Cyswllt

Dr Hana Vlhova-Woerner
Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion mewn Cerddoriaeth
h.vlhova-woerner@bangor.ac.uk

Graddau Ymchwil

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi hen ennill enw da yn rhyngwladoli am ymchwil ym mhob maes o astudiaeth gerddorol. Mae rhyw 25-30 o fyfyrwyr ymchwil, yn ymchwilio i bynciau o gerddoriaeth ganoloesol hyd at gyfansoddi cyfoes, yn creu cymuned fywiog o fewn yr Ysgol.

Rhaglenni Ymchwil

Mae’r rhaglenni ymchwil yn dilyn fframwaith tair haen, yn gyfwerth â: 1 flwyddyn (MA/MMus Res); 2 flynedd (MPhil) neu 3 blynedd (PhD) o astudiaeth lawn-amser.

Er eu bod yn rhaglenni hunan-gynhwysol, mae modd trosglwyddo rhyngddynt.

Meistr yn y Celfyddydau trwy Ymchwil (MA Res)

Cyfnod Cofrestru: 1 flwyddyn (llawn-amser), 2 flynedd (rhan-amser)

Cyflwyno:

 • Cerddoreg: Thesis 50,000 o eiriau neu gyfatebol
 • Cyfansoddi:
 • Perfformio:
   • un datganiad cyhoeddus hyd llawn (40-50 mun) ac un CD (40-50 mun) gyda gorgyffyrddiad rhannol o repertoire (60%)
   • traethawd hir ar faes cysylltiedig (15,000 o eiriau) neu gyfansoddiad o hyd cyfwerth ar gyfer yr offeryn dan sylw (40%).

Meistr mewn Cerddoriaeth trwy Ymchwil (MMus Res)

Cyfnod Cofrestru: 1 flwyddyn (llawn-amser), 2 flynedd (rhan-amser)
Cyflwyno:

Meistr mewn Athroniaeth (MPhil)

Cyfnod Cofrestru: 2 flynedd (llawn-amser), 3 blynedd (rhan-amser)
Cyflwyno:

 • Cerddoreg: Thesis 60,000 o eiriau neu gyfatebol
 • Cyfansoddi:
 • Perfformio:
   • un datganiad cyhoeddus hyd llawn (40-50 mun) ac un CD (40-50 mun) gyda repertoire gwahanol (60%)
   • traethawd hir ar faes cysylltiedig (20,000 o eiriau) neu gyfansoddiad o hyd cyfwerth ar gyfer yr offeryn dan sylw (40%).

Doethur mewn Athroniaeth (PhD)

Cyfnod Cofrestru: 3 blynedd (llawn-amser), 5 mlynedd (rhan-amser)
Cyfnod Prawf: 1 flwyddyn (llawn-amser), 2 flynedd (rhan-amser)
Cyflwyno:

 • Cerddoreg: Thesis o hyd at 100,000 o eiriau neu gyfatebol
 • Cyfansoddi:
 • Perfformio:
   • dau ddatganiad cyhoeddus hyd llawn (40-50 mun) ac un CD (40-50 mun) gyda repertoire gwahanol (60%)
   • traethawd hir ar faes cysylltiedig (40,000 o eiriau) neu gyfansoddiad o hyd cyfwerth ar gyfer yr offeryn dan sylw (40%).

Fframwaith y Rhaglen

Mae rhaglenni ymchwil ôl-radd yn dilyn y patrwm safonol ar gyfer ymchwil yn y Dyniaethau yn y DU. Mae pob myfyriwr yn cael goruchwyliaeth fanwl ar broject unigol a gwreiddiol, a allai fod yn gyfraniad newydd a sylweddol at y maes.
Mae gan bob myfyriwr bwyllgor goruchwyliol, dan arweiniad y prif oruchwyliwr, gyda chymorth dau aelod arall o staff sydd ag arbenigedd perthnasol.

Mae myfyrwyr ymchwil yn cyfarfod yn rheolaidd â’u goruchwyliwr, ac mae ganddynt hawl i ymgynghori ag aelodau eraill o’u pwyllgor, fel y bo hynny’n briodol.  Anogir hwy hefyd i gyflwyno adroddiadau ar eu gwaith mewn seminarau a chynadleddau yn ystod pob un o’r tair blynedd o astudiaeth.

Bydd yr asesiad olaf trwy viva voce o flaen panel priodol. Mae’r panel yn cynnwys un arholwr mewnol oddi mewn i’r Brifysgol/ Ysgol (gwahanol i aelodau’r pwyllgor goruchwyliol), un arholwr allanol sy’n arbenigwr yn y maes, a chadeirydd.

Meysydd Astudiaeth

Gellir ennill graddau ymchwil ym meysydd cerddoreg, perfformio a chyfansoddi.
Fel rheol, bydd y project ymchwil yn gyfyngedig i faes penodol unigol. Fodd bynnag, yn ogystal â’u hastudiaethau ymarferol (60%), bydd perfformwyr yn dilyn rhaglen y cytunir â hi, yn cynnwys ymchwil wreiddiol i astudiaeth hanesyddol, ymarfer perfformio, golygu neu ddadansoddi, gan ganolbwyntio ar agweddau sy’n ymwneud â’r repertoire sydd i’w berfformio neu’n ganolog iddo.

Rydym yn gwahodd yn benodol geisiadau i ddilyn cyrsiau gradd trwy ymchwil mewn meysydd o astudiaeth gerddorol sydd â chynrychiolaeth gref yn ymchwil aelodau staff unigol neu mewn clystyrau ymchwil:

 • Cerddoriaeth Gynnar
 • Cerddoriaeth yr 20fed a’r 21ain ganrif
  (gydag arbenigedd cyfun mewn perfformio, cyfansoddi, hanes a dadansoddi)
 • Cerddoreg Olygyddol
 • Cyfansoddi (yn cynnwys cyfansoddi Electroacwstig, Acwsmatig a Chelf Sonig)
 • Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig
  (ewch hefyd i: Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig (ICSMuS)
 • Cerddoriaeth Geltaidd Draddodiadol
 • Cerddoriaeth yng Nghymru 

Mae mwy o wybodaeth am wneud ymchwil ym Mangor i’w gweld ar:

Gofynion Derbyn

Mae graddau uwch trwy ymchwil yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes â rhywfaint o brofiad ar lefel ôl-radd (a ddangosir, fel rheol, trwy radd Meistr).

Os gall ymgeiswyr ddangos gallu arbennig o dda yn eu maes dewisol o astudiaeth ar lefel is-radd, bydd modd eu derbyn i’r MA/MMus trwy Ymchwil.

Ar wahân i’r gofynion ffurfiol hyn, derbynnir ymgeiswyr ar gryfder eu cynnig ymchwil. Rydym yn annog darpar-ymgeiswyr yn gryf i drafod eu cynlluniau ag aelod o’r staff a/ neu â’r Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion cyn cyflwyno’r cais ffurfiol.