Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr rhyngwladol yn troi’n wyrdd- Glanhau’r Traeth 2018

Y myfyrwyr rhyngwladol a aeth i GriciethY myfyrwyr rhyngwladol a aeth i GriciethBu tîm o 50 o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn glanhau’r traeth yng Nghricieth yn ddiweddar. Trefnwyd y fenter gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor ar y cyd efo  Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, fel rhan o broject cynaliadwyedd y Swyddfa Ryngwladol.

Ychydig wyddent fod  cymaint o blastig yn eu disgwyl ar draeth mor enwog a hardd. Aeth y myfyrwyr, yn ystod eu hamser hamdden, i ben pella’r traeth gyda’u bagiau bin, gefelau codi a thunelli o frwdfrydedd.

Mewn dwy awr roedd y myfyrwyr wedi hel llond 26 bag mawr o sbwriel, gan gynnwys pob dim o boteli plastig i gêr pysgota a chaniau. Dim ots pa mor galed yr oeddynt yn gweithio, roedd yn amhosib cael y traeth yn hollol lân o blastig.

Y rheswm? Gorddefnydd o blastig a ddefnyddir unwaith-yn-unig. Mae sbwriel a gwastraff wedi dod yn broblem fyd-eang yn y degawd diwethaf, gan fygwth ecosystemau cyfan yn ogystal ag iechyd a lles dynoliaeth.  Mae’r plastig yn mynd i mewn i’r gadwyn fwyd wrth iddo dorri’n ddafnau micro, a thrwy hyn, cyrraedd ein plât bwyd. Nid problem i ddyfroedd pell mo hyn, mae’n broblem i’n dyfroedd ninnau hefyd.

Rhai o'r gwirfoddolwyr brwdfrydig, gyda Ruth Fernandes yn y canol.Rhai o'r gwirfoddolwyr brwdfrydig, gyda Ruth Fernandes yn y canol.Dywedodd Ruth Gabriella Fernandes, sy’n astudio am radd BSc mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd, ac sy’n hanu o Bortiwgal:

“Roedd  Glanhau’r Traeth yng Nghricieth yn agoriad llygad.  O bell, roedd y traeth yn edrych yn eithaf glân a hardd, ond wrth edrych yn agosach ymysg y chwyn, roedd y rhan fwyaf o’r sbwriel yn ddarnau mân o blastig.”  Dau o’r eitemau mwyaf cyffredin ymysg y sbwriel oedd  topiau poteli a, choeliwch neu beidio, ffyn bach glanhau clustiau. Casglwyd cannoedd o’r coesau plastig bydiau clust a olchwyd i’r traeth mewn un bore yng Nghricieth, a dim ond oherwydd nad oedd pobol wedi eu taflu i’r sbwriel cywir.

“Fe wnaeth y nifer enfawr o’r ffyn hyn y daethom ar eu traws ar y traeth wneud i mi werthfawrogi sut y gall camgymeriadau syml dros sbwriel yn yr ystafell ymolchi, droi’n fygythiad i ecosystemau môr rhai milltiroedd ffwrdd,” meddai Gracious Ali, myfyrwraig o Malawi sy’n astudio gradd MSc mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd.
Mae grŵp o fyfyrwyr yn ymgyrchu i wneud Bangor y ddinas ddi-blastig gyntaf ym Mhrydain, a gall pob un ohonom wneud ein rhan i warchod yr amgylchedd.

Esiampl o'r sbwriel ar y traeth.Esiampl o'r sbwriel ar y traeth.“Peidio â defnyddio plastig yw’r ffordd orau i beidio â llygru ein cefnforoedd. Os nad ydym yn medru osgoi defnyddio plastig, yna dylech ailgylchu ac ail ddefnyddio eich poteli, osgoi gollwng eich bydiau clust yn y toiled ac osgoi defnyddio gwelltyn yn eich diod!” meddai Ruth  fel yr oedd yn llwytho bagiau ysbwriel wedi bore o wirfoddoli.

Mae modd i ni wneud gwahaniaeth, a tydi hi ddim yn rhy hwyr. Gan wneud newidiadau bychain i’n bywydau a’n hymddygiad pob dydd, mae’n bosib sicrhau amgylchedd glanach a fydd yn well ac yn fwy diogel i ni ac i’r cenedlaethau nesaf. Fodd bynnag, mae hyn yn awgrymu gwneud ymdrech tuag at ddyfodol gwell.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2018