‘The Conundrum of Sexual Orientation: Asylum Case Law and the Biopolitics of Bisexual Erasure’

Lleoliad:
Ystafell y Cyngor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Cyswllt:
Dr Marcel Stoetzler

‘The Conundrum of Sexual Orientation: Asylum Case Law and the Biopolitics of Bisexual Erasure’ 

Christian Klesse (Prifysgol Metropolitan Manceinion)

Mae ymchwil i gyfraith achosion lloches mewn nifer o wledydd (yn cynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, Awstralia, Seland Newydd a'r DU) yn awgrymu bod pobl ddeurywiol mewn perygl difrifol o weld eu hawliadau yn cael eu gwrthod, oherwydd bod eu straeon a'u hunaniaeth yn cael eu portreadu fel rhai anghredadwy neu heb unrhyw ganlyniad. Mae hawliadau cyfreithiol gan ymgeiswyr nad ydynt yn heterorywiol wedi wynebu anwybodaeth a chraffu gormodol yn y drefn gyfreithiol mewn llawer o wledydd ers amser maith. Er bod penderfyniadau cadarnhaol mewn achosion lle mae'r hawlwyr yn hoyw a lesbiaid wedi cynyddu mewn rhai awdurdodaethau, mae pobl ddeurywiol yn dal yn debygol o weld eu hawliadau ar sail erledigaeth oherwydd eu rhywioldeb yn cael eu gwrthod. Er bod y "gofyniad disgresiwn", hynny yw, y disgwyliad bod yn rhaid i ymgeiswyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol fyw bywydau "cyfrinachol" (neu, mewn geiriau eraill, "peidio â dod allan") er mwyn atal erledigaeth, wedi cael eu herio'n llwyddiannus mewn nifer o awdurdodaethau, honnir bod pobl ddeurywiol yn dal i beidio â "llwyddo" heb drafferth, os nad ydynt mewn perthynas heterorywiol. Mae hawlwyr deurywiol yn aml yn ei gweld hi'n amhosibl profi eu haelodaeth mewn 'grŵp cymdeithasol penodol'. Mae'r llyfnder sy'n gysylltiedig â deurywioldeb a diffyg derbyn hunaniaethau deurywiol yn groes i ragdybiaeth 'digyfnewid' o fodelau cyfeiriadedd rhywiol. Mae'r gwahaniaethu cyffredin yn erbyn pobl ddeurywiol ym maes cyfraith lloches yn ganlyniad uniongyrchol o'r hyn y mae Kenji Yoshino yn ei alw'n 'gontract epistemig i ddileu deurywioldeb'. Mae'r rhwystrau yn erbyn gwneud profiad deurywiol yn ddealladwy ym maes y gyfraith ac yn erbyn sicrhau hawl i geiswyr deurywiol gael lloches yn rhan o reoleiddio rhywioldeb cyrff mudwyr trwy weithredoedd biowleidyddol llywodraeth gyda chanlyniadau necrowleidyddol yn llawer rhy aml.

Mae Christian Klesse yn ddarllenydd yn yr Adran Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion. Mae Christian wedi cynnal ymchwil mewn gwahanol agweddau ar wleidyddiaeth gender a rhyw, yn cynnwys monogami/heb fod yn fonogami, ymgyrchu LGBTQ trawswladol a Gwyliau Ffilm Queer. Mae Christian yn rhan o'r Ymchwil Rhwydwaith Perthynas Feirniadol sy'n cynnwys academyddion o'r Almaen, Awstria, y Deyrnas Unedig a Gwlad Belg ac yn canolbwyntio ar ymchwil beirniadol i berthnasoedd cydsyniol heb fod yn fonogami. Mae'n awdur The Spectre of Promiscuity (2007).

Bydd Christian Klesse yn rhoi sgwrs ychwanegol ddydd Iau, 14 Mawrth, 1pm, yn yr Ystafell Ymarfer Drama ar “Queer-Feminist Critiques of Monogamy and the Politics of Erotic Autonomy”. Trefnir hyn gan Gymdeithas Myfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas.