Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-2015:
Portffolio Ailsefyll Bl Dramor

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

15 Credyd neu 7.5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr David Miranda-Barreiro

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn ymwneud â modiwlau y mae ar fyfyrwyr angen cael credydau ar eu cyfer mewn prifysgol dramor yn ystod eu blwyddyn dramor. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr nad ydynt yn llwyddo i gael nifer isafswm y 15 credyd fesul semester yn ystod eu blwyddyn dramor gyflwyno 'Portffolio Ailsefyll' sy'n cynnwys (1) ymarfer cyfieithu dwy ran a (2) thraethawd.

Os bydd myfyriwr yn methu mwy nag un semester, byddai raid iddo gyflwyno hyd at dri fersiwn gwahanol o'r ymarferiadau a nodwyd eisoes, gan ddibynnu ar gyfuniad eu gradd: Anrhydedd Sengl, Cyd-anrhydedd a 3 iaith (e.e. os bydd myfyriwr cyd-anrhydedd Sbaeneg + Almaeneg yn methu'r ddau semester, yn Sbaen a'r Almaen, byddai'n rhaid iddo gyflwyno un Portffolio Ailsefyll mewn Almaeneg ac un arall yn Sbaeneg). strong text

Cynnwys cwrs

Nid yw'r portffolio ailsefyll yn rhan o'r cwricwlwm modiwlau safonol. Mae'n gysylltiedig ag aseiniadau y disgwylir i fyfyrwyr lwyddo ynddynt fel rhan o'u blwyddyn dramor. Bwriad ymarferion y portffolio yw datblygu ac atgyfnerthu sgiliau academaidd, diwylliannol ac ieithyddol cyffredinol ymhellach, y bydd myfyrwyr wedi eu meithrin yn eu modiwlau a gymerwyd dramor. Bydd y portffolio yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fireinio eu sgiliau cyfieithu ymhellach i'w mamiaith a'u hail neu drydedd iaith, yn ogystal â sgiliau ysgrifennu traethodau a dadansoddi. Ar gyfer y ddau aseiniad cyfieithu, bydd myfyrwyr yn derbyn testunau gwreiddiol gan diwtor o'r grŵp iaith priodol. Ar gyfer aseiniad y traethawd, bydd ar fyfyrwyr angen dewis testun traethawd sy'n ymdrin ag un o'r testunau y bu iddynt eu hastudio dramor. Bydd myfyrwyr yn cael cyfarwyddyd gan diwtor iaith ynghylch testun traethawd priodol.

Meini Prawf

ardderchog

Rhagorol 70%+: Dealltwriaeth drylwyr o'r testun a ddewiswyd; tystiolaeth helaeth o sgiliau ymchwil annibynnol; gafael ragorol ar eirfa a gramadeg; gallu rhagorol i gyfieithu'r amrywiaeth o destunau gosod

trothwy

Trothwy 40-49%: Dealltwriaeth foddhaol o'r testun a ddewiswyd; tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ymchwil annibynnol; gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg; gallu cyfyngedig i gyfieithu amrywiaeth o destunau gosod.

da

Da 50-69%: Dealltwriaeth gadarn o'r testun a ddewiswyd; tystiolaeth ddigonol o sgiliau ymchwil annibynnol; gafael dda ar eirfa a gramadeg; gallu da i gyfieithu amrywiaeth o destunau gosod.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos y gallu i gasglu gwybodaeth a'i chrynhoi'n effeithiol mewn dadl glir a rhesymegol yn yr iaith darged, gan ddefnyddio ffynonellau yn yr iaith darged. (tasg asesu 2)

 2. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (yn cynnwys llunio llyfryddiaeth). (tasg asesu 2)

 3. Cynnig cyfieithiadau cywir i'w mamiaith a'r iaith darged sy'n cyfleu ystyr a chywair y testun. (tasg asesu 1)

 4. Dangos meistrolaeth briodol a chywir o'r iaith darged mewn cywair a geirfa uwch. (tasgau asesu 1 a 2)

 5. Dangos eu dealltwriaeth o'r gymdeithas a/neu ddiwylliant y wlad y bu iddynt dreulio eu hamser dramor. (tasg asesu 2)

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyfieithiad 50
Traethawd 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Nid yw'r portffolio ailsefyll yn rhan o'r cwricwlwm modiwlau safonol. Fodd bynnag, bydd myfyrwyr yn derbyn canllawiau gan eu tiwtoriaid iaith priodol ynghylch unrhyw adnoddau dysgu sydd eu hangen o bosib i lwyddo gyda'r gofynion asesu (gwelwch bwynt 14 isod).

150

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio

Rhagofynion a Chydofynion