Cynllunio a Pharatoi eich Data

Erbyn hyn mae llawer o gyllidwyr yn disgwyl tystiolaeth eich bod wedi mynd ati i gynllunio eich data ac mae paratoi cynllun rheoli data yn ffordd dda o weithio trwy'r holl ofynion.   Mae llawer o gyllidwyr yn caniatáu i gostau rheoli data ymchwil gael eu cynnwys mewn ceisiadau grant ac mae'n hollbwysig bod y costau hyn yn cael eu hadnabod a'u hymgorffori yn y cais

Mae Polisi Data Ymchwil y Brifysgol yn disgwyl i ymchwilwyr ysgrifennu cynlluniau rheoli data ar gyfer pob project ymchwil newydd, pa un a fydd angen cyflwyno cynlluniau o'r fath wrth wneud cais am gyllid ymchwil ai peidio.

Mae nifer o dempledi a dulliau ar gael i'ch helpu i ysgrifennu eich cynllun rheoli data. Mae DMPonline yn rhaglen we sy'n darparu templedi ac arweiniad ar gyfer cynlluniau rheoli data a ddatblygwyd gan y Digital Curation Centre (DCC)

Argymhellir bod eich cynllun rheoli data'n cynnwys y meysydd canlynol:

  • Nodi'r data a grëir (fformat, mathau, cyfaint) a chysylltu â Gwasanaethau TG i sicrhau y gallant gyflawni'r gofynion cadw hyn
  • Nodi'r safonau a'r methodolegau a ddefnyddir (gan gynnwys metadata)
  • Nodi sut y byddwch yn mynd i'r afael â chwestiynau moeseg a rheoli data sensitif.
  • Nodisut y byddwch yn mynd i'r afael â materion Eiddo Deallusol a chyfrifoldeb dros ddata, yn enwedig mewn projectau cydweithredol.
  • Datganeich cynlluniau i rannu data a chael mynediad atynt
  • Datganeich strategaeth i'w cadw yn y tymor hir

I gael rhagor o wybodaeth am y meysydd hyn, edrywchwch ar y wybodaeth yn yr adrannau eraill o'r tudalennau gwe hyn.

Enghreifftiau o gynlluniau rheoli data:

Os hoffech gymorth unigol i ysgrifennu cynllun rheoli data cysylltwch â Swyddfa Cefnogi Ymchwil eich Coleg, neu os oes gennych gwestiynau penodol neu os hoffech i'ch grŵp ymchwil gael gweithdy hyfforddi cysylltwch â rdm@bangor.ac.uk

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Digital Curation Centre (DCC) Rhestr wirio ar gyfer cynllun rheoli data