Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

SCONUL Access

Menter ar y cyd rhwng y llyfrgelloedd addysg uwch yn y DU yw Sconul access, ac mae’n disodli’r cynlluniau UK Libraries Plus a Sconul Research Extra.  Mae’n galluogi staff academaidd a rhai categorïau o fyfyrwyr i fenthyg deunydd gan lyfrgelloedd sefydliadau eraill sydd efallai’n agosach i gartref neu waith yr aelod staff, neu’r myfyriwr, a felly’n fwy cyfleus iddynt.  Ceir rhestr o’r llyfrgelloedd sy’n cymryd rhan yn y fenter a chanllawiau ar gyfer defnyddwyr yn www.sconul.ac.uk

Pwy all ddefnyddio SCONUL access?

Ar yr amod nad oes gennych unrhyw ddirwyon heb eu talu, llyfrau sy’n hwyr iawn ac nad ydych wedi torri rheolau gwasanaeth llyfrgell Prifysgol Bangor, rydych yn gymwys i ddefnyddio SCONUL access os ydych:

  • Yn aelod staff,
  • Yn fyfyriwr ôl-raddedig, neu’n
  • Fyfyriwr rhan-amser, yn dysgu o bell neu’n fyfyriwr ar leoliad.

Cofrestru

Gellwch ymgeisio ar-lein ar gyfer aelodaeth "SCONUL Access". Unwaith y caiff ei gymderadwyo byddwch yn derbyn e-bost awdurdodi. Dewch â'r e-bost, a cherdyn llyfrgell Prifysgol Bangor, i'r llyfrgell os hoffech ymuno.

Y cyfleusterau sydd ar gael

Gall unrhyw ddefnyddiwr cymwys fenthyca llyfrau o unrhyw un o lyfrgelloedd SCONUL access, er efallai y bydd y llyfrgelloedd eraill yn cyfyngu ar y math o ddeunydd y cewch ei fenthyca. Nid yw defnyddio adnoddau cyfrifiadurol na chronfeydd data’r llyfrgelloedd wedi ei gynnwys yn y fenter.

Defnyddio llyfrgelloedd eraill

Mae’n rhaid i holl ddefnyddwyr SCONUL access barchu rheolau’r llyfrgell yr ymwelir â hi a maent yn gyfrifol am dalu unrhyw ddirwy neu gost cael deunyddiau yn lle rhai a gollwyd neu a ddifrodwyd sydd yn ddyledus ganddynt. Bydd aelodaeth yn cael ei thynnu’n ôl os caiff rheolau’r llyfrgell eu torri.

Er mwyn osgoi cael eich siomi, holwch am yr oriau agor, pryd mae’r cyfleusterau ar gael ac unrhyw gyfyngiadau mynediad cyn ymweld â’r llyfrgell, yn enwedig ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau.

Byddwch yn ymwybodol nad yw hawliau benthyca, h.y. nifer o fenthyciadau, cyfnod benthyca a math o ddeunydd, yr un fath ym mhob man a byddant yn amrywio o un sefydliad i’r llall.

 

chat loading...