Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Gorffennaf 2011

Adnoddau Dysgu i Fyfyrwyr Nyrsio yn y Gymraeg

Mae adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr Nyrsio, sydd eisoes wedi ennill Gwobr Addysg, Gwobrau’r Gymraeg Mewn Gofal Iechyd GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cael eu lansio’n swyddogol ar stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 11.00 ddydd Gwener, 5 Awst 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Breuddwydion Bro - Trigolion yn trafod cynllunio’u cymuned

Mae trigolion pentref yng Ngwynedd wedi bod yn astudio gorffennol a phresennol eu cymunedau er mwyn llunio cynlluniau ar gyfer darlun derbyniol o’r dyfodol.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus, lle rhoddir gwybodaeth am eu profiadau wrth ddilyn project Breuddwydion Bro  - a all fod yn gynsail i’w ddefnyddio mewn ardaloedd eraill - yn stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod fore Mercher Awst 3 am 10.30.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Gweithgareddau Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod

Mae Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at Eisteddfod brysur arall eto eleni. Mae staff y Brifysgol wedi darparu wythnos o weithgareddau ar y stondin sy’n adlewyrchu’r gweithgaredd, yr ymchwil a’r dysgu cyfrwng Gymraeg sy’n digwydd yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Llenydda ym Mhabell Bangor yn yr Eisteddfod

 Mae nifer o ddigwyddiadau llenyddol yn digwydd ar stondin Bangor yr wythnos hon, darllenwch ymlaen am y manylion.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Llyfr i gwmpasu cerddoriaeth Cymru

Mae project a fydd yn arwain at gyhoeddi cyfeirlyfr awdurdodol o’r enw Y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru yn cael ei lansio heddiw (1 Awst 2011) ar stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Nod y Cydymaith fydd cwmpasu holl gerddoriaeth Gymraeg a Chymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Trafod Cymraeg a Saesneg mewn sgyrsiau pob dydd

“Pa bryd defnyddiwyd y gair ‘adferteisio’ yn y Gymraeg am y tro cyntaf: (a) 1974, (b) 1880 ynteu (c) 1763?”

Bydd yr ateb i’r cwestiwn hwn a nifer o ffeithiau ieithyddol eraill am yr iaith Gymraeg a’i pherthynas â’r iaith fain yn cael eu datgelu mewn sesiwn drafod ar y pwnc ”Cymraeg a Saesneg mewn sgyrsiau pob dydd” ym mhabell Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mawrth 2 Awst, o 4:00y.h. tan tua 4:30y.h. Mae croeso i bawb sydd â diddordeb alw draw i’r babell.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Trafod dyfodol diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru a mwynhau diwrnod o gerddoriaeth

Ai dyma yw diwedd y gân...? Cewch gyfle i drafod yr her fwyaf i wynebu’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru ers degawdau, mewn fforwm trafod amserol am 2.00 brynhawn Iau ar stondin Prifysgol Bangor.

Mae’r Fforwm yn rhan o ddiwrnod digwyddiadau CERDD IAU, sef gweithgareddau a drefnir gan Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor.

Yn ogystal â’r drafodaeth ddeallus mae 'na ddigon o hwyl i’w gael - a rhywbeth at ddant pob oedran.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011

Athro o Ysgol y Gymraeg yn Lansio Dwy Gyfrol yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam

Am hanner dydd brynhawn Llun, 1 Awst, ar stondin Prifysgol Bangor ar faes Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, bydd yr Athro Gerwyn Wiliams o Ysgol y Gymraeg yn lansio dwy gyfrol newydd sbon.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2011

Gwyddonwyr yn dod o hyd i aur mewn corsydd ym Mhrydain

Gallai  gwerth corsydd Prydain fod ar fin codi i’r entrychion, gan eu gwneud yr un mor werthfawr â thir fferm da.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2011

Cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ers mwy na 45 mlynedd

Pan oedd Tîm rygbi Cymru yn ei anterth, fe gychwynnwyd ‘myth’ am y ffatri yn y cymoedd oedd yn cynhyrchu’r chwaraewyr  (yr ‘Outside Half Factory’ bondigrybwyll), wedi’i chuddio yn nyfnderoedd y cymoedd. Y pen arall i’r wlad, mae llwyddiant sy’n parhau hyd heddiw, sefydliad sy’n cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ar gyfer byd real iawn ers 45 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2011

Tîm Codi Pwysau Olympaidd Tsieina yn cynnal gwersyll hyfforddi ym Mhrifysgol Bangor

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Chwaraeon a Diwylliant Prydain-Tsieina (ACSCA) mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Ffederasiwn Codi Pwysau Cymru, Cyngor Gwynedd a Chwaraeon Cymru bydd Tîm Codi Pwysau Olympaidd Tsieina yn cynnal gwersyll hyfforddi ym Mangor, hynny fel rhan o’u paratoadau ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2011

Prifysgolion Aberystwyth a Bangor i lansio cronfa cyfalaf mentro newydd

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor yn bwriadu lansio rhaglen uchelgeisiol i ddatblygu cronfa arloesi i gynorthwyo busnesau bychain yn y Canolbarth a’r Gogledd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2011

Tair Grant Ymchwil i Eigionegwyr Ffisegol Bangor yn dod â Miliwn o Bunnau i’r Brifysgol

Yn ddiweddar enillodd Eigionegwyr Ffisegol o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor dair grant ymchwil gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, un o’r cyrff sy’n cyllido ymchwil yn y DU. Mae’r rhain, gyda’i gilydd, yn dod ag ymchwil newydd gwerth miliwn o bunnau i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2011

