Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-3301:
Ymerodraethau Prydain+Ffrainc

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Sian Beidas

Amcanion cyffredinol

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg fe ledaenodd ymerodraethau Prydain a Ffrainc (a gwledydd eraill Ewrop) ar draws y byd. Erbyn dechrau’r Rhyfel Mawr roedd y rhan fwyaf o wledydd y byd yn rhan o ymerodraeth Ewropeaidd. I drigolion y gwledydd a feddai ar ymerodraeth (ac yn bennaf Prydain a Ffrainc) roedd mawredd eu hymerodraeth yn achos balchder, ac yn rhan bwysig o’u hunaniaeth. Fodd bynnag, yn ail hanner yr ugeinfed ganrif fe ddatgymalwyd yr ymerodraethau mawr Ewropeaidd, gyda chanlyniadau pellgyrhaeddol ar gyfer cymdeithas a diwylliant ym Mhrydain a Ffrainc.

Bydd y modiwl hwn yn archwilio effeithiau oes yr ymerodraethau ar gymdeithas a diwylliant yn Ffrainc a Phrydain (ac yng Nghymru yn benodol). Byddwn yn ystyried sut dreiddiodd syniadau ymerodraethol trwy gydol diwylliant y gwledydd hyn, gan edrych er enghraifft ar sut oedd pobloedd ‘eraill’ yn cael eu portreadu mewn cyhoeddiadau Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg. Yna byddwn yn archwilio’r cyfnod wedi’i Ail Ryfel Byd pan chwalwyd yr ymerodraethau, er bod rhai o’r syniadau a ddaeth yn eu sgil yn parhau.

Bydd y modiwl yn cael ei gynnig drwy fideo o Abertawe.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn astudio effaith imperialaeth ar ddiwylliant a chymdeithas Ffrainc a Phrydain, gan ganolbwyntio hefyd ar effaith ymerodraeth ar Gymru. Byddwn yn astudio sawl pwnc, gan gynnwys y berthynas rhwng gwladychu a choloneiddio; cymunedau Cymraeg ar draws yr Ymerodraeth Brydeinig, perthnasau rhwng Ffrainc imperialaidd a’r trefedigaethau, portreadu’r ‘ymerodraeth’, dadwladychu, cofio’r ymderodraeth ac hunaniaeth ôl-wladychol.

Meini Prawf

trothwy

D- to D+: Er mwyn ennill credyd dylai’r myfyrwyr ddangos dealltwriaeth a gwybodaeth sylfaenol o hanes imperialaeth Brydeinig a Ffrengig. Fe ddylent allu adnabod y prif wahaniaethau rhwng datblygiad imperialaeth Brydeinig a’r imperialaeth gyfatebol Ffrengig.

da

C- - B+: Er mwyn ennill graddau uwch yn y modiwl hwn, disgwylir i’r myfyrwyr ymateb yn feirniadol i gwestiynau sy’n cael eu gofyn am dwf a chwymp yr ymerodraethau Ffrengig a Phrydeinig. Bydd yna ymwybyddiaeth gref o gyd-destun hanesyddol. Byddant yn gallu ymateb i gwestiynau traethawd / cyflwyniad mewn modd argyhoeddiadol.

ardderchog

A- - A*: Er mwyn ennill y graddau uchaf disgwylir i’r myfyrwyr gynnig dehongliadau gwreiddiol o’r ffeithiau hanesyddol, cymharu â chyferbynnu profiad Prydain a Ffrainc o imperialaeth. Byddent yn gallu dangos eu bod nhw’n ystyried ac yn cyfeirio at waith a dadleuon haneswyr sefydledig, ond eu bod nhw’n gallu cymryd rhan mewn dadleuaeth. Disgwylir hefyd iddynt drafod iaith, arddull a syniadau’r testunau mewn modd treiddgar ac arloesol.

