Ysgoloriaethau

Modiwlau Perfformio: Trefniadau ar gyfer Ysgoloriaethau

Cynigir nifer o ysgoloriaethau yn dilyn clyweliadau Diwrnodau Derbyn. Gellir dyfarnu ysgoloriaethau ychwanegol ar sail clyweliadau i’w cynnal yn yr Wythnos Groeso. Yr arholwyr fydd yn pennu’r nifer a ddyfernir. Dyfernir ysgoloriaethau am un flwyddyn yn y lle cyntaf. Estynnir cyfnod yr ysgoloriaethau hyn i flynyddoedd dilynol os bydd safon ragorol o ran ymdrech a chyrhaeddiad yn parhau.

Ym Mlwyddyn 1, 6 awr ychwanegol o hyfforddiant yw gwerth yr ysgoloriaeth, gan wneud cyfanswm o 18 awr trwy’r flwyddyn yn lle 12. Ar ben hynny, gall ysgolorion hawlio ad-daliad ar gyfer cerddoriaeth brintiedig, sgorau neu eitemau tebyg, a/neu gyfraniadau at ffioedd ar gyfer cyrsiau arbennig neu ddosbarthiadau meistr, hyd at gyfanswm o £75 am y flwyddyn.

Ar gyfer Bl.2, dyfernir ysgoloriaethau ar sail profion diwedd y flwyddyn flaenorol. Gellir dyfarnu ysgoloriaethau i ysgolorion presennol neu gellir cynnig ysgoloriaethau newydd i fyfyrwyr sydd wedi gwneud cynnydd neilltuol yn ystod y flwyddyn ac ennill graddfa uchel yn y prawf. Bydd y gwerth yr un peth ag ym Ml.1.

Ar gyfer Bl.3, dyfernir ysgoloriaethau trwy’r un drefn ag ym Ml.2. Yn yr achos hwn, ni fydd gan fyfyrwyr hawl i wersi ychwanegol, ond gallant hawlio hyd at £100 am sgorau, dosbarthiadau meistr neu wersi ymgynghorol.

Gwahoddir ymgeiswyr i berfformio darn o gerddoriaeth yn para 3-5 munud sydd fwyaf priodol, yn ôl eu tyb, o ran dangos eu gallu. Sylwch – fel rheol, yn achos ymgeiswyr sy’n dymuno cymryd modiwlau mewn perfformio, bydd disgwyl iddynt fod wedi cyrraedd Gradd 8 (neu safon gyfatebol) yr ABRSM ar eu prif offeryn neu’r llais.  Mae rhywfaint o hyfedredd ar allweddell (megis Gradd 5 neu uwch ar y piano) hefyd yn fanteisiol.

Rhowch gopi o’ch cerddoriaeth ar gyfer yr arholwyr, a chopi arall i’r cyfeilydd os oes angen cyfeiliant piano arnoch. Rhowch wybod inni ymlaen llaw os bydd angen unrhyw gyfarpar ychwanegol arnoch, megis chwyddseinydd neu chwaraewr CD ar gyfer trac cyfeiliant.