Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-1006:
Gwaith Maes: Creu Eryri

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Sophie Wynne-Jones

Amcanion cyffredinol

 1. Darparu trosolwg bras ar y prosesau ffisegol a dynol sydd wedi arwain at ffurfio Eryri.
 2. Archwilio’r prosesau sy’n gysylltiedig â ffurfio tirwedd mewn amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol.
 3. Archwilio’r cysylltiad rhwng prosesau byd-eang a lleoedd penodol yn Eryri.
 4. Datblygu dull amlddisgyblaethol o feddwl am faterion amgylcheddol.
 5. Galluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau rhwng theori a gwaith maes.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn cyfuno darlithoedd a gwaith maes i roi trosolwg bras ar y prosesau sydd wedi creu nodweddion arbennig tirwedd Eryri. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar bum brif thema, sef daeareg, ecoleg, coedwigaeth, amaeth a chymdeithas. Bydd y darlithoedd yn rhoi trosolwg bras ar y pynciau ac yn cyflwyno pwyntiau damcaniaethol a chysyniadol perthnasol. Y prif feysydd dan sylw fydd: daeareg waelodol; rhewlifiant; ecoleg ôl-rewlifol; ffurfio pridd; hanes gwleidyddol y gymuned; coedwigaeth breifat a choedwigaeth y wladwriaeth; hanes preswyliad dynol a defnydd adnoddau; hanes ffurfio a datblygu’r parc cenedlaethol. Bydd myfyrwyr yn cael eu hebrwng i safleoedd allweddol sy’n dangos sut y mae’r prosesau hyn yn rhyngweithio ac yn berthnasol i leoedd penodol.

Meini Prawf

ardderchog

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth drylwyr am y pwnc a gallu amlwg i ddod ag amrywiol elfennau'r deunydd cwrs ynghyd. Tystiolaeth o ddarllen cefndirol. Nid oes unrhyw feysydd pwysig wedi eu hepgor ac mae’r myfyriwr yn dangos y gallu i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth berthnasol yn feirniadol. Arddull gyflwyno eglur, gryno a ddisgrifiadol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig.

trothwy

Mae gan y myfyriwr ddealltwriaeth sylfaenol o’r egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol am y pwnc. Trafodir gwybodaeth berthnasol mewn dyfnder sylfaenol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig. Nodir mwyafrif y materion allweddol, ond efallai bod rhai bylchau o ran dealltwriaeth. Nid yw’r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer wedi ei ddatblygu’n effeithiol.

da

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth gadarn am y pwnc, y gallu i gyfrannu’n adeiladol at y ddadl a’r gallu i ysgrifennu adroddiadau craff gyda dadleuon da. Yn cyflwyno gwybodaeth yn ddisgrifiadol yn yr aseiniadau a’r tasgau ysgrifenedig.

Canlyniad dysgu

 1. Deall y prif brosesau diwydiannol, ecolegol, daearegol a chymdeithasol sydd wedi cynhyrchu nodweddion arbennig tirwedd Eryri.

 2. Archwilio’r modd y mae’r gwahanol brosesau o ffurfio tirwedd yn rhyngweithio mewn amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol.

 3. Deall elfennau gwahanol y safbwyntiau disgyblaethol gwahanol a gymerir.

 4. Dangos agwedd feirniadol a dadansoddol tuag at yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd a reolir.

 5. Dehongli prif nodweddion y dirwedd yng nghyd-destun theorïau a dulliau perthnasol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cwm Idwal Exercise 15
Abey Valley Exercise (week 6) 15
Gwydyr Forest 15
Conwy Valley 15
Degree specific report 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 148
Fieldwork

5 taith maes fydd yn para diwrnod yr un (tua 8 awr) Er mwyn creu grwpiau rhesymol o ran maint, caiff y dosbarth ei wahanu'n dri grŵp (tua 40 myfyriwr ym mhob grŵp) Ailadroddir pob taith diwrnod am dridiau gan alluogi’r grwpiau i gyd i fynd ar yr un teithiau maes yn ystod yr wythnos. Erbyn diwedd yr wythnos, bydd y grwpiau i gyd wedi bod ar bob taith.

40
Lecture

6 darlith ddwy awr i’w cynnal cyn yr elfen gwaith maes (yn ddelfrydol ar ddyddiau olynol yn ystod yr wythnos flaenorol)

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students require appropriate clothing for conducting outdoor fieldwork.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-1006.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: