Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

12 Mis o greu argraff yn M-SParc

Mae addeilad M-SParc wedi ennill sawl Gwobr.Mae addeilad M-SParc wedi ennill sawl Gwobr.Mae busnesau sydd wedi'u lleoli yn M-SParc yn arwain y ffordd mewn arloesedd a datblygu economaidd. Edrychwn yn ôl dros y flwyddyn a'r effaith a gawsant.

Ers i’r Parc agor ym mis Mawrth 2018, mae’r 24 busnes wedi creu 24 swydd newydd, rhoi profiad gwaith i 6 myfyriwr, rhoi cyfleoedd cyflogaeth i 4 o raddedigion ac wedi cynyddu trosiant eu cwmni er budd y rhanbarth. Newyddion da a chychwyn da ar gyfer gwneud 2019 yn flwyddyn llwyddiannus.

O’r swyddi hynny, mae M-SParc Cyf wedi creu saith swydd yn uniongyrchol â 3 o’r rheiny’n swyddi newydd yn y 12 mis diwethaf.   

Mae BIC Innovation, sy’n darparu cymorth gwella busnes a chefnogaeth ar dyfu busnes i BBaChau (SMEs), wedi cyflogi saith unigolyn yn ystod yr wyth mis diwethaf, gyda thri o’r rheiny wedi eu lleoli yn M-SParc. Dywedodd Huw Watkins, bod “bod yn M-SParc wedi’n galluogi ni i i gyrraedd cleientiaid newydd ac ehangu ein cleientel. Rydym wedi gwella’n gweledigaeth i’r cyhoedd ac wedi cael budd mawr o gyfarfod pobl ar hap yma. Drwy amrywiaeth o wasanaethau masnachol ac wedi’u hariannu, rydym wedi gallu cefnogi pump o denantiaid presennol M-SParc, gan gyfrannu at fywiogrwydd yr sefydliad gwych hwn.”

Cwmni technoleg sy’n datblygu atebion arloesol i gleientiaid yn y diwydiant pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu yw Futurium ac maent wedi cyflogi 10 unigolyn newydd ers cyrraedd M-SParc 6 mis yn ôl.

Dywedodd Tomasz Mulikiewicz, Cyd-Sylfaenydd, bod “ethos M-SParc yn un o’r prif resymau pam y symudom yma fel cwmni. Wrth ddatblygu cwmni technoleg blaenllaw yng Ngogledd Cymru, roeddem angen adeilad ac amgylchedd a oedd yn cyrraedd ein anghenion. Rydym wedi dod o hyd i hynny yn M-SParc am fod yr amgylchedd yn darparu cyfleoedd inni dyfu fel cwmni, yn gymorth inni atynnu a recriwtio talent, ac i arddangos ein technoleg blaenllaw i gleientiaid rhyngwladol.

Hoffem longyfarch tîm M-SParc am greu amgylchedd ddynamig, broffesiynol a blaengar.”

Dywedodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, “Mae’n wych gweld y cynnydd sydd wedi ei wneud yn M-SParc dros y 12 mis cyntaf. Nod y parc, sydd y cyntaf o’i fath yng Nghymru, oedd dod â busnesau blaengar at ei gilydd mewn awyrgylch gefnogol a chreadigol ac i sicrhau bod y busnesau hynny’n tyfu. Mae hynny wedi digwydd hyd yn hyn, yn sicr. Hefyd, mae’n dda gweld y cysylltiadau ag ysgolion a phrifysgolion, yn dangos i raddedigion bod cyfleoedd am swyddi arloesol lefel-uchel sy’n talu’n dda yng Ngogledd Orllewin Cymru.”

Darparwyd profiad gwaith i 4 myfyriwr o ysgolion lleol dros y 12 mis diwethaf, gan roi blas o beth yw gwir ystyr technoleg a gwyddoniaeth gan eu hysbrydoli am y dyfodol. Mae 16 digwyddiad allweddol wedi cael eu cynnal yn M-SParc ers mis Mawrth, gan ymgysylltu â 1,300 o bobl. Roedd 5 o’r digwyddiadau hynny’n targedu pobl ifanc a cyrhaeddwyd 460 o blant. Mae M-SParc wedi cynnal digwyddiad i’r ysgol gynradd leol, 4 clwb codio, cynnal digwyddiad F1 ‘Team Drive’ ysgolion y gwnaeth M-SParc ei nodi, a lansiad prosiect Profi â Phrifysgol Bangor i ysbrydoli pobl ifanc sy’n ystyried eu gyrfa. Bydd mwy o ymgysylltu a digwyddiadau dros y flwyddyn nesaf er mwyn rhoi Gogledd Orllewin Cymru ar y map; mae rhywbeth positif yn digwydd yma, maent yn creu argraff, ac mae M-SParc eisiau i fwy o bobl fod yn rhan o hyn.

