Croeso gan Bennaeth yr Ysgol

Pennaeth yr Ysgol - Chris CollinsCroeso i’n gwefan. Gobeithiaf y bydd y tudalennau hyn yn rhoi syniad ichi ynglŷn â’r ehangder eithriadol o weithgaredd cerddorol, deallusol a chreadigol sy’n digwydd yma ym Mangor. Rydym yn ysgol wirioneddol eclectig, lle mae cerddoriaeth, cyfansoddi a pherfformio’n cydweithio’n agos ac yn rhyngweithio mewn ffyrdd newydd a dadlennol.  Mae hon yn un o’r ychydig brifysgolion yn y DU lle mae modd astudio cerddoriaeth mewn modd gwirioneddol eclectig, o bolyffoni canoloesol cynnar hyd at gyfansoddi electroacwstig. O fewn y fframwaith eang, unigryw hwn, rydym ar flaen y gad mewn sawl maes o arbenigedd, sef cerddoriaeth gynnar, cyfansoddi a cherddoriaeth yr ugeinfed ganrif, ac enwi ond ychydig.

Mae Bangor hefyd yn unigryw oherwydd ei lleoliad daearyddol godidog. Nid oes yr un adran gerddoriaeth yng ngwledydd Prydain wedi’i lleoli’n well ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae’r Brifysgol yn edrych dros fynyddoedd Parc Cenedlaethol Eryri (bum milltir yn unig i ffwrdd), tra bo’r môr yn llai na deng munud o daith gerdded o adeilad yr Ysgol. Eto i gyd, nid yw’n cymryd ond teirawr i deithio o Lundain ar y trên!  

Mae ymdeimlad o leoliad yn arbennig o gryf ym Mangor. Hi yw prifddinas ddiwylliannol Gogledd Cymru, ac mae wedi’i lleoli yn un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg. Ni yw’r unig adran gerddoriaeth yng Nghymru lle gellwch astudio’r cyfan o’ch cwrs gradd trwy’r Gymraeg, os dewiswch.Fodd bynnag, mae Bangor hefyd yn ddinas gosmopolitan sydd, bob blwyddyn, yn croesawu cannoedd o fyfyrwyr ac ymwelwyr eraill o bedwar ban byd. Oherwydd y cymysgedd unigryw hwn o hunaniaeth ranbarthol a naws ryngwladol, mae Bangor yn lle cyffrous i astudio disgyblaeth mor eang â cherddoriaeth.

Cynhesrwydd – dyma’r gair sy’n crynhoi Bangor orau. Yma, ni chewch unrhyw raniadau mympwyol rhwng israddedigion, ôl-raddedigion na staff.  Yn hytrach, byddwch yn byw mewn cymuned fywiog o ryw 250 o gerddorion, cyfansoddwyr, cerddoregwyr ac ymarferwyr. Mae’r Brifysgol yn gartref i gyfres brysur ac amrywiol o gyngherddau, yn ogystal ag i Ŵyl Gerdd Newydd o fri. Ceir hefyd lawer o gorau, cerddorfeydd a grwpiau ensemble eraill sy’n agored i bawb. Gyda’n cyfleusterau gwych – yn cynnwys dwy neuadd gyngerdd ysblennydd, stiwdios electroacwstig modern ac adeilad Cerddoriaeth newydd ei hadfer sydd i’w hagor yn y blynyddoedd nesaf – mae Bangor yn amgylchedd prifysgol delfrydol.

Cyrhaeddais ym Mangor ym 1993 fel myfyriwr israddedig, a chefais argraff arbennig o’r lle; er gwaethaf cyfnodau maith i ffwrdd, rwyf bob amser wedi dychwelyd ‘adref’. Gobeithiaf y byddwch chithau’n ymweld â ni ac yn profi bywyd cerddorol bywiog y ddinas Gymreig unigryw hon sydd wedi’i lleoli rhwng môr a mynydd.

Chris Collins
Pennaeth yr Ysgol