Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Ebrill 2012

Jamie’n rhedeg efo’r Fflam Olympaidd a hefyd angen eich cymorth

Mae Jamie Turley, myfyriwr yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor efo wythnosau prysur o’i flaen. Nid yn unig mae wedi’i dewis i redeg efo’r Fflam Olympaidd heibio’i dref enedigol, Ffynnongroyw ar Fail 29, hefyd mae wedi’i ddewis  yn Gydlynydd gwirfoddolwyr ar gyfer  dathliadau pan ddaw’r Ffagl a’r Fflam Olympaidd i Fangor  ar 28 Fai 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2012

Gwyl Ffilm Myfyrwyr Prydain

Mae project ar y cyd rhwng israddedigion ac ol-raddedigion yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei ddewis ar gyfer yr Ŵyl Ffilm Myfyrwyr Prydain ac yn cael ei darlledu yn Llundain, Bryste, Newcastle a Lerpwl yn ystod mis Ebrill. Llongyfarchiadau i'r tîm cynhyrchu ar y ffilm "31st May"

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Gwobr Rhydychen i Athro o Fangor

Mae Tony Bushell, Athro Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, wedi ennill ysgoloriaeth o fri ar gyfer ymwelydd, gan Goleg Sant Ioan, Rhydychen, i gwblhau astudiaeth yn ymwneud â rhethreg hunaniaeth Awstriaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Project Newydd yn Gwneud y Dyfodol yn Wyrdd

Mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mercher, 2 Mai, caiff project newydd ei lansio gyda’r nod o ddod â busnesau at ei gilydd i adeiladu dyfodol cadarnach ac economi newydd. Bydd brecwast busnes i’w gael am ddim. Menter ar y cyd yw’r  Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd/ The Green Innovation Network, rhwng Prifysgol Bangor,  University College Dublin a'r Waterford Institute of Technology, Iwerddon. Mae’r rhwydwaith wedi deillio o’r angen i sicrhau bod gan fusnesau gefnogaeth ac anogaeth i ddod dros sialensiau yn y dyfodol trwy ffyrdd newydd ac arloesol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2012

Cenhadaeth Cynghori i India i Ganolfan Ymchwil ar Amgylchedd Cymru

Mae Dr Shaun Russell, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cymru  (WERH), sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Bangor, wedi dychwelyd yn ddiweddar (Ebrill 2012) o genhadaeth gynghori wythnos o hyd ar faterion amgylcheddol i   Lywodraeth Talaith Maharashtra yn Yr India.

Gyda phoblogaeth o 100 miliwn, Maharashtra yw un o’r taleithiau sy'n datblygu gyflymaf yn Yr India, a’i phrifddinas Mumbai (poblogaeth 20,000,000) yw prif ganolfan ariannol y wlad. Mae’r datblygu cyflym wedi arwain at amrywiaeth o broblemau amgylcheddol dwys yn Maharashtra, ac mae Llywodraeth y Dalaith felly wedi bod yn chwilio am ffyrdd "glanach a gwyrddach" o reoli datblygu at y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012

Shakespeare yn Gymraeg yn Theatr y Globe

On Sunday 22 April, Shakespeare’s Globe in London launched its Globe to Globe Festival with Sonnet Sunday, a six-hour literary marathon which saw all 154 of Shakespeare’s sonnets performed in more than 25 different languages. Sonnet 104 was adapted into Welsh by Professor Peredur Lynch of Bangor’s School of Welsh and recited by the actor Owain Arthur who is currently starring in One Man, Two Guvnors in the West End. Other languages appearing included Somali, Cree, Romanian, Swedish, Flemish, Hungarian, Gaelic, Farsi, Icelandic, Bulgarian, Arabic, and Latvian.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012

Hollaback! Gwynedd yn ymuno â’r mudiad rhyngwladol yn erbyn aflonyddu ar y stryd! Yn lledu i gymru, yr iseldiroedd ac ar draws Ewrop

23 April, 2012 (Bangor, Gwynedd) – Students in Bangor, north Wales have joined the international fight against street harassment! The Bangor Women's Society have recruited a bilingual team of students from the University to coodinate and launch a brand new anti-street harassment project for the region. Hollaback! Gwynedd is the first of its kind in Wales and one of a new group launching this week across the United Kingdom.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Prif Economegydd Prydain y Deutsche Bank yn trafod “Research for Business and the Business of Research”

Bydd George Buckley, Prif Economegydd Prydain y Deutsche Bank, a raddiodd ym Mangor, yn rhannu ei brofiad personol a’i syniadau ynghylch swyddogaeth ymchwil ar gyfer busnes, gwerth addysg prifysgol a chyflogadwyedd mewn ddarlith Gyhoeddus am 6.00 nos Lun 30 Ebrill yn Ystafell Stephenson,  Adeilad y George, Ffordd Caergybi, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor

Ar 17 Ebrill 2012 yn y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad yn Llundain llofnodwyd Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng  Prifysgol Bangor a Hanban (Pencadlys Sefydliad Confucius) i sefydlu Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China, Beijing.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Arbenigwyr a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymddangos yng nghyfres newydd Channel 4 "Hidden Talent"

Mae Dr Jamie Macdonald a Dr Tim Woodman o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor wedi bod yn cynghori ar gyfres Channel 4 a byddant yn ymddangos yn y sioe gyntaf y gyfres newydd: "Hidden Talent" am 21.00 ddydd Mawrth 24.4.12, ynghyd â rhai myfyrwyr o'r Brifysgol.

