Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl DXC-1006:
Gwaith Maes: Creu Eryri

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Sophie Wynne-Jones

Amcanion cyffredinol

 1. Darparu trosolwg bras ar y prosesau ffisegol a dynol sydd wedi arwain at ffurfio Eryri.
 2. Archwilio’r prosesau sy’n gysylltiedig â ffurfio tirwedd mewn amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol.
 3. Archwilio’r cysylltiad rhwng prosesau byd-eang a lleoedd penodol yn Eryri.
 4. Datblygu dull amlddisgyblaethol o feddwl am faterion amgylcheddol.
 5. Galluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau rhwng theori a gwaith maes.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn cyfuno darlithoedd a gwaith maes i roi trosolwg bras ar y prosesau sydd wedi creu nodweddion arbennig tirwedd Eryri. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar bum brif thema, sef daeareg, ecoleg, coedwigaeth, amaeth a chymdeithas. Bydd y darlithoedd yn rhoi trosolwg bras ar y pynciau ac yn cyflwyno pwyntiau damcaniaethol a chysyniadol perthnasol. Y prif feysydd dan sylw fydd: daeareg waelodol; rhewlifiant; ecoleg ôl-rewlifol; ffurfio pridd; hanes gwleidyddol y gymuned; coedwigaeth breifat a choedwigaeth y wladwriaeth; hanes preswyliad dynol a defnydd adnoddau; hanes ffurfio a datblygu’r parc cenedlaethol. Bydd myfyrwyr yn cael eu hebrwng i safleoedd allweddol sy’n dangos sut y mae’r prosesau hyn yn rhyngweithio ac yn berthnasol i leoedd penodol.

Meini Prawf

ardderchog

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth drylwyr am y pwnc a gallu amlwg i ddod ag amrywiol elfennau'r deunydd cwrs ynghyd. Tystiolaeth o ddarllen cefndirol. Nid oes unrhyw feysydd pwysig wedi eu hepgor ac mae’r myfyriwr yn dangos y gallu i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth berthnasol yn feirniadol. Arddull gyflwyno eglur, gryno a ddisgrifiadol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig.

trothwy

Mae gan y myfyriwr ddealltwriaeth sylfaenol o’r egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol am y pwnc. Trafodir gwybodaeth berthnasol mewn dyfnder sylfaenol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig. Nodir mwyafrif y materion allweddol, ond efallai bod rhai bylchau o ran dealltwriaeth. Nid yw’r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer wedi ei ddatblygu’n effeithiol.

da

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth gadarn am y pwnc, y gallu i gyfrannu’n adeiladol at y ddadl a’r gallu i ysgrifennu adroddiadau craff gyda dadleuon da. Yn cyflwyno gwybodaeth yn ddisgrifiadol yn yr aseiniadau a’r tasgau ysgrifenedig.

Canlyniad dysgu

 1. Deall y prif brosesau diwydiannol, ecolegol, daearegol a chymdeithasol sydd wedi cynhyrchu nodweddion arbennig tirwedd Eryri.

 2. Archwilio’r modd y mae’r gwahanol brosesau o ffurfio tirwedd yn rhyngweithio mewn amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol.

 3. Deall elfennau gwahanol y safbwyntiau disgyblaethol gwahanol a gymerir.

 4. Dangos agwedd feirniadol a dadansoddol tuag at yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd a reolir.

 5. Dehongli prif nodweddion y dirwedd yng nghyd-destun theorïau a dulliau perthnasol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Cwm Idwal Exercise 15
GWAITH CWRS Abey Valley Exercise (week 6) 15
GWAITH CWRS Gwydyr Forest 15
GWAITH CWRS Conwy Valley 15
GWAITH CWRS Degree specific report 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 148
Fieldwork

5 taith maes fydd yn para diwrnod yr un (tua 8 awr) Er mwyn creu grwpiau rhesymol o ran maint, caiff y dosbarth ei wahanu'n dri grŵp (tua 40 myfyriwr ym mhob grŵp) Ailadroddir pob taith diwrnod am dridiau gan alluogi’r grwpiau i gyd i fynd ar yr un teithiau maes yn ystod yr wythnos. Erbyn diwedd yr wythnos, bydd y grwpiau i gyd wedi bod ar bob taith.

40
Lecture

6 darlith ddwy awr i’w cynnal cyn yr elfen gwaith maes (yn ddelfrydol ar ddyddiau olynol yn ystod yr wythnos flaenorol)

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students require appropriate clothing for conducting outdoor fieldwork.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-1006.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: