Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Hydref 2012

Cadw proffil isel wrth hedfan dros gopaon y byd.

Mae Gwyddau’r India (Anser indicus) ymysg hedwyr gorau’r byd adar. Yn ogystal â bod yn hardd yr olwg, maent wedi dod i amlygrwydd fel adar sy’n hedfan yn ddidrafferth dros gopaon uchaf y byd yn yr Himalaya wrth iddynt ymfudo o un cynefin i’r llall. Byddai rhywun yn tybio bod yr ymfudo hwn yn galetach fyth wrth ystyried bod lefelau ocsigen ar yr uchder hwn lai na hanner yr hyn a geir ar lefel y môr. Mae’n rhaid i bobl sy’n dringo i’r fath uchder gymryd egwyl bob cam neu ddau i ddod dros yr ymdrech mewn aer mor denau, ond gall Gwyddau’r India hedfan am filltiroedd maith uwchlaw’r copaon, gan glochdar wrth fynd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2012

Digwyddiad pwrcasu yn llwyddiant

Mae digwyddiad gafodd ei gynnal er mwyn darganfod sut y gall cynghorau wella eu hymarfer da o ran pwrcasu wedi derbyn adborth bositif gan fusnesau lleol, llywodraeth leol ac academyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2012

Lansio Rhwydwaith €1.8 miliwn i ddatblygu’r Sector Ynni Solar yn Iwerddon a Chymru

Mae menter €1.8 miliwn newydd i helpu i ddatblygu a chynnal swyddi yn y sector Ynni Solar (ffotofoltaig) newydd ei lansio gan gonsortiwm o Sefydliadau Addysg Uwch, o Gymru ac Iwerddon. Mae'r sector hwn yn un o bwys economaidd mawr. Mae ‘Rhwydwaith Cymru Iwerddon ar gyfer Technolegau Ffotofoltaig Arloesol’ (WIN-IPT) wedi ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Raglen Iwerddon Cymru 2007-13.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2012

Geiriadur Cymraeg ym mhobman! Lansio ap geiriaduron newydd a bysellfwrdd ffôn Cymraeg ar ben yr Wyddfa, 23 Hydref, 2012

Diolch i'r cynnydd mewn technoleg y blynyddoedd diwethaf, o heddiw ymlaen mi fydd hi'n bosib cario a defnyddio geiriadur Cymraeg i bobman. Bydd Ap Geiriaduron – sydd ar gael i’r iPhone, iPad ac Android – yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ar ben yr Wyddfa er mwyn dangos pa mor gryno a defnyddiol y mae fel geiriadur i ddysgwyr, rheini, plant ac athrawon ym mhobman.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Rhaglen deledu’n edrych ar ein hymchwil i ddiogelu brithyll môr

Bydd Dr Carys Ann Davies o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn ymddangos yng nghyfres newydd Great British Food Revival sydd wedi ail-gychwyn ar nos Fercher, 8.00 pm, 10 Hydref ar BBC 2.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Sensoriaeth dan unbennaeth Franco yn parhau i daflu cysgod dros lenyddiaeth yn Sbaen

Bydd Skyfall,  trydedd ffilm ar hugain James Bond, yn cael ei rhyddhau ar 26 Hydref, i gyd-fynd â hanner canmlwyddiant rhyddhau’r ffilm James Bond gyntaf, Dr No yn 1962. Ond  bydd ffans brwd yr asiant cudd yn synnu  o ddeall  bod  cyfieithiad  Sbaeneg presennol Dr No, un o nofelau mwyaf poblogaidd Ian Fleming, yn dal i gynnwys toriadau a wnaed gan sensoriaid dan Unbennaeth Franco (1939-1975).

Bydd darllenwyr yn Sbaen hwythau’n synnu wrth ddarganfod bod y llyfr hwn, a nifer o gyfieithiadau o glasuron llenyddiaeth Saesneg ac Americanaidd  sydd yn dal ar gael ar hyn o bryd, yn parhau i gynnwys golygiadau a gymeradwywyd gan sensoriaid yr Unben - a hyd nes yn ddiweddar iawn, fod nifer o nofelau eraill dal ddim ar gael yn Sbaen yn sgil sensoriaeth cyfnod Franco.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Sut mae pengwiniaid yn defnyddio swigod i nofio at wyneb y môr

Mae awgrym gan yr Athro Roger Hughes o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor am  lwybr swigod pengwiniaid wedi ei gyhoeddi yn  rhifyn Tachwedd 2012 o’r cylchgrawn National Geographic. Mae’n awgrymu bod y llwybr swigod a welir mewn lluniau tanddwr o bengwiniaid ymerodrol yn nofio at wyneb y môr yn cael ei gynhyrchu i leihau llusgiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd wedi lansio

Daeth llawer o staff academaidd a gweinyddol o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau i lansio Ysgol newydd Athroniaeth a Chrefydd yn Ystafell y Cyngor ddydd Gwener, 12 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Arglwydd Raglaw Gwynedd yn cyflwyno Gwobr bwysig gan y Frenhines i grŵp gwirfoddol lleol

Heddiw (17 Hydref 2012) cynhaliodd Arglwydd Raglaw Gwynedd seremoni arbennig i gyflwyno Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol 2012 i Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor ym Mhrifysgol Bango

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2012

Addysgwr sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch yn derbyn gwobr bwysig

Mae Dr Charles Buckley o Brifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch. Dyma’r tro cyntaf i aelod staff o Brifysgol Bangor dderbyn gwobr o’r fath.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2012

Lansio cymhwysiad ar gyfer cerdded Eryri

Yn ddiweddar, mae myfyriwr graddedig o Fangor wedi datblygu ei gymhwysiad symudol cyntaf, sef Walking in Snowdonia.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae myfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor i’w longyfarch ar ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni.

Mewn cystadleuaeth o safon ardderchog a gynhaliwyd ac a ddarlledwyd yn fyw ar S4C nos Sul 14 Hydref 2012, bu Huw Ynyr, canwr yn cystadlu yn erbyn Lois Eifion, sy’n astudio gradd uwch MA mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, a phedair arall. Prif enillwyr cystadlaethau perfformio Eisteddfod yr Urdd sy’n cael gwahoddiad i gystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel.  Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, sef medal a’r Ysgoloriaeth o £4,000, i Huw gan Bryn Terfel.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Ailgyfodi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Y mae’n fwriad gan rai o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg atgyfodi hen gymdeithas a sefydlwyd yma ym Mangor yn 1923 dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry sef CYMDEITHAS Y DDRAMA GYMRAEG.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Cyfalafiaeth ar ymyl y dibyn? - Arglwydd Davies o Abersoch yn trafod

Bydd yr Arglwydd Davies o Abersoch yn cynnig digon i gnoi cil drosto mewn darlith gyhoeddus ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor am 6.30 o’r gloch, nos Iau 11 Hydref. Mae’r ddarlith, a drefnir gan Brifysgol Bangor ar y cyd â Changen Menai, Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, am ddim ac yn agored i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Prifysgol Bangor yn cynnal digwyddiad hyffordd i fusnesau lleol

Fe wnaeth cwmnïau lleol sy’n gweithio ar draws cemeg, gwyddorau bywyd a gwyddorau deunyddiau, i Brifysgol Bangor yn ddiweddar i ddod i ddigwyddiad hyfforddi cyntaf Rhwydwaith Cymru Iwerddon ar gyfer Sgiliau Gwyddonol (WINSS) a gynhaliwyd ar gyfer Mentrau Bychain a Chanolig lleol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Canfod cysylltiad rhwng Clefyd Llygaid Sych a dadhydradiad

Mae gwyddonwyr iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi profi, a hynny am y tro cyntaf, bod cysylltiad rhwng clefyd llygaid sych a dadhydradiad.

Mae Clefyd llygaid sych (Dry eye disease neu DED) yn gyflwr sy’n gallu bod yn eithriadol o anghysurus, a gall achosi niwed i’r llygaid yn y pen draw. Er ei bod yn anodd amcangyfrifo cost lawn y cyflwr i’r system gofal iechyd ac i gymdeithas yn gyffredinol yn y DU, amcangyfrifir fod cost presgripsiwn ar gyfer triniaethau fel diferion llygad yn costio £2 miliwn y flwyddyn i’r GIG (yn Lloegr yn unig). Oherwydd bod nifer o unigolion sy’n dioddef o’r cyflwr yn trin y cyflwr eu hunain neu’n prynu triniaethau fel dagrau gwneud dros y cownter, gallai’r gost fod cryn dipyn yn uwch. Mae’r cysylltiad newydd yma yn awgrymu os gellir sicrhau bod cleifion gyda DED wedi’u hydradu’n llawn, y gallai hynny liniaru symptomau DED.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2012

Thomas Parry a Choleg Bangor

I ddathlu  hanner canmlwyddiant cyhoeddi’r Oxford Book of Welsh Verse, a olygwyd gan Syr Thomas Parry,  bydd yr Athro Derec Llwyd Morgan  yn traddodi darlith, ‘Thomas Parry a Choleg Bangor’, nos Fercher, 17 Hydref am 5.30 ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2012

Penodi Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol

Mae Prifysgol Bangor wedi penodi'r Athro Robert Rogers fel Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol yn yr Ysgol Seicoleg. Bydd yr Athro Rogers yn ymuno â'r gyfadran o Brifysgol Rhydychen, yn ystod 2013. Mae’r Athro Rogers yn arbenigwr blaenllaw y byd ym meysydd rheolaeth wybyddol a gwneud penderfyniadau, a bydd yn arwain sefydlu ym Mangor, labordy newydd yn Seicoffarmacoleg (Psychopharmacology).

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2012

Myfyrwyr Seicoleg yn cystadlu yn rownd derfynol 'The Pitch'

Cafodd tîm o dri myfyriwr ôl-radd o’r Ysgol Seicoleg gamoliaeth uchel yn rownd derfynol The Pitch,  sef her cynllun busnes a marchnata drwy’r DU a gynhelir yn Llundain ar 3 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2012