Cyfres  newydd chwe rhan yw "Hidden Talent". Mae’n darganfod doniau cudd hynod  nad oedd pobol byth yn breuddwydio hyd yn oed bod ganddynt.  Yn y rhaglen, mae cannoedd o bobl, a ddewiswyd ar hap, yn cael eu rhoi drwy gyfres o brofion i adnabod rhai sydd â galluoedd cudd. Mae naw cyfranogwr yn darganfod os gallant fynd o fod yn ddechreuwyr llwyr i berfformiwr o'r radd flaenaf mewn ychydig o amser.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Myfyrwyr yn esbonio’u hymchwil i’r cyhoedd ar Uned Symudol Cymorth Canser Tenovus

Bydd myfyrwyr ymchwil o Brifysgol Bangor, sy’n cael eu noddi gan yr elusen ymchwil canser Tenovus, ar uned arddangos symudol yn archfarchnad Morrison, Bangor ddydd Llun 23 Ebrill, yn trafod eu gwaith ymchwil gydag aelodau o'r cyhoedd.

Bydd Tenovus, elusen canser blaenllaw yng Nghymru, yn arddangos eu gwasanaethau cymorth yn y gogledd, ynghyd â'r ymchwil arloesol y maent yn eu hariannu ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ennill gwobr Amgylcheddol Genedlaethol

Gwobrwywyd Undeb Myfyrwyr Bangor yn ddiweddar yn Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) yng Ngwobrau Effeithiau Gwyrdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) ym Manceinion.


Mae’r gwobrau’n cydnabod gwaith amgylcheddol undebau myfyrwyr ar hyd a lled y wlad ac eleni cafwyd y nifer fwyaf erioed, sef 105 o undebau, yn cystadlu. Mae’r gwobrau yn rhan o fenter Effaith Gwyrdd UCM sy’n cynnig achrediad amgylcheddol i undebau myfyrwyr, ac yn helpu undebau i ddwyn sylw at eu harferion amgylcheddol rhagorol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Dringo i Gopa’r Denali

Bydd Will Hardy, myfyriwr flwyddyn gyntaf sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mangor, yn mynd a’i ddiddordeb mewn dringo i’r lefel eithaf dros yr haf wrth iddo dreulio mis ar daith ddringo yng ngogledd America.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2012

Penodiadau Lleol i Fwrdd Seafish y DU

Mae dau o Ogledd Cymru sy’n gweithio mewn proffesiynau su’n ymwneud â’r môr  wedi cael eu penodi i Fwrdd Awdurdod y Diwydiant Pysgod Môr (Seafish) gan y pedwar Gweinidog Pysgodfeydd y DU.

Bydd Yr Athro Mike Kaiser o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn aelod anweithredol o Seafish o 1 Ebrill 2012 tan 31 Mawrth 2015. Penodwyd ef yn gyntaf ac mae wedi gwasanaethu ar y Bwrdd ers 2008.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2012

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed Bangor wedi bod yn destun sylw eto

Mae dau o’n huwch Arweinwyr Cyfoed, Ben Pattle o ADNODD a Rhiannon Edwards o’r Ysgol Seicoleg, wedi cynrychioli Bangor  yn ddiweddar mewn seminar ym Mhrifysgol Aston o’r enw Peer Mentoring Works!

Fe gawsant fodd i fyw ar y diwrnod a buont yn cymryd rhan mewn gwahanol grwpiau trafod ac yn rhwydweithio â staff a myfyrwyr o sefydliadau eraill.  Ar ddiwedd y diwrnod buont yn rhan o banel o arbenigwyr yn ateb ychydig o gwestiynau.  Meddai Ben ‘Roedd llawer iawn o ddiddordeb yn y Cynllun Arweinwyr Cyfoed a llawer o adborth cadarnhaol.  Buon ni’n brysur iawn yn ateb cwestiynau.’ Ychwanegodd Rhiannon ‘ Beth wnaeth argraff arbennig ar bobl oedd ymrwymiad yr Arweinwyr Cyfoed oedd mor barod i roi o'u hamser.  Roedd llawer o ddiddordeb hefyd yn y cynllun optio allan sydd gennym sy’n sicrhau bod ein Harweinwyr Cyfoed ar gael i bawb.’

