Dr. Peredur Webb-Davies

(Llun © Stephen Rees 2012)
Enw
Dr Peredur Webb-Davies
Swydd
Uwch Ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Cymraeg;
Uwch Diwtor
E-bost
p.davies@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0)1248 382198
Lleoliad
Ystafell 301, 37-41 Ffordd y Coleg

Roedd fy nghwrs gradd mewn Astudiaethau Eingl-Sacsoneg, Norseg a Chelteg yng Ngholeg Queens’, Prifysgol Caergrawnt, lle’r arbenigais mewn iaith a llên Cymraeg Canol ac hen ieithoedd a llên Germanaidd, yn enwedig Hen Saesneg. Yn ogystal, cwblheais MPhil yn y maes hwn yn 2004, gan ysgrifennu fy nhraethawd estynedig ar semanteg Hen Saesneg (ar wahanol eiriau am geffylau!). Ar ôl gweithio am gyfnod byr fel cynorthwyydd ymchwil yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, dechreuais PhD mewn Ieithyddiaeth ym Mangor yn 2005, gyda’r Athro Margaret Deuchar fel fy nghoruchwyliwr. Graddiais yn 2010. Ffocws fy ymchwil PhD oedd dwyeithrwydd a chyfnewid côd, sef y ffenomen o fewnosod geiriau o un iaith i mewn i frawddeg o iaith arall—rhywbeth hynod gyffredin mewn Cymraeg llafar anffurfiol.

Rydw i wedi bod yn aelod o staff addysgu’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ers 2009, yn gyntaf fel Cymrawd Dysgu cyfrwng Cymraeg, yna o fis Medi 2012 fel Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Gymraeg, yn cael fy ariannu’n bennaf yn y ddwy swydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac rydw i felly yn ddarlithydd i’r Coleg hefyd. Ym mis Chwefror 2016 cefais fy nyrchafu i Uwchddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Gymraeg. Ers Awst 2015 rydw i wedi bod yn Bennaeth Ysgol ar Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Addysgu

Yn bennaf rydw i’n dysgu modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol, ac hefyd modiwlau cyfrwng Saesneg ar Ieithyddiaeth Gymraeg/Ieithyddiaeth Hanesyddol (mae’r rhain yn mynd am yn ail o flwyddyn i flwyddyn). Mae’r pynciau rydw i’n ddysgu yn cynnwys trosolygion cyffredinol o ramadeg ac ieithyddiaeth y Gymraeg, agweddau ar ddwyieithrwydd (o ran gramadeg a chymdeithas), ieithyddiaeth hanesyddol a newid iaith, a sosioieithyddiaeth amrywiaethol.

Cyhoeddiadau

 • Thomas, E. a Davies, P. (Ar y gweill) Agweddau ar Ddwyieithrwydd. Llawlyfr.
 • Deuchar, M., Davies, P. a Donnelly, K. (Ar y gweill) Building and using the Siarad corpus: Bilingual conversations in Welsh and English. Monograff.
 • Davies, P. (ar fin mynd i’r wasg) ‘Age variation and language change in Welsh: auxiliary deletion and possessive constructions’ yn goln. M. Durham a J. Morris, Sociolinguistics in Wales.
 • Davies, P. a Deuchar, M. (2014) ‘Auxiliary deletion in the informal speech of Welsh-English bilinguals: a change in progress’. Lingua 143, 224-41.
 • Deuchar, M., Davies, P., Herring, J.R., Parafita Couto, M.C. a Carter, D. (2014) ‘Building bilingual corpora’, yn goln. E.M. Thomas a I. Mennen, 93-110, Advances in the Study of Bilingualism. Multilingual Matters: Bryste.
 • Parafita Couto, M.C., Davies, P., Carter, D. a Deuchar, M. (2014) ‘Factors influencing code-switching’, yn goln. E.M. Thomas and I. Mennen, 111-40, Advances in the Study of Bilingualism. Multilingual Matters: Bryste.
 • Carter, D., Deuchar, M., Davies, P. a Parafita Couto M.C. (2011) “A systematic comparison of factors affecting the choice of matrix language in three bilingual communities.” Journal of Language Contact 4, 153–83.
 • Parafita Couto, M.C., Davies, P., Carter, D. a Deuchar, M. (2011) “Factors determining code-switching patterns in Spanish-English and Welsh-English bilingual communities.” Las Actas del XXVIII Congreso Internacional de AESLA, Revista Española de Lingüística Aplicada.
 • Carter, D., Davies, P., Parafita Couto, M.C. a Deuchar, M. (2010) “A corpus-based analysis of codeswitching patterns in bilingual communities.” Revista Española de Lingüística.
 • Davies, P. a Deuchar, M. (2010) “Using the Matrix Language Frame model to identify word order convergence in Welsh-English bilingual speech” yn goln. A. Breitbarth, C. Lucas, S. Watts and D. Willis, 77–96, Continuity and change in grammar. Philadelphia: John Benjamins.
 • Deuchar, M. a Davies, P. (2009) “Code-switching and the future of Welsh.” International Journal of the Sociology of Language, 195, 15–38.

Detholiad o gyflwyniadau mewn cynadleddau

 • “Age variation in possessive constructions in Welsh.” Seminar Ieithyddiaeth Gymraeg 22, Gregynog, Gorffennaf 2015.
 • “The development of mynd i as a future construction: A case of language contact grammaticalisation?” Seminar Ieithyddiaeth Gymraeg 22, Gregynog, Gorffennaf 2014. Gyda C. Shank.
 • “Grammatical changes in Welsh: Internal or external processes?” Cynhadledd Ieithyddiaeth Celtaidd 7, Rennes, Llydaw, Mehefin 2012.
 • “Auxiliary deletion in Welsh: a quantitative analysis.” Seminar Ieithyddiaeth Gymraeg 18, Gregynog, Gorffennaf 2011.
 •  “A shift to SVO? Auxiliary deletion in the speech of Welsh-English bilinguals.” International Symposium in Bilingualism 7, Utrech, Gorffennaf 2009. Gyda M. Deuchar.
 • “Dichotomous matrix languages: word order convergence in Welsh-English speech.” Cynhadledd ‘Continuity and Change in Grammar’, Prifysgol Caergrawnt, Mawrth 2008. Gyda M. Deuchar.
 • “How English is Welsh? Identifying linguistic convergence in the speech of Welsh-English bilinguals.” Cynhadledd Ieithyddiaeth Celtaidd 5, Gregynog, Medi 2007..Gyda M. Deuchar.
 • “Using the MLF model to identify convergence in the speech of Welsh-English bilinguals.” International Symposium in Bilingualism 6, Hamburg, Gorffennaf 2007. Gyda M. Deuchar.

Arolygu PhD

Isod mae’r myfyrwyr PhD i mi eu harolygu (fel prif arolygwr) sydd wedi cwblhau:

 • Dr Myfyr Prys (2016), “Style in the vernacular and on the radio: code-switching and mutation as stylistic and social markers in Welsh.”
 • Dr Dawn Wooldridge (2015), “Proffilio gwallau: dadansoddiad o’r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Cymraeg-Saesneg.”

Dydw i ddim ar hyn o bryd yn brif arolygwr i unrhyw fyfyrwyr PhD, felly rydw i ar gael i arolygu. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud doethuriaeth o dan fy ngoruchwyliaeth mewn pwnc sydd yn agos at fy niddordebau (gweler uchod), yna mae croeso i chi gysylltu.

 (Llun © Stephen Rees 2012)