Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-2033:
Newyddiaduraeth Ddigidol Ymarf

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Ifan Jones

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn bydd disgwyl i fyfyrwyr addasu'r sgiliau ysgrifennu, darlledu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt yn y modiwl Cyflwyniad i Newyddiaduraeth a'r modiwlau ymarfer newyddiaduraeth yn yr ail flwyddyn ar gyfer yr oes ddigidol, amlgyfrwng. Yn ogystal â chynhyrchu amrywiaeth o gynnwys ar ffurf testun, fideo a sain i lwyfannau digidol, byddant hefyd yn dysgu sut i gynhyrchu cynnwys i ffrydiau'r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau ac aps er mwyn rhannu eu gwaith gyda chynulleidfa ehangach. Bydd ystafelloedd newyddion rhithwir a gwaith maes yn meithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol mewn diwydiant lle mae'r newyddiadurwr yn awdur, dyn camera, cyhoeddwr, darlledwr, argraffydd a chyflwynydd ei newyddion ei hun.

Cynnwys cwrs

Bydd y cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad i newyddiaduraeth ar-lein, dylanwad technoleg ddigidol newydd ar newyddiaduraeth a'i goblygiadau i'r cyfryngau traddodiadol. Byddwn hefyd yn trafod y materion moesegol a chyfreithiol sydd ynghlwm wrth gynhyrchu cynnwys ar-lein. Byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau yn cynnwys sut i gasglu newyddion ar-lein, ysgrifennu a chynhyrchu deunydd gweledol a sain i lwyfannau newyddion digidol a sut i sicrhau bod y cynnwys yn cyrraedd cynulleidfa eang. Bydd disgwyl i chi roi'r sgiliau hyn ar waith a chreu eich llwyfan newyddion digidol eich hun, creu cynnwys i'r llwyfan hwnnw a rhannu'r cynnwys hwnnw gyda'r gynulleidfa fwyaf eang posib.

Meini Prawf

ardderchog

A • Gwybodaeth gynhwysfawr • Dealltwriaeth fanwl • Astudio cefndirol helaeth • Ateb â chanolbwynt clir iawn, ac wedi’i strwythuro’n dda • Dadleuon wedi eu cyflwyno a’u hamddiffyn yn rhesymegol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol • Dehongliad gwreiddiol • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau • Dull newydd o ymdrin â phroblem • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

trothwy

D • Gwybodaeth am brif feysydd / egwyddorion yn unig • Gwendidau o ran dealltwriaeth o brif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Nid yw’r ateb yn canolbwyntio’n ddigonol ar y cwestiwn ac mae peth deunydd amherthnasol a strwythur gwael • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol • Nifer o wallau ffeithiol / cyfrifiadurol • Dim dehongli gwreiddiol • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau • Peth datrys problemau • Nifer fawr o wendidau mewn cyflwyno a chywirdeb

da

C • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol • Yn deall y prif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn ond hefyd mae peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn y fframwaith • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol • Nifer o wallau ffeithiol/ cyfrifiadurol • Dim dehongli gwreiddiol • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau • Peth datrys problemau • Rhywfaint o wendid o ran cyflwyniad a chywirdeb

B • Gwybodaeth gref • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan • Tystiolaeth o astudio cefndirol • Ateb pwrpasol gyda strwythur da • Dadleuon wedi’u cyflwyno’n gydlynol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol ar y cyfan • Rhywfaint o ddehongliad gwreiddiol cyfyngedig • Disgrifir cysylltiadau adnabyddus rhwng testunau • Ymdrinnir â phroblemau drwy ddulliau presennol • Cyflwyniad da, gyda chyfathrebu cywir

Canlyniad dysgu

 1. Dangos tystiolaeth o ddatblygiad technegau ymchwil a chasglu newyddion ar-lein gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau academaidd ac anacademaidd mewn modd dadansoddol a beirniadol

 2. Dysgu a defnyddio amrywiaeth o dechnegau ar gyfer casglu a lledaenu newyddion digidol

 3. Creu a gwerthuso amrywiaeth o gynnwys gwreiddiol i lwyfannau digidol amlgyfrwng

 4. Gwerthuso, dewis a datblygu llwyfannau addas megis aps, blogiau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol

 5. Deall hanfodion cynhyrchu portffolio o safon broffesiynol

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops
 1. Sesiwn o waith ymarferol 1 awr pob wythnos x 11 wythnos
11
Individual Project

Ymchwilio straeon newyddion a chyfweld â cysylltiadau

16
Lecture
 1. Darlith 1 awr pob wythnos x 11 wythnos
11
Private study

Set readings and research

162

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-2033.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: