Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HTC-3150:
Cenedlaetholdeb yn Sbaen

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Amcanion cyffredinol

Cenedlaetholdeb yw ffocws y modiwl hwn, yn benodol cenedlaetholdeb gwledydd bychain o fewn gwladwriaeth fwy. Mae hanes Gwlad y Basg, Catalwnia a Galisia yn yr ugeinfed ganrif wedi bod yn rhan o hanes ehangach Sbaen, ac yn ffocws diddordeb byd-eang yng nghyd-destun buddugoliaeth Cenedlaetholwyr Ffasgaidd Franco yn Rhyfel Cartref Sbaen a cwymp y gyfundrefn honno yn yr 1970au. Bydd y modiwl yn archwilio’r tensiwn rhwng cenedlaetholdeb y wladwriaeth ehangach, boed yn Ffasgaidd, Gweriniaethol neu’n Frenhiniaeth Gyfansoddiadol, a cenhedloedd llai. Bydd yn edrych ar bwysigrwydd iaith, gwleidyddiaeth a therfysgaeth yn y berthynas hon, ac yn archwilio’r gwahaniaethau rhwng Gwlad y Basg, Catalwnia a Galisia. Wrth drafod y cyfnod rhwng y Rhyfel Cartref a’r dirwasgiad economaidd diweddar, bydd yn dangos y newidiadau sylweddol mewn ystyr cenedlaetholdeb yn Sbaen yn yr ugeinfed ganrif.

Cynnwys cwrs

1. Sbaen: un gwlad neu nifer? 2. Rhyfel Cartref Sbaen a’r cenhedloedd bach 3. Cenedlaetholdeb Ffasgaidd 4. Ailymddangosiad cenedlaetholdeb lleiafrifol yn yr 1960au 5. Gwlad y Basg (1): iaith a diwylliant 6. Gwlad y Basg (2): terfysgaeth a hunan-lywodraeth 7. Catalwnia (1): 8. Catalwnia (2): 9. Galisia: y brawd tlawd? 10. Yr Undeb Ewropeaidd; Crash Ariannol 2008

Meini Prawf

trothwy

Trothwy Bydd myfyrwyr trothwy (40au is) yn dangos ystod neu ddyfnder gwybodaeth addas ar gyfer rhannau o'r maes perthnasol o leiaf, ac yn gwneud ymgeisiadau rhannol lwyddiannus i saernio dadl sy'n ymgymryd a dadleuon hanesyddol. Bydd angen i’r arholiad ddangos gwybodaeth addas o’r pwnc. Bydd angen tystiolaeth o beth gallu dadansoddol neu sgiliau ymchwil yn y traethawd.

da

Da Bydd myfyrwyr da (C-, C, C+ [50au]) yn dangos lefel uwch o wybodaeth, a’r gallu i gyflwyno dadl gydlynol sy’n cael ei chynnal gan dystiolaeth addas am nifer o agweddau ar y testun. Bydd myfyrwyr da iawn (B-, B, B+ [60au]) yn dangos lefel gadarn o gyrhaeddiad yn yr holl feini prawf a restrwyd yn y paragraffau uchod. Am y ddau, yn yr arholiad bydd angen am dadl berthnasol a chlir, ac yn y traethawd, bydd angen tystiolaeth o sgiliau ymchwil cadarn.

ardderchog

Rhagorol Bydd myfyrwyr rhagorol (A-, A, A+, A* [70au ac uwch]) yn dangos y cyrhaeddiad cadarn hwn ar draws yr holl feini prawf ynghyd â dyfnder gwybodaeth drawiadol iawn a/neu allu dadansoddol eithriadol graff. Yn yr arholiad bydd dadlau perthnasol a chlir ynghyd a defnydd trawiadol o dystiolaeth. Yn y traethawd, bydd angen tystiolaeth o gwreiddioldeb neu allu dadansoddol trawiadol ynghyd a sgiliau ymchwil cadarn.

Canlyniad dysgu

  1. dangos gwybodaeth eang o hanes cenedlaetholdeb yn Sbaen, yn cynnwys agweddau o Ffasgaeth, Gweriniaetholdeb, a chenedlaetholdeb lleiafrifol, rhwng 1930 a 2008
  2. dangos gwybodaeth fanylach o agweddau penodol o hanes cenedlaetholdeb yn Sbaen yn y cyfnod.
  3. barnu dehongliadau hanesyddiaethol o'r pwnc, yn cynnwys barnau hanesyddiaethol presennol.
  4. cyflwyno dadleuon hanesyddol eglur am agweddau ar hanes cenedlaetholdeb yn Sbaen mewn ffurf traethawd gradd, a chefnogi'r dadleuon gyda ffynhonellau cynradd.
  5. llunio dadleuon hanesyddol a’u hatgyfnerthu gyda thystiolaeth o dan amodau arholiad.
  6. dangos dealltwriaeth manwl a threiddgar o ffynhonellau cynradd unigol o dan amodau arholiad.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
  1. 1 awr o ddarlith wythnosol 2. 2 awr o seminar yn wythnosol Bydd mod di fyfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn derbyn seminarau ar wahan  

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: