Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Gorffennaf 2012

Her Ddringo ar gyfer Cronfa Goffa Mab

Mae Hazel Frost, Cynorthwy-ydd Clercyddol yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor gyda’i ffrind Emma Wynne-Hughes, gweinyddwr yn Ysgol Busnes Bangor yn codi arian tuag at Gronfa Goffa Darren Rhys Frost a Thŷ Gobaith.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2012

Bwyta byrbrydau a BMI yn cael eu cysylltu ag effaith ddwbl gweithgaredd yr ymennydd a hunanreolaeth

Mae ymchwil newydd wedi darganfod bod bwyta byrbrydau ac Indecs Mas y Corff (BMI) yn gysylltiedig â gweithgaredd yr ymennydd a hunanreolaeth.  
 
Darganfu’r ymchwil, a wnaed gan academyddion o Brifysgolion Caerwysg, Caerdydd, Bryste a Bangor, bod ymateb ‘canolfan wobrwyo’ ymennydd unigolyn i luniau o fwyd yn darogan faint fyddent yn ei fwyta wedyn. Roedd yn ymddangos bod hyn yn cael mwy o effaith ar faint roeddent yn ei fwyta na’u teimladau ymwybodol o fod eisiau bwyd neu faint roedd arnynt eisiau’r bwyd.  

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yn mynychu sesiwn ‘Labordy’ ym Mhrifysgol Bangor

Bydd deg ar hugain o academyddion a enwyd fel arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yn mynychu sesiwn ‘Labordy’ Crwsibl Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar Orffennaf 26 – 27 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2012

Pwy sy’n Herio Pwy?”

Mae Mencap Cymru wedi ymchwilio a datblygu rhaglen hyfforddiant newydd ar ymddygiad heriol.

Mae ‘Pwy sy’n herio Pwy?’ yn bartneriaeth trosglwyddo gwybodaeth 18 mis rhwng Mencap Cymru a Phrifysgol Bangor   Mae’n anelu at wella gwasanaethau ymddygiad heriol i bobl ag anabledd dysgu trwy wella agweddau staff a chynyddu empathi

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2012

Ffarwelio â myfyrwyr nodedig o America

Mae Prifysol Bangor wedi ffarwelio ag wyth o fyfyrwyr disgleiriaf UDA  a fu’n ymweld â’r Brifysgol wrth iddynt astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru. Dewiswyd y myfyrwyr trwy gystadleuaeth, o Brifysgolion ar draws UDA, o Seattle i Dde Fflorida i fod yn ran o Sefydliad Haf uchel ei bri.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2012

Mae yfed diodydd meddal wedi eu melysu â siwgr yn arwain at fagu bloneg

Mae ymchwil newydd ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos bod yfed diodydd meddal wedi eu melysu â siwgr yn rheolaidd yn gallu arwain at fagu bloneg, atal metabolaeth braster a chodi lefel y glwcos yn y gwaed.  Felly os ydych yn sychedig ac yn meddwl am estyn am ddiod feddal llawn siwgr - peidiwch - gall niweidio eich iechyd tymor hir.  Estynnwch am ddiod o ddŵr yn lle hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2012

Gynhadledd Astudiaethau Celtaidd

Cynhelir y Gynhadledd Astudiaethau Celtaidd Gyntaf Bangor ym Mhrifysgol Bangor y benwythnos hon, y digwyddiad cyntaf o’i fath ym Mangor.  Mae’r gynhadledd ryngwladol sylweddol hon wedi denu ysgolheigion o bedwar ban y byd, gan gynnwys Rwsia, Siapan, Awstria, yr Iseldiroedd, Gwlad Pŵyl, Ffrainc, Gogledd America, Yr Alban, Iwerddon, Lloegr, a Chymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2012

Cynhadledd Hanes a Diwylliant Cymru Cymdeithas Gogledd America yn dod i Gymru

Cynhelir cynhadledd ddwyflynyddol Hanes a Diwylliant Cymru Cymdeithas Gogledd America (NAASWCH) ym Mhrifysgol Bangor, sef dim ond yr ail waith i’r gynhadledd gyfarfod tu allan i Ogledd America.  Yn draddodiadol cynhelir y gynhadledd yn yr Unol Daleithiau a Chanada rhwng 26 a 28 Gorffennaf a dim ond unwaith o’r blaen y mae wedi dod i Gymru.   

