Ymchwil mewn Cerddoriaeth

Ym Mangor, tair agwedd sy’n nodweddu ymchwil i gerddoriaeth: llwyddiannau cryf gan unigolion; canolbwyntio ar feysydd penodol o ragoriaeth (gweler isod); a nifer o achosion o ‘draws-ffrwythloni’ am fod y mwyafrif o aelodau’r staff yn weithgar mewn mwy nag un maes. Mae’r cyfuniad lluosog anarferol hwn o ddoniau yn arwain at gyfnewid arbennig o fywiog o syniadau ymysg staff ac at amrywiaeth eang o feysydd ymchwil; mae’r ffaith fod Cerddoriaeth wedi ennill graddfa 5 yn YAY 2001 yn dyst i hyn.

Yn hanesyddol a hyd heddiw, amcan strategol yr Ysgol yw cefnogi llwyddiannau cryf aelodau unigol o’r staff yn eu hymchwil, a llawer ohonynt yn arweinyddion yn eu meysydd priodol – ond gan ganolbwyntio fwyfwy ar Grwpiau Ymchwil a Meysydd Rhagoriaeth er mwyn cynnal a hwyluso’r ymchwil hon, y gellir ei rhannu dan dri phrif bennawd ymchwil: Cerddoreg, Cerddoriaeth Cymru a Chyfansoddi.

Mae diwylliant rhyngddisgybledd a chydweithredu yn ymestyn hefyd at ein hôl-raddedigion ymchwil, sydd â chyswllt agos â gweithgareddau’r meysydd priodol, gan gyflwyno neu gyhoeddi papurau, a chan gydweithredu ynglŷn â phrojectau ymchwil. Mae’r gyfres o Seminarau Ymchwil a gynhelir bob yn ail wythnos yn sylfaenol i ymchwil ac i gyfnewid syniadau. Cynhelir hwy ar ddydd Mawrth am 4.15pm, a deuant ag arbenigedd ein hymchwilwyr ni (yn cynnwys ôl-raddedigion ymchwil) a siaradwyr allanol ynghyd. Mae cerddoriaeth hefyd yn cyfrannu’n gyson at gyfres seminarau ymchwil y Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar, y Canolfan Astudiaethau Canoloesol.

Grwpiau Ymchwil

Cliciwch ar y grwpiau ymchwil isod am ragor o wybodaeth am yr ymchwil a wneir yn yr Ysgol Cerddoriaeth.