Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Ebrill 2015

Astudiaeth newydd yn dangos bod llygredd golau o'r arfordir yn tarfu ar greaduriaid yn y môr

Gall golau artiffisial yn y nos newid ecosystemau morol, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn  Biology Letters. Mae'r canlyniadau'n dangos y gallai llygredd golau o gymunedau arfordirol, llongau ac adeileddau yn y môr newid cyfansoddiad cymunedau creaduriaid di-asgwrn-cefn yn y môr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2015

Arbenigwyr Rhyngwladol ym maes Caethiwed yn mynd i Brifysgol Bangor ar gyfer Cynhadledd

Rhwng 7 a 10 Mai, bydd arbenigwyr rhyngwladol ym maes caethiwed yn mynd i Brifysgol Bangor i gymryd rhan mewn cynhadledd Ewropeaidd ar ymddygiadau caethiwus, sydd i’w chynnal gan Ysgol Seicoleg y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Brydeinig

Mae Prifysgol Bangor wedi derbyn gwobr o bwys mewn digwyddiad yn Llundain yn ddiweddar, o ganlyniad i adolygiadau gwych gan ei myfyrwyr.

Derbyniodd y Brifysgol chwe enwebiad allan o naw categori yng Ngwobrau Dewis Myfyriwr Whatuni y DU, gan gynnwys un am Brifysgol y Flwyddyn. Llwyddodd i gipio’r Wobr ar gyfer y Clybiau a’r Cymdeithasau Gorau mewn unrhyw Brifysgol. Roedd  staff yn y Brifysgol hefyd yn falch o ddod yn drydydd am Llety Myfyrwyr, yn bedwerydd yn y DU yn y categori cymorth i fyfyrwyr, ac yn seithfed yn y prif gategori am Brifysgol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2015

Prifysgol Bangor yn parhau i godi drwy dablau Cynghrair Prifysgolion

Adlewyrchir llwyddiant parhaus Prifysgol Bangor yn y tabl Cynghrair Prifysgolion diweddaraf i’w gyhoeddi heddiw gan The Complete University Guide 2016.

Mae The Complete University Guide yn gosod y Brifysgol yn drydydd ymysg prifysgolion Cymru, ac ymysg 60 prifysgol orau Prydain (58), ac mae’n un o ddwy brifysgol yn unig yng Nghymru sydd wedi gwella’i lleoliad ers y llynedd. Mae’r brifysgol hefyd yn ymddangos ymysg y 10 prifysgol orau yn y DU ar gyfer pedwar pwnc penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2015

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae pedwar aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.


Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2015

Ymrwymiad i gydraddoldeb rhywedd gan Brifysgol Bangor yn ennill gwobr Athena SWAN

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr efydd dan Siarter Athena SWAN ar gyfer Menywod mewn Gwyddoniaeth. Mae gwobrau Athena SWAN yn cydnabod ymroddiad a llwyddiant wrth ddatblygu arferion i gefnogi gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) yn y byd academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2015

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cael ei ddewis ar gyfer Tîm Undeb Rygbi Prifysgolion Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Undeb Rygbi Myfyrwyr Cymru ar gyfer y tymor hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015

Ap defnyddiol i bobol efo dementia

Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd i gefnogi datblygiad ac effeithiolrwydd ‘Book of You’,  sef ap sy’n cael ei groesawu fel rhywbeth sydd â’r potensial i chwyldroi therapi atgofion yn achos pobol efo dementia.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Cyn-fyfyriwr yn lansio gwasanaeth gwersylla clogwyn herfeiddiol

Does dim angen i chi wirioni â’r awyr agored i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Fodd bynnag, mae’r nodwedd benodol yma wedi galluogi cyn-fyfyriwr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, i droi ei angerdd i mewn i fusnes unigryw llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Mae’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan Undeb Myfyrwyr Bangor wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau UCM Cymru yn ddiweddar. Cyrhaeddodd yr Undeb y rhestr fer ar gyfer chwech allan o'r wyth categori, gan ennill pedwar o'r gwobrau a  chadw'r teitl ''Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn” am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu buddugoliaeth Varsity 2015 dros Aberystwyth

