a ariennir gan RCUK i gyhoeddi trwy mynediad agored Aur, gweler isod am y Grant Bloc RCUK.