Mae’r Brifysgol yn lansio Project £3.2 miliwn i Hybu Twf Economaidd

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi cynnal lansiad swyddogol project £3.2 miliwn i hybu twf economaidd yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn darlithio yn theatr ‘Globe’ Shakespeare

Mae’r Athro Helen Wilcox o Ysgol y Saesneg Prifysgol Bangor ymysg academyddion blaenllaw sy’n rhoi darlithoedd cyn perfformiad yn theatr fyd enwog ‘The Globe’ ar lannau’r Tafwys yn Llundain. Mae’r theatr bresennol wedi’i seilio ar theatr o gyfnod Elisabeth I a safai lathenni o’r safle presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Her i fyfyrwyr: Gwneud i bobl wirioni ar eich ymchwil….mewn tri munud

Gwneud i bobl wirioni ar eich ymchwil….mewn tri munud - Dyna’n union a wnaeth grŵp o fyfyrwyr PhD o bob cwr o Gymru mewn digwyddiad gwobrwyo ym Mhrifysgol Bangor ar Fehefin 16. Cynhaliwyd y digwyddiad i gydnabod effaith yr ymchwil doethurol cydweithredol sy’n cael ei gyflawni mewn partneriaeth â busnesau ar draws Cymru fel rhan o raglen Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS) a’r sgiliau menter sy’n cael eu datblygu o ganlyniad i’r rhaglen. Daeth cynrychiolwyr ynghyd o  brifysgolion Bangor, Abertawe, Caerdydd a Metropolitan Abertawe, yn ogystal â rhai o’r busnesau sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil.  Yn ogystal â chynnig cyfle i ymchwilwyr a phobl busnes o bob disgyblaeth a sector i rwydweithio â’i gilydd, cafwyd anerchiad pwysig gan Paul Sandham, Rheolwr Gyfarwyddwr GeoSho Limited ar thema cydweithio yn y brifysgol  a dathlu llwyddiant y myfyrwyr oedd wedi cwblhau eu graddau ymchwil o dan raglen KESS yn 2011. Yn ganolog i’r digwyddiad cafwyd cystadleuaeth Cymru gyfan oedd yn herio myfyrwyr o bob cwr o’r wlad i gyflwyno eu hymchwil mewn ffordd atyniadol a hynny o dan bwysau aruthrol .

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2011

Côr yn helpu’r Brifysgol i ddathlu canmlwyddiant

Bydd un o Gorau Meibion hynaf y wlad, Côr y Penrhyn, yn ymuno â staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor i ddathlu canmlwyddiant agor Prif Adeilad y Brifysgol. Bydd yn ganrif i’r diwrnod ers i Frenin Siôr V agor yr adeilad newydd trawiadol sy’n eistedd ar ael y bryn uwchben dinas Bangor.  Bore dydd Iau, 14 Gorffennaf, bydd Côr y Penrhyn yn rhoi perfformiad arbennig yn ystod seremoni graddio, lle bydd dros 200 o fyfyrwyr yn graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Bywyd Normal

Mae llyfr newydd wedi ei gyhoeddi  sy’n rhoi cip ar hanes y Coleg Normal, sydd bellach yn rhan o Brifysgol Bangor, drwy lygaid ei myfyrwyr.

Mae Dr Tudor Ellis, cyn-ddarlithydd yn y Coleg Normal, wedi ysgrifennu’r llyfr sydd newydd ei gyhoeddi gan wasg y Bwthyn, ac wedi’i lansio’r wythnos hon (8.7.11).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2011

Cyfraniad Prifysgol Bangor at genedl fwyaf newydd Affrica

Ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2011, bydd y byd yn croesawu ei chenedl fwyaf newydd, Gweriniaeth Deheubarth Swdan ( a elwir fel arfer yn Dde Swdan) a anwyd o'r dioddefaint a achoswyd gan ddegawdau o ryfel cartref.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2011

Arolwg ymgynghorwyr yn dangos cefnogaeth ddiamheuol i Ysgol Glinigol Gogledd Cymru

Mae canlyniadau arolwg newydd wedi dangos fod Ysgol Glinigol Gogledd Cymru yn helpu i ddenu meddygon i weithio yng ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Duffy'n ymuno â'r Brifysgol i ddathlu llwyddiant myfyrwyr

Bydd dros ddwy fil o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Bangor mewn deuddeg seremoni, i’w cynnal dros chwe diwrnod yr wythnos hon (9-15 Gorffennaf 2011). Bydd  teuluoedd a chyfeillion yn ymuno â’r myfyrwyr wrth iddynt ddathlu eu llwyddiant.

Hefyd yn ymuno â hwy mewn sawl seremoni bydd unigolion sy’n derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Ymweliad gan Fyfyrwyr Nodedig o America â Phrifysgol Bangor, i astudio diwylliant a threftadaeth ddiwydiannol Cymru

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor groesawu wyth o fyfyrwyr disgleiriaf UDA wrth iddynt astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru mewn Sefydliad Haf newydd arloesol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Awdur lleol yn rhoi copi o’i lyfr newydd i Lyfrgell Prifysgol Bangor

Mae awdur lleol, Dr Robert Atenstaedt, wedi cyflwyno copi o’i lyfr ar feddygaeth yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i lyfrgell Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

DR. SUZANNAH LINTON: APPOINTMENT AS CHAIR OF INTERNATIONAL LAW AT BANGOR LAW SCHOOL

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

Myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn gwerthu hawliau ffilm ei lyfr llwyddiannus

Mae myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor newydd werthu’r hawliau ffilm i’w ail nofel. Bydd  llyfr Ashwin Sanghi Chanakya’s Chant yn cael ei addasu’n ffilm gan UTV Motion Pictures.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2011