Yn ddiweddar, daeth mwy na mil o fyfyrwyr Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth at ei gilydd yn stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Bangor i wylio'r gêm olaf yng nghyfres Varsity 2015. Daeth y cystadlu i ben gyda Llywydd Undeb Athletau Prifysgol Bangor, Nicola Pye, yn casglu’r tlws am y tro cyntaf ers dwy flynedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Y Brenin Arthur yn dychwelyd i Gymru- ac mae'r diolch i Guy Ritchie

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Raluca Radulescu o’r Ysgol Llenyddiaeth saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2015

Ymchwilwyr i dreillio 'ddeunydd tywyll microbaidd' ar gyfer adnoddau biotechnoleg newydd

Yn y wobr gyntaf i Brifysgol Bangor gan ffynhonnell cyllido ymchwil o bwys yr Undeb Ewropeaidd, Horizon 2020 Program, bydd Yr Athro Peter Golyshin yn arwain consortiwm rhyngwladol o fwy na 20 o bartneriaid o'r byd academaidd a diwydiant o 12 o wledydd. Mae'r rhain yn cynnwys partneriaid diwydiannol rhyngwladol blaenllaw, a byddant yn gweithio ar broject cydweithredol pedair blynedd gwerth 6 miliwn Ewro. Bydd y project yn cloddio am, ac yn defnyddio, ensymau a metabolion sydd newydd eu darganfod, yn arbennig er mwyn cynhyrchu cemegau,  technolegau glanhau'r amgylchedd a chyffuriau gwrth-ganser.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2015

O ffilmio'r Gymdeithas Ddawns Myfyrwyr i weithio gyda Dr Who ....

Mae enillydd gwobr BAFTA sydd erbyn hyn yn rhedeg ei gwmni ffilm ei hun yn llawn canmoliaeth i Brifysgol Bangor am y gefnogaeth a'r anogaeth a gafodd wrth astudio yma.

Mae Osian Williams, 22 oed o Bontypridd, eisoes yn gwneud enw iddo’i hun fel gwneuthurwr ffilm annibynnol, wedi iddo ennill gwobr BAFTA Cymru* wrth astudio yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2015

Pobl ddwyieithog yn cymryd mwy o risg os rhoddir adborth iddynt yn eu mamiaith

Mae ymchwil diweddar ym Mhrifysgol Bangor yn dangos bod pobl ddwyieithog Tsieinëeg-Saesneg yn cymryd mwy o risg wrth gamblo os rhoddir adborth iddynt mewn Tsieinëeg yn hytrach na Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2015

Saving our scallops: Arran reserve reveals marine protection works

Dyma erthygl yn Saesneg ganLeigh Howart o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a Bryce Stewart o Brifysgol Efrog sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2015

Agenda newydd i adfywio a datblygu canol trefi yng Ngogledd Cymru

 
Ddydd Llun, 13 Ebrill, fe wnaeth Julian Dobson, arbenigwr cydnabyddedig mewn adfywio trefol, draddodi darlith gyhoeddus yn Adeilad Thoday i fyfyrwyr Datblygu Cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2015

Dathlu Llenyddiaeth Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor bellach yn gartref i’r casgliad mwyaf o lyfrau’n ymwneud â llenyddiaeth Arthur yng Nghymru a gogledd Lloegr, yn dilyn cytundeb rhwng y Brifysgol a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint, sydd wedi rhoi eu casgliad Arthuraidd i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2015

Myfyrwyr mwyaf bodlon Cymru i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Unwaith eto mae’r Brifysgol ar y brig  yng Nghymru ac yn safle 14 ym Mhrydain mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2015).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Cwmni cyfreithiol lleol yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o weithredu

Mae dau gyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd cyntaf sefydlu eu cwmni cyfreithiol eu hunain y mis hwn. Mae Nelson Myatt Solicitors LLP, o Gyffordd Llandudno, yn delio â phob agwedd ar gyfraith sifil ac maent yn gwmni modern sy’n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf er budd eu cleientiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015