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2012

UM Bangor yn Ennill Gwobr Cysylltiadau Cymunedol

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill ‘Gwobr Cysylltiadau Cymunedol UCM Cymru’ yng Nghynhadledd UCM Cymru yng Ngregynog, gan guro pob cymdeithas arall yng Nghymru sy’n cynrychioli myfyrwyr wrth ennill y wobr, a hynny oherwydd y myrdd o weithgareddau a gynhelir gan UM Bangor ynghyd â’r gymuned leol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae UM Bangor wedi cynnal a chefnogi nifer o ddigwyddiadau fel Gwasanaeth Diwrnod AIDS y Byd yng Nghadeirlan Bangor, gorymdaith Adennill y Nos o gwmpas y ddinas ac wedi cefnogi Gŵyl Bwyd Conwy drwy annog ein cymdeithasau myfyrwyr i gymryd rhan mewn diwrnod thema canoloesol. Roedd Cymdeithas Ail-greu’r Canol Oesoedd yn hynod o boblogaidd yno ac maent wedi derbyn gwahoddiad i ddychwelyd yno flwyddyn nesaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2012

Ysgoloriaeth ar gyfer barddoni

Mae uwch-ddarlithydd o Fangor wedi derbyn Ysgoloriaeth i gael cwblhau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth.  Cyhoeddwyd bod Dr  Jason Walford Davies, o Ysgol y Gymraeg, yn un o’r awduron newydd fydd yn derbyn ysgoloriaeth gan Lenyddiaeth Cymru eleni. Bydd Ysgoloriaeth Awdur Newydd gwerth £4,000 yn caniatáu i Jason Walford Davies gymryd peth amser i ffwrdd o'i waith academaidd er mwyn canolbwyntio ar ei farddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2012

Myfyriwr israddedig yn ennill ysgoloriaeth o £15,000 i gael hyfforddiant bargyfreithiwr

Mae'r myfyriwr y gyfraith, trydedd flwyddyn o Brifysgol Bangor,  Kate Longson wedi ennill ysgoloriaeth o fri gwerth £15,000 i ddilyn ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr. Yn gyn-ddisgybl o St Joseph's College, Trentvale, Stoke-on-Trent, bydd Kate, o Rough Close, Swydd Stafford, yn dechrau ar y cwrs Bar Professional Training Course (BPTC) ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Medi. Enillodd Ysgoloriaeth Lord Denning o £15,000 gan Ysbyty Lincoln ar ôl cael cyfweliad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn. Cyn hynny enillodd yr Hardwicke Entrance Award i dalu am y gost o ymuno ag Ysbyty Lincoln (un o bedair neuadd brawdlys yn y DU, sydd rhaid i fyfyrwyr ymuno er mwyn bod yn fargyfreithiwr) a’r ffioedd Galw ar ôl cwblhau’r BPTC.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Myfyriwr yn llunio syniad buddugol yng Nghystadleuaeth Syniad Busnes Byddwch Fentrus 2012 Prifysgol Bangor

Mae Dale Spridgeon, myfyriwr ôl-radd yn Ysgol y Saesneg, wedi ennill gwobr o £200 ar ôl dod yn fuddugol yn y gystadleuaeth flynyddol Syniadau Busnes a drefnir gan y Project Byddwch Fentrus, rhan o Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Prosbectws newydd 2013 ar gael

Mae “wynebau newydd” Prifysgol Bangor bellach i’w gweld yn y Prosbectws diweddaraf ar gyfer 2013.

Mae’r cyhoeddiad eisoes wedi cael ei rannu mewn Ffeiriau Addysg Uwch ar hyd y DU ac yn cynnwys manylion am gyrsiau i is-raddedigion .  Yn ogystal â manylion cyrsiau mae gwybodaeth ar gael am lety, bywyd myfyriwr, adnoddau chwaraeon a’r gefnogaeth i fyfyrwyr sydd ar gael ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

O ble ddaeth y syniad o gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod?

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2012

Cyngerdd yn cyfrannu tuag at Gronfa’r Urdd

O ganlyniad i Gyngerdd Mawreddog a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor yn Neuadd Prichard-Jones, cyflwynodd yr Athro John G Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol, siec am £2242 i Bryn Tomos, Cadeirydd  Pwyllgor Apêl Bangor ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nglynllifon.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2012

Estyn yn dweud bod dysgwyr Cymraeg y gogledd yn “rhagorol'

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru wedi derbyn y clod uchaf posibl gan yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant, Estyn, am ansawdd ei darpariaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

Mynd i'r afael â’r trawsnewid mewn Seicoleg

Caiff athrawon ysgol, tiwtoriaid coleg ac academyddion prifysgol gyfle i ddod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad adeiladol i drafod sut y gallant helpu myfyrwyr i ymdopi  â'r naid o'r ysgol neu goleg i brifysgol, sydd weithiau’n anodd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

Peris yn ymddangos mewn cyfres S4C newydd

Yn ystod y dydd, mae Peris Tecwyn o Rosgadfan yn astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ond gyda'r nos mae'n hyfforddi'n galed wrth baratoi ar gyfer ei ffeit nesaf. Ond nid unrhyw ffeit, mae Peris yn ymladdwr cawell  - cage fighter. Bydd Peris yn ymddangos mewn cyfres S4C newydd, Cwffio Cawell, sy'n dechrau nos Iau, 5 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012