Benthyca o’r llyfrgell

Benthyca

  • Os ydych yn aelod o staff neu’n fyfyriwr Prifysgol Bangor, gellwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn mynediad i fenthyca llyfrau a deunyddiau eraill. Bydd cardiau llyfrgell/mynediad ar gael o Ddesg Fenthyca y Llyfrgell, Adeilad Deiniol (Ffôn 382984)
  • Os nad ydych yn aelod o staff neu’n fyfyriwr Prifysgol Bangor, ewch i fanylion cofrestru allanolyn/ymwelydd
  • Gyda phob categori o ddefnyddiwr ni chaniateir benthyca heb ddangos cerdyn llyfrgell dilys. Chi, a neb arall, trwy ddefnyddio’ch cerdyn llyfrgell, sy’n gyfrifol am ddychwelyd eitemau’n ddiogel ac mewn pryd. Er mwyn eich diogelwch ein hun peidiwch â gadael i neb arall fenthyca neu ddefnyddio eich cerdyn. Os byddwch yn ei golli, rhowch wybod yn syth i Lyfrgell Adeilad Deiniol. Cost cerdyn newydd (Ar goll neu difrodedig) fydd £10
  • Ewch â’ch cerdyn llyfrgell, a’r eitemau rydych eisiau eu benthyca, i’r Ddesg Fenthyca. Bydd aelod o staff y llyfrgell yn cofnodi eich benthyciad ac yn rhoi dyddiad pryd y dylid dychwelyd neu adnewyddu’r eitem                              
  • Bydd defnyddwyr y Brif Lyfrgell hefyd yn cael defnyddio’r derfynell hunan-fenthyca a fydd yn rhoi derbynneb am bob eitem a fenthycir, ynghyd â’r dyddiad(au) pryd y dylid eu dychwelyd
  • Bydd y nifer o lyfrau y gellwch eu benthyca ar y tro, a hyd y cyfnod y gellwch eu benthyca, yn amrywio yn ôl y math o ddefnyddiwr (hynny yw staff neu fyfyrwyr) a’r math o ddeunydd (hynny yw llyfr, cylchgrawn ac yn y blaen). I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar dudalen Hawliau benthyca a hyd y benthyciadau i fyfyrwyr neu Hawliau benthyca a hyd y benthyciadau i staff

Galw Llyfrau’n ôl- Yr hyn sy’n rhaid ichi wybod!

Mae holl stoc y llyfrgell ar fenthyg ar yr amod y gall rhai eitemau gael eu galw’n ôl gan ddefnyddwyr eraill. Mae’r ffaith eich bod heb orffen gyda llyfr yn anfoddhaol fel esgus i beidio ei ddychwelyd pan gaiff ei alw’n ôl.

Pan dderbyniwch neges sy’n galw llyfr yn ôl:

  • Gwiriwch y dyddiad dychwelyd newydd. Mae hwn yn disodli unrhyw ddyddiad a roddwyd ar yr adeg y benthyciwyd neu yr adnewyddwyd y llyfr
  • Ewch â’r llyfr yn ôl i’r llyfrgell cyn gynted ag y bo modd. Dylech ystyried postio’r llyfr yn ôl atom os ydych ar leoliad gwaith ac yn methu ei ddychwelyd eich hun.

Os ydych yn methu’r dyddiad dychwelyd newydd, bydd y taliad hwyr yn codi i £1 y diwrnod yn lle’r ffi arferol. Yn bwysicach fyth, byddwch yn anhwyluso defnyddwyr eraill y llyfrgell sydd hefyd angen defnyddio ein hadnoddau cyfyngedig.

Gellir galw unrhyw eitem yn ôl gan unrhyw ddefnyddiwr – hyd yn oed os yw cyfnod benthyciad wedi’i ymestyn dros gyfnod lleoliad gwaith neu ymweliad maes. Mae’n hanfodol eich bod yn ymateb yn brydlon i negeseuon sy’n galw llyfrau’n ôl.

Dychwelyd deunyddiau

  • Dylid dychwelyd deunyddiau i’r Ddesg Fenthyca yn ystod oriau agor pan fo’r staff yn bresennol. Cofiwch aros hyd nes bydd y benthyciadau wedi eu clirio o’ch cerdyn llyfrgell. Peidiwch â gadael deunyddiau llyfrgell heb neb yn gofalu amdanynt: cofiwch mai chi fydd yn gyfrifol am bob eitem a fenthycwyd i chi hyd nes y byddant wedi cael eu clirio
  • Dylid dychwelyd pob eitem i’r gangen y cawsant eu benthyca ohoni. Serch hynny, bydd yn bosib dychwelyd eitemau o lyfrgelloedd Wolfson a Maelor yn unrhyw gangen.

Dewiswch un o’r cysylltiadau isod i gael rhagor o wybodaeth:

Os bydd eich benthyciadau’n hwyr

Taliadau a chosbau am fod yn hwyr

Os ydych yn dychwelyd llyfrau wedi’r dyddiad sydd wedi ei stampio tu mewn (neu ar ôl unrhyw ddyddiad newydd a nodir mewn llythyr galw’n ôl) gofynnir i chi dalu dirwy. Bydd y rhain yn gymwys ar gyfer yr HOLL gategorïau defnyddwyr, gan gynnwys staff academaidd.

Ar hyn o bryd mae’r dirwyon fel a ganlyn:

Math o fenthyciad Dirwy
Benthyciadau cyffredinol a chylchgronau stôr 20c y dydd
Eitem sydd wedi ei alw’n ôl   £1.00 y dydd
Cylchgronau mynediad agored 50c y dydd am bob eitem
Eitemau cadw (benthyciadau 24 awr/3 diwrnod) (Cyfyngir adnewyddiadau i dri) £2.00 yr awr am y ddwy awr gyntaf, ac yna 50c am ran o unrhyw awr wedyn

Gellwch dalu dirwyon yn y fan a’r lle neu rywbryd eto ar adeg sy’n gyfleus i chi. Ond os bydd gennych fwy na £10 mewn dirwyon ni chewch fenthyca rhagor o lyfrau nes eich bod yn clirio eich dyled. Rydym yn gofyn hefyd i’n benthycwyr dalu unrhyw ddirwyon sydd ar ôl ar ddiwedd pob tymor. Gofynnwch i aelod o staff y llyfrgell os ydych yn cael trafferth i dalu a byddwn yn ceisio dod i ryw fath o drefniant fel y gellwch barhau i fenthyca. Mae cyfleusterau ar gael i chi dalu trwy gerdyn credyd/debyd.

Os na fyddwch wedi dychwelyd eich llyfr erbyn y dyddiad sydd wedi ei stampio tu mewn (neu erbyn y dyddiad newydd a nodir mewn llythyr galw’n ôl), byddwn yn anfon Rhybudd Hwyr i’ch atgoffa o’r benthyciad fydd heb ei ddychwelyd.

Os bydd eitemau’n cael eu colli, eu difrodi neu eu difwyno, codir tâl arnoch am eitemau newydd, ynghyd â thâl o £10.00 am drin a thrafod.

Anghydfodau:

O dan amgylchiadau arbennig gall defnyddwyr gael esgusodi talu eu dirwyon llyfrgell. Mae ffurflen ar gael yma lle gellir cyflwyno achos dros gael eich esgusodi.