Cyfleoedd Ôl-radd ym Mangor

Mae’r ysgoloriaethau, efrydiaethau a bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol a gan yr ysgolion academaidd unigol.

Bwrsariaethau Ôl-radd yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig ychydig o Fwrsariaethau, gan yr Ysgol ei hun ac o ffynonellau allanol, ar gyfer myfyrwyr ym mhob maes ôl-radd, ac maent yn agored i fyfyrwyr o’r DU, yr EU ac o wledydd tramor eraill. Yn gyffredinol, mae gwerth y rhain yn amrywio i hyd at ryw £1,000, er bod rhai yn uwch na hynny. Mae angen cystadlu ar eu cyfer. I wneud cais am fwrsariaeth, dylech anfon llythyr gyda’ch cais, yn nodi yr hoffech gael eich ystyried. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd wedi ceisio cyllid o ffynonellau eraill (hyd yn oed yn aflwyddiannus), ac efallai y gofynnir ichi roi tystiolaeth o hyn (er enghraifft, llythyrau gwrthod) cyn ichi gael bwrsariaeth.

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth.

Gwerth: bwrsariaeth o £10,000 y flwyddyn am gyfnod o 3 blynedd.

Pynciau ystyriwyd: mewn unrhyw faes o fewn cerddoriaeth, ond yn enwedig ar gyfer prosiectau doethurol sydd o fewn meysydd diddordebau’r staff (gan gynnwys cerddoreg, cyfansoddi, cyfansoddi electroacwstig, celfyddydau sonig a pherfformio). Mae croeso arbennig i geisiadau gan fyfyrwyr sy’n gweithio ym meysydd arbenigol David Parry Williams ei hun: Cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddi.

Mae'r dyddiad cau wedi mynd heibio, ond cysylltwch am fwy o wybodaeth am ysgoloriaethau eraill.

Ysgoloriaeth Ddoethurol Parry Williams

Mae’r ysgoloriaeth hon wedi’i henwi ar ôl David Parry Williams (1900-1996), Pennaeth cyntaf yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor, trwy rodd gael gan ei ferch, y ddiweddar Ann Lloyd Jones. Ers mwy na degawd bellach, mae cronfa Parry Williams wedi cynnal myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig mewn Cerddoriaeth.

Dyfernir sawl bwrsariaeth gymharol fach, o £1,000-2,000, yn flynyddol, a phob rhyw 3 blynedd, hysbysebir ysgoloriaeth PhD (£7,500 y.f.).

Grantiau Ôl-radd o fewn Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Efallai bydd gan goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau nifer o grantiau ôl-radd i’w cynnig i ôl-raddedigion, er mwyn eu helpu i gyllido eu hastudiaethau.  Am fwy o fanylion , ewch i’r dudalen Ysgoloriaethau ac Efrydiaethau ar wefan ganolog Prifysgol Bangor.

Bwrsariaethau Teithio Doethurol/ MPhil gan Ysgol Graddedigion CCD

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.
Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

Mathau eraill o gyllid

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth hanes gwych o ran cael cyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill nifer o grantiau ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol (cwmnïau, diwydiannau, cymdeithasau a cherddorfeydd) trwy KTP (Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth) a KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth).
Gall y Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion roi gwybodaeth ichi ynglŷn â’r rhain, ac am bosibiliadau eraill o ran cyllido.

Prosiect Penrhyn: Efrydiaeth PhD 3 blynedd ar hanes cymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru, c.1860-1980

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am efrydiaeth PhD tair blynedd fydd yn canolbwyntio ar effaith a dylanwad ystâd y Penrhyn ar hunaniaeth gymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru yn ystod y cyfnod c.1860-1980. Noddir yr efrydiaeth unigryw hon gan Gwmni’r Brethynwyr ac mae'n cynnwys tâl cynnal gwerth am dair blynedd, yn ogystal â chost y ffioedd dysgu a chyllid i fynd i gynhadledd ryngwladol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Hydref 2017

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau a ystyrir: Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 2017/18

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mwy o wybodaeth.

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2016/17

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2016/17.

Gwerth: Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr.

Pynciau ystywryd: Mae wyth lle ar draws y coleg ar hyn o bryd a bydd myfyrwyr a'u darpar oruchwylwyr yn gwneud cais am leoedd i'r coleg. Mae ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn rhychwantu ystod eang o ddisgyblaethau, ac yn cyfuno arbenigedd ar draws meysydd mewn sawl achos. Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu diwylliannol, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, economïau digidol, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 31 Awst 2016

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ddoethurol Parry Williams mewn Cerddoriaeth.

Gwerth: bwrsariaeth o £10,000 y flwyddyn am gyfnod o 3 blynedd.

Pynciau ystyriwyd: mewn unrhyw faes o fewn cerddoriaeth, ond yn enwedig ar gyfer prosiectau doethurol sydd o fewn meysydd diddordebau’r staff (gan gynnwys cerddoreg, cyfansoddi, cyfansoddi electroacwstig, celfyddydau sonig a pherfformio). Mae croeso arbennig i geisiadau gan fyfyrwyr sy’n gweithio ym meysydd arbenigol David Parry Williams ei hun: Cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddi.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 05 Awst 2016

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cliciwch yma
Dyddiad cau: Gorffennaf 11eg
Gwerth: £3,000

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy’n gwneud gradd Meistr 2018

Bydd graddedigion y DU/UE 2018 sy’n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy’n gymwys. Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Postgrad Solutions

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Mynediad ôl-raddedig

Gall myfyrwyr fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent, fel israddedigion yn 2016/17, yn derbyn un o’r canlynol neu’n ddi-waith cyn mynd i’r brifysgol:

  • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru / Grant Cynhaliaeth
  • Bwrsariaeth Cyfle
  • Bwrsariaeth Foyer
  • Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal
  • Lwfans ceisio gwaith / Cymhorthdal Incwm

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau, bwrsariaethau neu fudd-daliadau hyn.

Dyfernir bwrsariaeth o hyd at £500 i fyfyriwr a oedd yn derbyn y grant mwyaf posib pan oeddent yn israddedigion neu roeddent yn ddi-waith.

Dyfernir £250 os oeddent yn derbyn grant rhannol pan oeddent yn israddedigion.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol.

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad ôl-radd

Mae’r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu’n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau Meistr ôl-radd llawn a rhan-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Ysgoloriaeth ‘Merched mewn gwyddoniaeth’ 2015/16

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaeth Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy’n ferched i barhau gyda’u hastudiaethau. Mae’r ysgoloriaeth hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig yn un o’r colegau canlynol: Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a Gwyddorau Naturiol.

Beth mae’n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw’n astudio’n rhan amser. Gwerth y fwrsariaeth am 2015–16 fydd £8,000.

Am fwy o fanylion ewch i’r tudalen Athena SWAN y Brifysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy dydd Gwener y 5ed o Fehefin. Danfonwch ceisiadau i Lindsey Graham.

Addysgedau AALl

Fel rheol nid yw awdurdodau lleol yn cynnig cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, ond mae rhai yn rhoi ystyriaeth i rai cyrsiau penodol, fel cyrsiau TAR.

Mae’n eithaf peth i gysylltu â’ch awdurdod addysg lleol yn gynnar yn y flwyddyn i holi beth a fyddent yn ei gyllido. Byddai gennych fwy o siawns i gael cyllid os yw eich cwrs yn un galwedigaethol ond bydd rhaid i chi gyflwyno achos cryf i gael addysged.

Cysylltiadau Defnyddiol

Efallai y bydd y cysylltiadau yma yn ddefnyddiol i chi ymchwilio sut i gael cyllid ar gyfer eich cwrs: