Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Rhagfyr 2012

Bwrsariaethau Cymraeg cyntaf Ysgol Seicoleg yn arwain at swyddi lleol

A hithau’r Brifysgol gyntaf i gyflwyno cymhwyster MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol  (ABA) yn 2003, mae myfyrwraig sy'n astudio'r Cwrs Meistr ABA yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi dod y fyfyrwraig cwrs Meistr gyntaf yn yr Ysgol y gyflwyno’i thraethawd ymchwil Meistr yn y Gymraeg. Mae Dadansoddi Ymddygiad Cynhwysol yn canolbwyntio ar ddefnyddio egwyddorion dysgu sylfaenol i ddatblygu newid ymddygiad er y gwell ar gyfer unigolion, grwpiau o bobol, a cymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Oes Aur Canu Pop Cymraeg

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn arddangos dros 300 mlwyddyn o ddiwydiant ac arloesi, a bydd arddangosfa’r flwyddyn nesaf (2013) yn rhoi sylw i ddiwydiant o bwys, er efallai un nad yw mor amlwg i bawb ar yr olwg gyntaf.  Mae Hannah Way, sy’n byw ar hyn o bryd yn Nhalysarn, yn ymchwilio ‘Oes Aur’ pop Cymraeg  ar ran yr Amgueddfa. Mae hi’n ymchwilio i effaith labeli annibynnol ar y sin bop Gymraeg ac effaith y cyfryngau newydd ar y rhai hynny sydd wedi goroesi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Deall Siopwyr - a all gwên neu arogl effeithio ar beth rydych yn ei brynu?

Dros y chwe mis diwethaf, mae  Ysgol Seicoleg Bangor wedi bod yn gweithio gydag un o grwpiau ymchwil amlycaf y byd ym maes siopa, Shopping Behaviour Explained (SBXL), i ganfod sut mae pobl yn siopa. Mae hyn yn rhan o'r rhaglen Wales Strategic Insight Programme(SIP).

Felly, y tro nesaf y byddwch yn siopa a sylwi ar wên hyfryd ar becynnau, neu efallai glywed arogl deniadol yn yr aer, efallai'n wir y byddwch yn dod ar draws dulliau gwerthu sydd wedi'u seilio ar ymchwil a ddechreuwyd ym Mangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Stevie yn hwylio'r Iwerydd

Mae aelod o staff Prifysgol Bangor wedi hwylio'n llwyddiannus dros yr Iwerydd yn ddiweddar i godi arian ar gyfer  Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) Biwmares.

Cymerodd Stevie Scanlan, Rheolwr Marchnata yng Ngholeg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Prifysgol Bangor, fis o wyliau di-dâl yn ddiweddar i gyflawni'r her unwaith mewn oes hon gyda'i brawd a'i thad.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Cyfansoddiad sy’n ymdrin â dyslecsia’n cael sylw ar Radio 4

Bydd gwaith cerdd a fideo newydd a ysgogwyd gan ddyslecsia, a'r wyddoniaeth y tu ôl i’r cyflwr yn derbyn sylw ar raglen ‘All in the Mind Radio 4, sy’n ymchwilio’r rhwystredigaethau a’r potensial o fewn ein hymennydd. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu nos Fawrth 18 Rhagfyr am 9.00 yn ac eto am 3.30 brynhawn Mercher 19 Rhagfyr. Bydd hefyd ar gael ar lein wedi’r darllediad gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Dysgu am galigraffeg

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Myfyriwr yn cyfrannu at gynhyrchu ffilm ar gyfer teledu ac ar gyfer y Brifysgol

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn sy’n astudio BA mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor ac sydd wedi cychwyn cwmni cyfryngau ei hun, eisoes wedi gweithio ar ffilm i’r BBC, cael ffilm ganddo wedi’i darlledu ar S4C ac wedi’i gomisiynu i gynhyrchu fideos byr i’r Brifysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Gwyddonwyr lleol ac athrawon yn uno i ddod â’r wyddoniaeth ddiweddaraf i Ysgol Uwchradd Bodedern

Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern (YUB), sydd yn gweithio ar broject gwyddonol arloesol ar newid hinsawdd, wedi bod yn ymweld â Phrifysgol Bangor i weithio yn y labordai, fel rhan o’u project: Antarctica, Newid Hinsawdd a Physgod Rhew.

Mae gwyddonwyr o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor wedi bod yn arwain y project o dan Grant Partneriaeth gan Y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.  Maent wedi bod yn gweithio efo’r disgyblion ers mis Medi. Mae’r project wedi bod yn cyflwyno i’r disgyblion effeithiau newid hinsawdd ar anifeiliaid môr mewn rhan o’r byd lle mae newid amgylcheddol yn fygythiad arbennig i fioamrywiaeth a chynefinoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2012

Sefydliad Confucius yn dod a dysgu iaith Tsieinëeg i Fangor

Mae’r iaith Tsieinëeg ymysg y pum iaith fwyaf poblogaidd i’w dysgu, yn ôl erthygl yn Newyddlen Sefydliad Confucius yma.

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau iaith Tseineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2012