Cwestiynau a Ofynnir yn Aml gan Ymwelwyr

Dewiswch un o’r cwestiynau canlynol i gael rhagor o wybodaeth:

Pwy all ymuno â’r llyfrgell fel benthyciwr allanol?

Bydd y categorïau canlynol o ddefnyddwyr yn gymwys i ymuno â’r llyfrgell fel benthycwyr allanol yn ddi-dâl trwy ddangos eu prawf adnabod a’u statws
• Graddedigion Prifysgol Bangor (wedi eu cyfeirio trwy Swyddfa Cynfyfyrwyr)
• Myfyrwyr sy’n gofrestredig ar hyn bryd gyda’r Brifysgol Agored
• Nyrsys, bydwragedd a radiograffwyr sy’n gyflogedig gydag Ymddiriedolaethau  Iechyd yng Ngogledd Cymru
• Myfyrwyr mewn sefydliadau eraill sy’n dilyn cwrs wedi’i freinio gan Brifysgol Bangor neu dan nawdd Prifysgol Gymunedol Gogledd Cymru
• Staff a Myfyrwyr Sefydliadau Addysg Uwch eraill sydd â threfniadau dwyochrog gyda Phrifysgol Bangor, er enghraifft myfyrwyr NEWI
• Staff a Myfyrwyr Sefydliadau Addysg Uwch eraill sy’n aelodau o gynlluniau cenedlaethol y mae Prifysgol Bangor yn perthyn iddynt, er enghraifft UK Libraries Plus, Ymchwil Pellach Sconul.
• Aelodau o wasanaeth llyfrgell gyhoeddus neu coleg Gogledd Cymru. (gweler yr adran isod - LINC y Gogledd)
Gall unrhyw un sydd ddim wedi ei gynnwys uchod ymuno fel benthyciwr allanol o dalu blaendal sicrwydd a thanysgrifiad blynyddol.

Os byddaf yn ymuno â’r llyfrgell fel benthyciwr allanol, pa fath o wasanaeth fydd ar gael imi?

O ydych yn gymwys i ymuno â’r llyfrgell fel benthyciwr allanol, byddwch yn cael:

  • Benthyca hyd at chwe eitem
  • Defnyddio’r llyfrgell i ddibenion cyfeirio
  • Defnyddio’r cyfleusterau llungopïo hunanwasanaeth
  • Mynediad at adnoddau gwybodaeth ar-lein benodol lle bo trwyddedu’n caniatáu

A allaf ddefnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell i bori yn y rhyngrwyd?

Na. Bydd defnyddio’r cyfrifiaduron sydd wedi eu rhwydweithio (hynny yw'r Rhyngrwyd) wedi ei gyfyngu trwy fewngofnodi i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn unig. Serch hynny, gellwch ddefnyddio cyfrifiaduron Catalog Llyfrgell penodol i chwilio ein catalog llyfrgell neu gatalogau llyfrgell yn fyd-eang.

A allaf ddefnyddio e-adnoddau Prifysgol Bangor? atal dros dro ar hyn o bryd

Yn awr, mae Prifysgol Bangor yn rhoi cyfle i ymwelwyr defnyddio detholiad o Adnoddau Electronig y tanysgrifiwyd iddynt, a hynny’n amodol ar gofrestru. Oherwydd cytundebau sydd gennym â chyhoeddwyr, mae’r defnydd hwn yn gyfyngedig i ddibenion addysgu, dysgu o bell, astudiaeth a/neu ymchwil bersonol. I weld y rhestr gyflawn o adnoddau sydd ar gael, cliciwch yma.

Ar hyn o bryd, nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ond yn y Brif Lyfrgell, ond os bydd y cynllun peilot hwn yn llwyddiannus, byddwn yn ystyried cyflwyno’r gwasanaeth ym mhob un o ganghennau’r llyfrgell. Edrychwch ar yr oriau agor cyn ichi ymweld.

Mae’r gwasanaeth galw heibio ar gael ar un cyfrifiadur penodedig ar sail y cyntaf i’r felin; Mae’n bosib hefyd y cyfyngir ar y gwasanaeth hwn ar adegau prysur.

*Ewch at aelod o’r tîm Gwasanaeth Gwsmeriaid, a fydd yn darparu’r ffurflenni cofrestru; bydd prawf adnabod yn ofynnol. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn darllen y dogfennau canlynol.

polisi defnydd derbyniol

canllawiau ar e-adnoddau

 

A allaf ddefnyddio’r Gwasanaeth benthyca rhwng llyfrgelloedd?

Gellwch, ond cofiwch fod ceisiadau’n costio o leiaf £10 yr eitem. Bydd rhaid talu o flaen llaw ac na ellir cael ad-daliad.