Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

£3.2 miliwn i helpu sefydliadau trawsffiniol i ennill contractau newydd

Bydd busnesau bach ac elusennau yng Nghymru ac yn yr Iwerddon yn gallu cystadlu yn well am gontractau'r sector cyhoeddus, diolch i brosiect gwerth £3.2 miliwn sydd ar fin dechrau.

Nod Ennill wrth Dendro yw newid gallu cynhyrchwyr bach i ennill contractau a sicrhau bod sefydliadau o'r gwledydd cartref yn ennill mwy o fusnes o'r sector cyhoeddus.

Bydd y prosiect, a arweinir gan Brifysgol Bangor, yn canolbwyntio ar wella sgiliau tendro elusennau a Busnesau Bach a Chanolig a chael gwared â'r rhwystrau diangen y maen nhw'n eu hwynebu.

Ariennir y prosiect yn rhannol drwy £2.2 miliwn gan Raglen Drawsffiniol Iwerddon/Cymru yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r prosiect yn defnyddio gwaith ymchwil blaenorol a wnaed gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor, sydd wedi dylanwadu'n fawr ar newidiadau i gaffael cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.

Meddai Alun Davies AC, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd: "Bydd helpu ein sefydliadau bach i dendro yn sicrhau eu bod yn gallu manteisio i'r eithaf ar eu potensial, darparu mwy o wasanaethau a sicrhau cyfleoedd busnes newydd. Rwy'n falch bod y fenter hon, a gefnogir gan yr UE, yn helpu'r sefydliadau hyn i ffynnu ac yn sicrhau manteision i'r economi ehangach."

Mae'r tîm yn Sefydliad yr Ysgol Gyfraith ar gyfer Astudiaethau Caffael a Chystadleuaeth wedi paratoi pum pecyn hyfforddi i ddiwallu anghenion sefydliadau bach ac annog twf economaidd.

Yn ôl Rebecca Budski, cyfarwyddwr Gelli Civil Engineering Ltd ym Mhenrhyndeudraeth, mae ei chwmni hi eisoes yn gweld manteision cofrestru ar gyfer un o becynnau hyfforddi peilot y rhaglen.

"Rydym wrth ein bodd ein bod wedi achub ar y cyfle i gymryd rhan, meddai Rebecca.
"Roedd yr Adroddiad Adolygu Tendrau cyfrinachol a gawsom o gymorth mawr; roedd yn adeiladol, yn onest, yn fanwl, yn hollol bwrpasol ac yn bwysicaf oll yn ddealladwy. Mae'n nodi yr union bethau y mae'n rhaid i ni eu gwneud i ennill mwy o fusnes o'r sector cyhoeddus.  Rwy'n falch y bydd y prosiect hwn yn helpu mwy o gwmnïau fel ein cwmni ni i feithrin cysylltiadau newydd."

Mae'r tîm ym Mangor yn gweithio ar y cyd ag Uned Caffael Strategol Prifysgol Dinas Dulyn a'r Sefydliad Gwyddelig Rheoli Pwrcasu a Deunyddiau.

Mae nifer o sefydliadau mawr hefyd wedi cefnogi'r prosiect, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Conwy, Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cyngres Undebau Llafur Cymru a Ffederasiwn y Busnesau Bach.

Wrth siarad cyn y lansiad swyddogol a gynhelir yr wythnos nesaf, meddai'r Athro Dermot Cahill, Cyfarwyddwr Prosiect a Phennaeth Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor: "Prosiect cyffrous ac uchelgeisiol yw Ennill wrth Dendro, sydd â'r nod penodol o wella profiad sefydliadau bach o dendro cyhoeddus.

"Rydym wrth ein bodd yn cael y cyfle i arddangos ein sgiliau a'n harbenigedd wrth ddatblygu nifer o gyfryngau hyfforddi arloesol ac ymarferol i helpu ein sefydliadau brodorol bychain."

Cynulliad Rhanbarthol De a Dwyrain Iwerddon sy'n arwain y rhaglen drawsffiniol Iwerddon Cymru, ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Mae'n cael cefnogaeth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i ddatblygu prosiectau cydweithredol er mwyn hybu sgiliau a thwf economaidd  a diogelu'r amgylchedd. 

Caiff y prosiect ei lansio yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor ar 23 Mehefin gan yr Athro John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor.

Caiff lansiad y de ei gynnal yn stadiwm Liberty, Abertawe ar 24 Mehefin.
I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, ewch i http://www.winningintendering.com  neu cysylltwch â Gary Clifford ar 01248 382733.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011