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Bangor yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Bangor a Cyngor Gwynedd wedi cynnal ymgyrch ddiwedd tymor i leihau problemau gwastraff yn y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Rhaglen ‘Ancient X Files’ sianel National Geographic yn galw ar arbenigedd Arthuraidd Prifysgol Bangor

Trodd cynhyrchwyr cyfres ‘Ancient X Files’ ar sianel National Geographic at Dr Raluca Radulescu, arbenigydd Arthuraidd o Ysgol Saesneg, Prifysgol Bangor, pan oeddynt eisio ymchwilio mytholeg a chwedlau’r Brenin Arthur a Marchogion y Bwrdd Crwn.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Wythnos Graddio Prifysgol Bangor 2012: Gorffennaf 14 -20

Bydd dros ddwy fil o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Bangor mewn tair seremoni ar ddeg, i’w gynnal dros chwe diwrnod yr wythnos hon (14-20 Gorffennaf 2012). Bydd  teuluoedd a chyfeillion yn ymuno â’r myfyrwyr wrth iddynt ddathlu eu llwyddiant.  Hefyd yn ymuno â hwy mewn sawl seremoni bydd unigolion sydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Dylai safbwyntiau diwylliannol ddylanwadu ar bolisïau cadwraeth

Yn ôl canlyniadau arolwg a gynhaliwyd dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae angen i bolisïau ar Gadwraeth roi ystyriaeth i wahanol safbwyntiau diwylliannol ynglŷn â gwerth gwahanol rywogaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012

Gwyddonwyr lleol ac athrawon yn uno i ddod â’r wyddoniaeth ddiweddaraf i Ysgol Uwchradd Bodedern

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern (YUB) ar Ynys Môn wedi cael ei dewis gan Y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU, i dderbyn Grant Partneriaeth. Hon yw ail grant o’i bath yn unig i ddod i Ogledd Cymru a bydd yn galluogi i wyddonwyr lleol o Brifysgol Bangor weithio gydag athrawon o’r ysgol i roi project gwyddonol arloesol ar waith.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Bangor yn dysgu am ddechrau busnes!

Cymerodd ddeuddeg o fyfyrwyr Bangor o amryw o Ysgolion academaidd y Brifysgol ran mewn cwrs busnes ar 25 Mehefin. Roedd y cwrs dan arweiniad dau arbenigwr allanol, sef Tim Ashcroft, entrepreneur a mentor busnes profiadol o Loegr sy’n cefnogi nifer o fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf a graddedigion Prifysgol Bangor sy’n dechrau busnes ar hyn o bryd, a Mike Chitty, arweinydd adnabyddus ym maes datblygu entrepreneuriaid a thimau ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2012

Astudiaeth Fewnfudo WISERD yn y newyddion

Mae astudiaeth a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, fel rhan o WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru), wedi darparu data newydd ar farn pobl Cymru am fewnfudo a sut mae hyn yn cymharu â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012

Gwrandewch ar ein Seicolegwyr Chwaraeon heno ar Science Cafe

Wrth i ni nesáu at Gemau Olympaidd Llundain 2012  mae’r tîm  rhaglen Science Cafe Radio Wales  yn ymweld â Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff Phrifysgol Bangor i ddarganfod yr ymchwil a all roi’r athletwyr gorau ar y blaen wrth berfformio o dan straen digwyddiadau chwaraeon blaenllaw.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012