Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2241:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 1 Perfformio Unigol
 2. Datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr

Cynnwys cwrs

Bydd disgwyl i’r myfyrwyr adeiladu ac ehangu ar sgiliau a sefydlwyd eisioes yn ystod y modiwlau perfformio unigol ym Mlwyddyn 1. Gwneir hyn trwy hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol. Bydd y tiwtor yn cynghori ac yn cynorthwyo’r myfyriwr i lunio rhaglen gytbwys o repertoire unawdol sy’n cynnwys arddulliau amrywiol a fydd yn fuddiol i ddatblygiad technegol a cherddorol yr unigolyn.

Yn ogystal a'r hyfforddiant unigol, cynhelir gweithdai perfformio cyson lle bydd myfyrwyr yn trafod materion estynedig sy'n berthnasol i berffomio fel dewisiadau repertoire, strategaethau ymarfer ac ymarferion perfformio (yn cynnwys arddulliau hanesyddol).

Gofynnir i'r myfyrwyr berfformio datganiad 18-20 munud fel asesiad terfynol.

Fe fydd cyfeliydd proffesiynnol wrth law ar gyfer cantorion ac offerynwyr cerddorfaol (lle bo angen).

Nodwch os gwelwch yn dda: Er fod y modiwl hwn yn rhedeg yn swyddogol yn Semester 2, mae gwersi offerynnol/lleisiol a gweithdy'n rhedeg trwy'r holl flwyddyn.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+: Perfformiad sy'n gyfyngedig o ran cerddoroldeb a thechneg, ac yn rhoi sylw arwynebol i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

da

C- i B+: Perfformiad sy'n argyhoeddi, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd â rhoi sylw i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

ardderchog

A- i A*: Perfformiad cymhellgar ac argyhoeddiadol, sy'n dangos lefelau uchel o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd â thystiolaeth o roi sylw gofalus i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr/wraig allu llunio a pherfformio rhaglen gytbwys o repertoire cymysg sy'n ymdrin ag amrywiaeth o arddulliau, tempi a chyffyrddiadau.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr/wraig allu ymateb i gyfarwyddiadau mynegiadol a chyfleu rhain mewn perfformiad.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr/wraig allu cyfathrebu gyda'r cyfeilydd/trac cefndirol, ymateb i newidiadau tempo, a dangos dealltwriaeth sicr o'r cyfeiliant/cerddoriaeth trac.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARDDANGOSIAD/YMARFER Perfformiad Terfynol

Perfformiad terfynol, 18-20 munud o hyd; cynhelir fel arfer yn ystod Cyfnod Asesu Semester 2, Wythnos 14-15.

100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Ymarfer preifat

144
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (2 awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

44
Tutorial

Gwersi unigol am gyfanswm o 12 awr. Mae’r union amlder a hyd y gwersi yn dibynnu ar gytundeb rhwng yr athro a’r myfyriwr, ond fel rheol cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 a Wythnos 12 ym mhob semester. Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 1 awr o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol.

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: