Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cefnogi Disgyblion Chweched Dosbarth Môn

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn cymryd rhan yn rhaglen ddysgu a mentora PROFI dros yr ychydig fisoedd diwethaf a daeth y rhaglen i ben gyda digwyddiad ar batrwm 'Dragon's Den' yn Neuadd Reichel ddydd Mawrth, 10 Chwefror.   

Yr enillwyr o Gaergybi (chwith i'r dde) John Hughes, Is-ganghellor, George Jones, Amber Martin, Nichola Young, Tommy Evans, James Goodman (Dirprwy Gyfarwyddwr Pontio). Yr enillwyr o Gaergybi (chwith i'r dde) John Hughes, Is-ganghellor, George Jones, Amber Martin, Nichola Young, Tommy Evans, James Goodman (Dirprwy Gyfarwyddwr Pontio). Dros y 12 wythnos ddiwethaf mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor, a elwir  hefyd yn 'Profigators', wedi bod yn hwyluso gweithdai i ddisgyblion Blwyddyn 12 o Ysgolion Bodedern, David Hughes, Syr Thomas Jones, Llangefni a Chaergybi, gan eu helpu i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd trwy weithio ar brojectau i fynd i'r afael â phroblemau yn eu cymunedau.

Penllanw'r rhaglen oedd y 'Cynnig Syniadau Profi' pan oedd y timau'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am wobr o £500 i roi eu syniadau ar waith, a hynny o flaen panel o feirniaid yn cynnwys cynrychiolwyr o Pontio, Santander Universities UK, Siemens PLC, Vi-ability a Horizon Nuclear Power.

Ysgol Caergybi fu'n fuddugol gyda'u hymgyrch 'Bonion yn y Biniau' a oedd yn argymell gosod biniau bonion o gwmpas canol tref Caergybi ar gyfer bonion sigaréts, i gael gwared ar y llanastr hyll o'r strydoedd. 

Meddai Elen Bonner, Rheolwr Project PROFI:   "Mae wedi bod yn fraint gweld pobl ifanc yn magu hyder wythnos ar ôl wythnos, ac mae eu hangerdd dros wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau'n ysbrydoliaeth i ni i gyd." Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor, sy'n hwyluso gweithdai mewn ysgolion, wedi bod yn gymorth amhrisiadwy i'r project." 

Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch  (chwith i'r dde) Lydia Challinor, Leah de Wolf, Michael Lewtas, Natalie Mathews (Profigator), Leia Tewnion, Kevanne Sanger (Profigator)Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch (chwith i'r dde) Lydia Challinor, Leah de Wolf, Michael Lewtas, Natalie Mathews (Profigator), Leia Tewnion, Kevanne Sanger (Profigator)Meddai Ruth-Pearson Blunt, Profigator (myfyriwr Seicoleg 2ail flwyddyn):  "Dwi'n teimlo fy mod i wedi elwa cymaint o'r project â'r myfyrwyr roedden yn eu mentora.  Fe wnes i ddatblygu llawer o sgiliau, fel rheoli amser, datrys problemau, cyfathrebu a diplomyddiaeth.  Yr hyn na wnes i ei ddisgwyl oedd yr effaith eithriadol y byddai'r project yn ei gael ar fy hyder fy hun a'r teimlad o falchder a llwyddiant a deimlais pan gododd y bobl ifanc i wneud eu cyflwyniadau ar y noson olaf."

Meddai Aaron Hughes, Profigator (myfyriwr 3edd Flwyddyn Systemau Gwybodaeth Gyfrifiadurol):  "Roedd Profi'n gyfle unigryw i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yn Ynys Môn.  Mae'r sgiliau a'r profiadau wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r bobl y gwnes eu mentora, yn ogystal ag i mi fy hun."

Noddir y rhaglen ar hyn o bryd gan gyflogwyr lleol, Horizon Nuclear Power, Santander Universities UK a Magnox. 

Mae myfyrwyr PB a fu'n ymwneud â'r rhaglen wedi datblygu ystod o sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy, ac mae'r amser a dreuliwyd ganddynt yn gwirfoddoli wedi cyfrannu at eu Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.  Meddai Mari Roberts, Cydlynydd Gwobr Cyflogadwyedd Bangor;  "Mae project Profi wedi rhoi cyfle i'n myfyrwyr roi eu sgiliau cyflogadwyedd ar waith a'u datblygu ymhellach, gan gael cyfle i ymwneud â'r gymuned leol yr un pryd.  Bydd y profiad yn fuddiol iawn iddynt wrth wneud cais am swyddi yn y dyfodol.  Bydd y brifysgol yn cydnabod eu hymroddiad i'r project yn ffurfiol trwy Wobr Cyflogadwyedd Bangor." 

Ysgol Llangefni  (chwith i'r dde) Ruth Pearson-Blunt (Profigator), Emma Williams (Profigator), Lowri Bright, Lowri Jones, Gavin Seynor (Pennaeth y 6ed dosbarth Ysgol Llangefni) Ysgol Llangefni (chwith i'r dde) Ruth Pearson-Blunt (Profigator), Emma Williams (Profigator), Lowri Bright, Lowri Jones, Gavin Seynor (Pennaeth y 6ed dosbarth Ysgol Llangefni) Os oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli ar raglen Profi yn 2015/16, cysylltwch ag Elen Bonner ( e.bonner@bangor.ac.uk ) neu 01248 382813.

Mae Profi wedi'i seilio ar raglen boblogaidd Prifysgol Bangor i israddedigion, 'Menter drwy Ddylunio' ac fe'i cefnogir gan yr Esmèe Fairbairn Foundation, Santander, Horizon a Magnox. Cafodd y rhaglen ei chynhyrchu ar y cyd gan Pontio, Chris Walker – People Systems International, myfyrwyr Prifysgol Bangor a phobl ifanc o Ysgol Gyfun Llangefni.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2015