Un o’r nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus a gynhaliwyd yn M-SParc yn ystod y flwyddynUn o’r nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus a gynhaliwyd yn M-SParc yn ystod y flwyddynMae M-SParc wedi ei leoli ym Mharth Menter Ynys Môn, ac yn berchen i Brifysgol Bangor sy’n golygu bod modd adeiladu ar y berthynas hon er budd y tenantiaid. Mae profiad gwaith wedi ei ddarparu ar gyfer chwech o raddedigion â phedwar ohonyn nhw o Brifysgol Bangor. Bydd dau brofiad gwaith i fyfyrwyr yn troi’n swyddi llawn amser unwaith y byddant yn graddio, gyda thrydydd myfyriwr yn gobeithio  dychwelyd ar ôl graddio fel cyflogai o’r cwmni sy’n darparu ei profiad gwaith iddo – bydd hyn yn dod â nifer y swyddi sydd wedi eu creu yma i 20 mewn 12 mis! Hyd yn hyn, y cyrsiau Peirianneg a Dylunio Cynnyrch sydd wedi cael y budd mwyaf, ond mae cysylltiadau’n datblygu ac mae M-SParc yn parhau i ddarparu cyfleoedd pellach i fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae hyn yn cynnwys Santander yn agor swyddfa yma ar gyfer graddedigion sy’n datblygu cwmni neu gynnyrch newydd, a swyddfa i’w rhannu i’r ‘Chwe Chwim’ ar gyfer y rheiny sy’n cychwyn busnes.  

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, y Rheolwr Gyfarwyddwr, “Mae ymrwymiad ein tenantiaid i ddatblygu ac ehangu eu cwmnïau yma yn M-SParc yn ysbrydoledig. Mae’r ethos yr oeddem yn credu y byddem yn gorfod ei dyfu yma yn ymddangos i fod yn rhywbeth yr oedd ein cwmnïau wedi bod yn disgwyl amdano! Mae’r rheiny sy’n gwmnïau newydd yn cynyddu trosiant eu cwmni ac yn dysgu gan gwmnïau eraill ar y safle ac yn gwneud y mwyaf o’n cefnogaeth busnes ymrwymedig.  Mae rhai o’r BBaChau mwyaf yn symud yn ofnadwy o sydyn”

Dylen ni ddim canolbwyntio ar y creu swyddi yn unig, ond ar y ffordd y mae ein tenantiaid yn darparu cyfleoedd i is-raddedigion, yn siarad â phlant yn ein digwyddiadau er mwyn rhannu eu siwrnai a’u profiadau ac yn mynychu ein gwersi Cymraeg i ddysgu mwy ac i integreiddio â’r gymdeithas. Mae’n teimlo fel ein bod yn adeiladu rhywbeth arbennig, ac nid dim ond M-SParc fel cwmni sy’n gyfrifol am hyn. Dylai ein tenantiaid  gael eu brolio am y gwahaniaeth real y maent yn eu creu yn y rhanbarth, bron i flwyddyn ar ôl inni agor y drysau iddyn nhw!”

“Yn ogystal, rydym yn trafod â nifer o fusnesau rhyngwladol sy’n gobeithio cael eu lleoli yn y parc, ac yn siarad â chwmnïau sydd yn awyddus i dyfu o amgylch y plotiau eraill sydd gennym ar y safle. Cynnydd economi yw prif gylch gorchwyl Parc Gwyddoniaeth, ac i fedru dweud ein bod yn cyflawni hyn yn barod, lai na blwyddyn i mewn i fasnachu, yn wych.”

Mae cwmnïoedd o’r UDA, Yr Eidal, Sbaen a Sweden mewn trafodaethau cyfrinachol hefyd. Mae rhai o’n tenantiaid wedi gwneud cysylltiad â Japan, Yr Almaen, Ffrainc a De Affrica. Gall Papertrail, cwmni sydd newydd recriwtio yn M-SParc, frolio bod ganddyn nhw gleientiaid ar bob cyfandir, gyda chleient ar Antartica! Er eu bod yn gwmnïoedd rhyngwladol, mae’r budd economaidd yn dod yn ôl i’r cwmnïoedd sydd wedi eu lleoli yma – sy’n golygu bod yr economi leol yn cael budd.

Mae M-SParc wedi ennill gwobrau yn y 12 mis diwethaf hefyd, yn cipio gwobr Prosiect Adeiladu’r Flwyddyn yng ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru a gwobr Prosiect Adeiladu Digidol y Flwyddyn 2018 yng ngwobrau Cenedlaethol Rhagoriaeth mewn Adeiladu. Gan barhau â’r llwyddiant, derbyniodd M-SParc gytundeb £1m â Chyllid Datblygiad Rhanbarthol drwy Lywodraeth Cymru i gefnogi entrepreneuriaid ar draws Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Menter Môn. Gyda 6 Hwb Menter wedi eu creu yng Nghymru er mwyn cefnogi cannoedd o fusnesau newydd yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych – bydd adeilad M-SParc yn hwb, ac yn fan i fusnesau bychain a busnesau sydd ar gychwyn yn y rhanbarth sefydlu eu hunain.

Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn canolbwyntio ar greu sylfaen i M-SParc, ac rydym wir yn edrych ymlaen at 2019 a’r cyfle i barhau i ddangos gwir effaith y Parc ar y rhanbarth. Bydd M-SParc yn cynnig mwy o gefnogaeth busnes i’n tenantiaid er mwyn bod yn gymorth iddyn nhw gynyddu eu trosiant a chreu cyfleoedd cyflogaeth pellach. Rydym hefyd yn bwriadu agor hwb cyfarfod tu allan yn ein y cwrt tu allan, i gynyddu’r hyblygrwydd yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer y bobl sydd eisiau gweithio fel y mynnon nhw, felly gwyliwch y gofod! Wrth edrych ymlaen, mae M-SParc yn llawn cyffro i barhau’r datblygiad, i greu mwy o argraff â gweddill y busnesau sydd wedi eu lleoli yma er mwyn creu rhywbeth gwirioneddol bositif ar gyfer y rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2019