Canlyniad dysgu

 1. Deall perthnasedd digwyddiadau hanesyddol penodol i gymdeithas Ffrengig a Phrydeinig.

 2. Asesu dogfennau hanesyddol gwahanol a’u defnyddio mewn modd gwrthrychol a beirniadol er mwyn asesu ffactorau pwysicaf cyfnod imperialaidd y 19eg ganrif.

 3. Datblygu ac ymestyn eu sgiliau dadansoddol a beirniadol trwy ddefnyddio cyfryngau diwylliannol gwahanol: ffilm, rhaglenni ffeithiol, hunangofiannau a delweddau gweledol.

 4. Datblygu eu gallu i gasglu gwybodaeth o ffynonellau amrywiol, ac i leoli ac ystyried y gwybodaeth hynny o fewn cyd-destun gwleidyddol, hanesyddol a chymdeithasol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd yn cynnwys llyfryddiaeth a nodiadau 40
Cyflwyniad a thrafodaeth 20
Arholiad ysgrifenedig 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Darllen ac ymchwil, adolygu, paratoi aseiniadau gwaith cwrs.

178
Seminar

Seminarau: 1 yr wythnos am 11 wythnos. Darperir y modiwl gan Brifysgol Abertawe a bydd y darlithoedd / seminarau'n cael eu cyflwyno drwy'r system fideogynadledda.

11
Lecture

Darlithoedd: 1 yr wythnos am 11 wythnos. Darperir y modiwl gan Brifysgol Abertawe a bydd y darlithoedd / seminarau'n cael eu cyflwyno drwy'r system fideogynadledda.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Extract and synthesise key information from written and/or spoken sources in English / Welsh and/or the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to organise and present ideas within the framework of a structured and reasoned argument in written and/or oral assignments and class discussions. (Benchmark statement 5.14)
 • Critical skills in the close reading, description, reasoning and analysis of primary and secondary sources in the target language and/or English or Welsh (incl. filmic, literary and other sources). (Benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15)
 • Competence in the planning and execution of essays, presentations and other written and project work; bibliographic skills, including the accurate citation of sources and consistent use of conventions and appropriate style in the presentation of scholarly work. (Benchmark statement 5.10, 5.14, 5.15)
 • The ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints and to place these in a wider socio-cultural and/or geo-historical and political and/or socio-linguistic context and to revise and re-evaluate judgements in light of those of the course leader, certain individuals or groups studied and/or fellow students. (Benchmark statement 5.13, 5.15 and 5.16)
 • The ability to write and think under pressure and meet deadlines. (Benchmark statement 5.15)
 • The ability to write effective notes and access and manage course materials including electronic resources / information provided on online learning platforms and library resources. (Benchmark statement 5.15, 5.16)
 • The ability to work creatively and flexibly both independently and/or as part of a team. (Benchmark statement 5.15).
 • The ability and willingness to engage with and appreciate other cultures and to articulate to others (in written and verbal form) the contribution that the culture has made at a regional and global level. (Benchmark statement 5.7)
 • The ability to comprehend, critically engage with and apply relevant theoretical concepts to materials being studied. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to engage in analytical, evaluative and original thinking. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to organise and present ideas and arguments in presentations, classroom discussions and debates. (Benchmark statement 5.14, 5.16)
 • The ability to critically understand a specific aspect of French or Francophone culture and its relationship to other cultures. (Benchmark statement 5.7)
 • The ability to comprehend aspects of French history, culture and language. (Benchmark statement 5.7)
 • The ability to critically understand political culture and traditions in France. (Benchmark statement 5.7, 5.10)
 • The ability to comprehend and critically engage with issues related to national and cultural identity and to develop an understanding of these in relation to ideas of representation. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to critically understand French national identity, its historical evolution and contestation throughout key moments in the history of the Republic. (Benchmark statement 5.10)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i Aberystwyth ym mis Rhagfyr ar gyfer yr asesiad llafar. Gellir hawlio costau teithio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/lcf-3301.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: