Rhannu neu Gyhoeddi eich data

Mae data ymchwil yn adnodd gwerthfawr, ac fel rheol mae'n cymryd llawer o amser ac arian i'w cynhyrchu. Mae gan lawer o ddata werth arwyddocaol y tu hwnt i'r ymchwil wreiddiol.

Mae rhannu data ymchwil:

 • Yn annog ymchwilio a thrafod gwyddonol
 • Yn hyrwyddo gweithgareddau arloesi a defnyddiau newydd posib o ddata
 • Yn arwain at gyfleoedd newydd i gydweithio rhwng defnyddwyr a chrewyr data
 • Yn hwb i drylowyder ac atebolrwydd yr ymchwilydd
 • Yn galluogi eraill i graffu ar ganfyddiadau ymchwil
 • yn annog gwella a dilysu dulliau ymchwil
 • Yn lleihau cost dyblygu'r gwaith casglu data
 • Yn cynyddu effaith ymchwil a pha mor weledol ydyw
 • Yn hyrwyddo'r ymchwil a greodd y data a'i ganlyniadau
 • Yn gallu rhoi cydnabyddiaeth uniongyrchol i'r ymchwilydd fel allbwn ymchwil yn ei hawl ei hun
 • Yn darparu adnoddau pwysig ar gyfer addysg a hyfforddiant

Wrth chwilio am gadwrfa addas, ystyriwch:

Er bod sawl rheswm i rannu eich data ymchwil cydnabyddir bod sefyllfaoedd lle na fyddai hyn efallai yn ddymunol nac yn ymarferol. Mae llawer o gyllidwyr bellach yn mynnu bod data'n agored [Mwy]

Gall ymchwilwyr roi embargo ar ryddhau data, eu trwyddedu, dileu manylion personol, neu reoli mynediad atynt fel y bo'n briodol.

Os ydych am ddefnyddio Ymchwil Data Repository y Brifysgol, pan fyddwch yn barod i adneuo eich data, cysylltwch â: rdm@bangor.ac.uk. Rydym yn hapus i weithio gyda chi i :

 • Arfarnu eich data i nodi'r data y mae angen ei archifo ar gyfer y tymor hir
 • Sicrhewch eich bod wedi trafod gydag unrhyw bartneriaid masnachol os oes ganddynt unrhyw berchnogaeth ar y data ac os byddant yn rhoi caniatâd iddi gael ei gwneud ar agor
 • Rhowch ddisgrifiad byr o'r data gan gynnwys rhai meysydd sylfaenol: teitl, enwau crewyr, disgrifiad byr o'r data, cysylltiadau i publicatons sy'n defnyddio'r data hwn
 • Penderfynu a ydych am ychwanegu trwydded i'r data a fydd yn nodi pwy all ei ddefnyddio at ba ddiben
 • Penderfynwch a ydych am ychwanegu embargo (ni ellir ei wneud ar agor cyn dyddiad penodol)
 • Sicrhau bod gennym lle digonol, ar gyfer storio mewn archifdy, y ffeiliau ydych yn cyflwyno (maint y ffeil yn gofynnol) (costau storio yn berthnasol)

I gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau y gellir eu cymhwyso i ymchwilio setiau data, gwelwch: Canllaw DCC: Sut i Trwydded Data Ymchwil

Byddem yn cynghori ddefnyddio un o'r drwyddedau CCBY neu drwyddedau ODC.

Gwybodaeth Ddefnyddiol