Adnoddau ar gael i ymwelwyr

Bydd gan ddefnyddwyr allanol (benthycwyr neu beidio) fynediad at ddewis o wahanol gyfleusterau llyfrgell, er enghraifft:

Benthyca

Bydd aelodaeth fenthyca ddi-dâl ar gael i ddefnyddwyr sydd yn y categorïau canlynol o ddangos eu prawf adnabod a’u statws

  • Graddedigion Prifysgol Bangor (wedi eu cyfeirio trwy Swyddfa Cynfyfyrwyr)
  • Myfyrwyr sy’n gofrestredig ar hyn bryd gyda’r Brifysgol Agored
  • Nyrsys, bydwragedd a radiograffwyr sy’n gyflogedig gydag Ymddiriedolaethau  Iechyd yng Ngogledd Cymru
  • Myfyrwyr mewn sefydliadau eraill sy’n dilyn cwrs wedi’i freinio gan Brifysgol Bangor neu dan nawdd Prifysgol Gymunedol Gogledd Cymru
  • Staff a Myfyrwyr Sefydliadau Addysg Uwch eraill sydd â threfniadau dwyochrog gyda Phrifysgol Bangor, er enghraifft myfyrwyr Glyndŵr
  • Staff a Myfyrwyr Sefydliadau Addysg Uwch eraill sy’n aelodau o gynlluniau cenedlaethol y mae Prifysgol Bangor yn perthyn iddynt, er enghraifft, Ymhwil Pellach Sconul.
  • Aelodau o wasanaeth llyfrgell gyhoeddus neu coleg Gogledd Cymru. Ewch i dudalen LINC y Gogledd.
Gall unrhyw un sydd ddim yn cael ei gynnwys yn y categorïau uchod ymuno fel benthyciwr allanol trwy dalu blaendal sicrwydd a thanysgrifiad blynyddol. Cysylltwch â Marc Duggan i gael manylion.

Catalog Cyfrifiadur

Yn ogystal â chwilio ein catalog llyfrgell, gellwch chwilio catalogau llyfrgell yn fyd-eang trwy ein cyfrifiaduron catalog penodol, a chewch fynediad cyfyngedig, yn amodol ar drwyddedu, i rai cylchgronau a chronfeydd data electronig. Cofiwch nad oes caniatâd i chi lwytho i lawr nac argraffu o’r adnoddau hyn.

Mynediad galw heibio i e-adnoddau - atal dros dro ar hyn o bryd

Yn awr, mae Prifysgol Bangor yn rhoi cyfle i ymwelwyr defnyddio detholiad o Adnoddau Electronig y tanysgrifiwyd iddynt, a hynny’n amodol ar gofrestru. Oherwydd cytundebau sydd gennym â chyhoeddwyr, mae’r defnydd hwn yn gyfyngedig i ddibenion addysgu, dysgu o bell, astudiaeth a/neu ymchwil bersonol.

Ar hyn o bryd, nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ond yn y Brif Lyfrgell, ond os bydd y cynllun peilot hwn yn llwyddiannus, byddwn yn ystyried cyflwyno’r gwasanaeth ym mhob un o ganghennau’r llyfrgell. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 9am-9pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 12pm-5pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Mae’r gwasanaeth galw heibio ar gael ar un cyfrifiadur penodedig ar sail y cyntaf i’r felin; Mae’n bosib hefyd y cyfyngir ar y gwasanaeth hwn ar adegau prysur.

*Ewch at aelod o’r tîm Gwasanaeth Gwsmeriaid, a fydd yn darparu’r ffurflenni cofrestru; bydd prawf adnabod yn ofynnol. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn darllen y dogfennau canlynol.

Llungopiwyr

Mae gan lyfrgelloedd Prifysgol Bangor gyfleusterau llungopio hunan-wasanaeth. Mae ein peiriannau argraffu yn argraffu mewn meintiau A3 ac A4 ac yn cynnig hefyd cyfleusterau lleihau a chwyddo maint, argraffu/⁠copïo mewn lliw.

Cofiwch barchu cyfraith hawlfraint a thelerau manylion cytundeb trwyddedu Hawlfraint Addysg Uwch a fydd yn cael eu dangos wrth ymyl y llungopiwyr.