Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth.

Mae’r efrydiaeth hon wedi’i henwi ar ôl D. E. Parry Williams (1900-1996), Pennaeth Cerddoriaeth cyntaf Bangor; cyllidir hi trwy waddol yn y Brifysgol er cof amdano. Ers mwy na degawd bellach, mae cronfa Parry Williams wedi cynnal myfyrwyr cerddoriaeth ôl-raddedig rhagorol.  Bydd y myfyriwr llwyddiannus yn gweithio yn yr Ysgol Cerddoriaeth , Prifysgol Bangor.

Mae’r Ysgol yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phosibiliadau neilltuol o ran ymchwil mewn unrhyw faes o fewn cerddoriaeth, ond yn enwedig ar gyfer prosiectau doethurol sydd o  fewn meysydd diddordebau’r staff (gan gynnwys cerddoreg, cyfansoddi, cyfansoddi electroacwstig, celfyddydau sonig a pherfformio). Mae croeso arbennig i geisiadau gan fyfyrwyr sy’n gweithio ym meysydd arbenigol David Parry Williams ei hun: Cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddi.

Fel myfyriwr PhD ym Mangor, byddech yn rhan o amgylchedd ysgolheigaidd bywiog ac agos, lle mae ymchwil gerddoregol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer yr un mor bwysig â’i gilydd. A hithau wedi’i sefydlu ym 1884, saif Prifysgol Bangor mewn lleoliad godidog rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac arfordir Gogledd Cymru, ac mae ganddi gysylltiadau trafnidiol gwych â Llundain (3 awr yn y trên), gogledd-orllewin a chanolbarth Lloegr, a Gweriniaeth Iwerddon.

Sut byddaf yn cael fy ariannu?

Bydd yr efrydiaeth yn cynnwys bwrsariaeth o £10,000 y flwyddyn am gyfnod o 3 blynedd.

Ydw i’n gymwys i wneud cais? 

I fod yn gymwys, rhaid i ddarpar-fyfyrwyr ateb yr amodau ar gyfer astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Bangor. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar ei (h)astudiaethau ym Mangor yn hydref 2016 neu cyn gynted ag y bo modd wedyn.

Mae’r efrydiaeth yn agored i ymgeiswyr cenedlaethol a rhyngwladol, fel ei gilydd.

Gwneud Cais:

Mae'n rhaid i ymgeiswyr wneud cais gan ddefnyddio Ffurflen Gais Ôl-radd Ar-Lein y Brifysgol , gan nodi ' Ysgoloriaeth Parry Williams' pan ofynnir a nodi'r Ysgol y maent yn gwneud cais ( Ysgol Cerddoriaeth).

Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno’r dogfennau ategol canlynol pan fyddant yn gwneud eu cais:

(1) Cynnig ar gyfer y prosiect ymchwil doethurol (hyd at 2,000 o eiriau) a dylai hwn ymdrin â’r agweddau canlynol:
(a) cwestiwn ymchwil
(b) cyd-destun y cwestiwn o ran ymchwil
(c) dull
(d) profiad yn y maes a pharodrwydd ar gyfer y dasg
(e) y cyfraniad at wybodaeth a dealltwriaeth y disgwylir iddynt ddeillio o’r prosiect
(f)  cyswllt/ cysylltiadau â’r amgylchedd ymchwil a/neu arbenigedd staff ym Mangor
Dylai dogfen y cynnig hefyd gynnwys enghreifftiau o’ch gwaith blaenorol, naill ai o fewn y PDF neu fel cysylltiadau â deunyddiau ar-lein.
(3) CV manwl, yn cynnwys rhestr o waith diweddar (traethodau hir, cyfansoddiadau, perfformiadau, erthyglau, papurau cynhadledd, recordiadau, ac ati) fel y bo’n berthnasol.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 5 Awst 2016

Am fwy o wybodaeth:

Anogir ymgeiswyr i ymgynghori â’r aelod staff yr hoffent weithio gydag ef/hi.  Am gwestiynau cyffredinol, ymgynghorwch â: