Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Awst 2012

Cymru'n arwain y ffordd ym maes gwyddoniaeth goleuni

Cafodd project cyffrous newydd i Gymru gyfan ei lansio yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Mae’r project, CAMPUS (CApability Matrix for Photonics Up Skilling  neu Matrics Galluoedd Gwella Sgiliau Ffotoneg), dan arweiniad Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor, yn canolbwyntio ar gydweithio efo cwmnïau o Gymru. Nod y project yw sicrhau bod ymchwil arbenigol ac offer datblygol, cyfleusterau a staff ar gael yn arbennig i gwmnïau ffotoneg yng Nghymru er mwyn sefydlu Cymru fel arweinydd yn y maes.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2012

Archeoleg fodern yn datgelu cyfrinachau Eliseg

Bydd Prynhawn Agored rhwng 2-5 Ddydd Sadwrn 8 Medi yn rhoi cyfle i’r cyhoedd canfod mwy am waith cloddio o gwmpas Colofn Eliseg, heneb garreg o’r nawfed ganrif OC a saif ar dwmpath ger Abaty Glyn y Groes, Llangollen. Mae archeolegwyr o brifysgolion Bangor a Chaer yn cychwyn trydydd dymor o gloddio ar y safle rhwng 26 Awst -16 Medi 2012

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Cemeg yn gwobrwyo ei myfyrwyr gorau

Heddiw, gwobrwywyd myfyrwyr Blwyddyn 1 am eu gwaith caled pan gyflwynwyd Gwobrau Blwyddyn Un am Lwyddiant mewn Cemeg iddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Datblygiadau Cyffroes yn yr Ysgol Cemeg

Mae Ysgol Cemeg Bangor yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ennill dau fid sylweddol iawn am gyllid yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Eisiau bod yn athro? Grantiau hyfforddi hyd at £15,000 ar gael!

Grantiau hyfforddi ar gael.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Plant

Yn ystod Pasg 2012, bydd tîm o gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol Astudiaethau Plentyndod yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn bwrw 10 niwrnod yn Oradea, Rwmania, mewn partneriaeth ag elusen Rwmanaidd, People2People.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Llefydd ar gael trwy'r System Glirio

Os ydych yn chwilio am gwrs ar gyfer mis Medi, mae rhai llefydd ar gael drwy ein system Glirio.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012

Astudiaeth yn datgelu diffyg cefnogaeth ar gyfer 'clustnodi' cronfa cyffuriau canser

Mae'r cyhoedd yn gwrthwynebu’r gronfa cyffuriau canser, ond yn cefnogi’r system brisio newydd ar gyfer meddyginiaethau wedi eu brandio, yn ôl astudiaeth newydd.

Pan ofynnwyd a ddylai’r GIG dalu mwy am gyffuriau canser o’i gymharu â meddyginiaethau ar gyfer cyflwr yr un mor ddifrifol, dywedodd y mwyafrif o’r 4,118 o bobl a holwyd ar draws Prydain na ddylent.

Fodd bynnag, ffafriwyd meddyginiaethau os oeddent yn cyflawni meini prawf asesu gwerth meddyginiaethau newydd fel rhan o’r cynllun prisio wedi’i seilio ar werth. Cyflwynir hyn fis Ionawr 2014.  Ffafriwyd triniaethau os oeddent ar gyfer afiechydon difrifol, os oeddent yn lleihau’r baich ar ofalwyr, neu os oeddent ar gyfer afiechydon nad oedd unrhyw driniaethau eraill ar eu cyfer.  Ffafriwyd meddyginiaethau arloesol yn unig os oeddent yn cynnig manteision sylweddol i iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2012

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngwyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn cael y cyfle anhygoel o berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2012

Priodwch ym Mhrifysgol Bangor

Bydd un o adeiladau mwyaf hanesyddol Gogledd Cymru’n agor ei ddrysau'r hydref hwn i groesawu parau sy’n ystyried priodi mewn lle arbennig ac unigryw.
Mae gan Brifysgol Bangor nawr drwydded lawn i gynnal priodasau, sy’n golygu y gellwch gael eich seremoni sifil a’ch neithior ar y safle. Gobaith y Brifysgol yw y bydd ei Ffair Briodasau gyntaf ar Dydd Sul, Medi 2il yn rhoi cyfle i ymwelwyr weld beth sydd gan y Brifysgol i’w gynnig. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2012

Staff o’r Ysgol Gwyddorau Eigion ar rhaglen BBC Radio Wales Science Cafe

Bydd y rhaglen Science Cafe  ar BBC Radio Wales yn cynnwys gwaith ymchwilwyr hinsawdd yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion mewn rhaglen hanner awr gaiff ei darlledu ddydd Mawrth nesaf (14 Awst) am 7pm.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2012

Penodiad NICE

Yn ddiweddar penodwyd Yr Athro Jo Rycroft-Malone o Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor yn gadeirydd newydd Grŵp Strategaeth Weithredu’r  National Institute for Health and Clinical Excellence  (NICE).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2012

Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn lansio cwmni ar y cyd

Heddiw, ddydd Mercher 8 Awst 2012, lansiodd Cynghrair Strategol Prifysgolion Aberystwyth a Bangor gwmni ymgynghori ar y cyd yn stondin Llywodraeth Cymru ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2012

Sut mae gwres yn helpu i drin canser

Mae ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi dynodi switsh mewn celloedd a all helpu i ladd tiwmorau gyda gwres. Gellir trin canser y brostad a thiwmorau lleol eraill yn effeithiol trwy gyfuno gwres a chyffur gwrth-ganser sy’n niweidio’r genynnau.  Y tu ôl i’r therapi newydd hwn mae’r gallu anhygoel sydd gan wres i ddiffodd y mecanweithiau goroesi hanfodol sydd mewn celloedd dynol.  Er bod thermotherapi yn cael ei ddefnyddio’n fwy helaeth erbyn hyn, nid yw'r egwyddorion sy'n sail i hyn yn eglur.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2012

Cyfle i ddysgu mwy am ymchwil newydd am yr awdures Kate Roberts

Visitors to the Bangor University stall at the National Eisteddfod will have the opportunity to learn more about the work and life of Wales’ “queen of literature” this year.
Bydd cyfle i ymwelwyr â stondin Prifysgol Bangor ddysgu mwy am waith a hanes bywyd "brenhines llenyddiaeth Cymru" yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Cylchgrawn BARN yn 50 oed

Mae’r cylchgrawn Barn, sy’n cynnig ymateb annibynnol a deallus i holl gyffro’r Gymru gyfoes a gweddill y byd, yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni. Mewn cydweithrediad ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, cynhelir derbyniad ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mawrth, 7 Awst am 3.30, i lansio rhifyn dwbl yr Haf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Cystadleuaeth Pwy ’di Pwy? Cyfle i ennill Ipod.

A ydych chi’n gallu adnabod lluniau rhai o’r artistiaid a fu’n perfformio yn Noson Pinaclau Pop 1968? Yna dewch draw i stondin Prifysgol Bangor yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol am gyfle i ennill Ipod.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Lansio Llyfryddiaeth Llafar Gwlad

Fel rhan o broject y cynllun Mynediad i Radd Meistr mewn partneriaeth rhwng Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor a Gwasg Carreg Gwalch, lluniodd Siôn Pennant Tomos lyfryddiaeth  Llafar Gwlad - cylchgrawn chwarterol sy’n rhoi sylw i lên gwerin, crefftau, cymeriadau, iaith lafar a hiwmor gwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Mae Pawb yn Cyfrif

‘Mae Pawb yn Cyfrif' yw honiad yr Athro Emeritws Gareth Roberts wrth iddo lansio llyfr gyda'r teitl hwnnw. Mae'n llyfr at ddant pawb - rhai sy'n caru mathemateg yn ogystal â rhai sy'n ei chasáu!

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd yn ennill gwobr Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd

Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd yw enillydd cystadleuaeth a drefnwyd gan y Project Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2012

Mae Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at Eisteddfod brysur arall eto eleni. Mae staff y Brifysgol wedi darparu wythnos o weithgareddau ar y stondin sy’n adlewyrchu’r gweithgaredd, yr ymchwil a’r dysgu cyfrwng Gymraeg sy’n digwydd yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Tecstio yn y Gymraeg

Mae anfon negeseuon ysgrifenedig drwy ffonau symudol a chyfrifiaduron yn ddull poblogaidd iawn o gyfathrebu, ar ffurf neges destun, Twitter neu Facebook.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor yn Addunedu i Gael Gwared â Homoffobia a Thrawsffobia Mewn Chwaraeon, ar y Cyd.

Gyda balchder, mae Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor wedi datgan ymrwymiad i herio gwahaniaethu ac ymladd yn erbyn camdriniaeth homoffobig a thrawsffobig wrth arwyddo siarter a lansiwyd yn ddiweddar gan y llywodraeth.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2012