Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Chwefror 2013

How much protection is enough?

Protection of marine areas from fishing increases density and biomass of fish and invertebrates (such as lobster and scallops) finds a systematic review published in BioMed Central’s open access journal Environmental Evidence. The success of a protected area was also dependent on its size and on how it was managed, however even partial protection provides significant ecological  benefits.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ennill Cân i Gymru

Mae dau gyfaill sy’n cyd-chwarae mewn band ac yn astudio yn yr un brifysgol yn cystadlu yn y rownd derfynol ar y rhaglen Cân i Gymru  gyda chân a gyfansoddwyd wrth iddynt deithio adref o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Adnabod Ymlysgiaid dan fygythiad

Mae Dr Anita Malhotra o Ysgol Gwyddorau Biolegol Bangor yn un o 200 o arbenigwyr blaenllaw ar ymlusgiaid sydd wedi cyd-awduro papur sy’n asesu’r perygl o ddifodiant i restr o 1,500 o ymlusgiaid a ddewiswyd ar hap o bob cwr o’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Teithio am ddim ar fysiau yn lansio Wythnos Hinsawdd ac ymgyrch Teithio'r Byd Prifysgol Bangor

I ddathlu Wythnos Hinsawdd ac ymgyrch Teithio'r Byd Prifysgol Bangor, mae Prifysgol Bangor wedi ymuno gyda Bysus Arriva Cymru i ddarparu cyfnod o deithio am ddim i'w champysau ac oddi yno.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Ysgoloriaeth ymchwil gyntaf dathlu canmlwyddiant a chwarter Prifysgol Bangor yn cael ei chwblhau.

Yn ddiweddar fe wnaeth Marco Giudici, 29, o Filan, gwblhau ei ysgoloriaeth ymchwil mewn Hanes.   Marco, sy'n awr yn byw yn Hitchin, Swydd Hertford, yw'r cyntaf i gwblhau un o'r ysgoloriaethau ymchwil a roddwyd ar achlysur dathlu canmlwyddiant a chwarter Prifysgol Bangor.

Mae'r ysgoloriaethau arbennig hyn yn rhan o raglen y Brifysgol i ehangu ei darpariaeth ôl-radd. Eu nod yw denu myfyrwyr neilltuol o dda sy’n dymuno astudio yn y Brifysgol rymus hon sydd â phwyslais ar ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Cymrodoriaeth Gwyddoniaeth i edrych ar Welliant

Mae Dr Chris Burton o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth glodfawr gan y Sefydliad Iechyd. Bydd y grant yn cefnogi ei ymchwil am dair blynedd, ac yn ei alluogi i ymchwilio i sut mae sefydliadau iechyd yn gwella'r gwasanaeth maent yn eu darparu - yn arbennig pan ddaw i gydweithio gyda chleifion a'r cyhoedd, a'r mathau o anfanteision a llwyddiannau a brofir.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Cytundeb Newydd yn dod â Bargyfreithwyr i ogledd Cymru

O ganlyniad i gytundeb rhwng Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Linenhall Chambers, un o Siambrau Bargyfreithwyr amlycaf Cymru, bydd yn haws i gyfreithwyr yng Ngogledd Cymru gael mynediad at y cyngor cyfreithiol gorau.    O ganlyniad i’r bartneriaeth hanesyddol â Phrifysgol Bangor, bydd y Siambrau Bargyfreithwyr yn gweithredu o fewn Ysgol y Gyfraith, gyda myfyrwyr yn cael cyfle i brofi bywyd gydag un o brif gwmnïau bargyfreithwyr gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Derbyniad y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Bu Dr Wei Shi, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor, ymysg y rhai a wahoddwyd i dderbyniad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn Adeilad y Senedd, Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Croesawyd oddeutu 200 o wahoddedigion o bob cwr o Gymru gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a’i Ardderchowgrwydd Liu Xiaoming o’r Llysgenhadaeth Tsieineaidd. Disgynnodd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ar 10 Chwefror eleni. Mae’n Flwyddyn y Neidr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2013

Cynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013

Cymru – prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Caiff mwy o gemau eu chwarae ar Gaeau Chwarae Treborth diolch i gyn fyfyrwyr

Bydd gan glybiau chwaraeon myfyrwyr y Brifysgol well siawns o chwarae gemau pan fydd hi'n tywallt â glaw, diolch i beiriant 'Vertidrain' newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Hyfforddiant Nyrsio yng Ngogledd Cymru

Yn dilyn adolygiad o Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru, a phroses dendro ddilynol, mae cais Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor i ddarparu addysg nyrsio i israddedigion yng Ngogledd Cymru wedi bod yn llwyddiannus. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Cymru - prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Noson gyda Jackie Kay MBE - nofelydd a bardd o fri

Bydd Jackie Kay, un o awduron mwyaf amryddawn gwledydd Prydain, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ym mis Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Prifysgol Bangor yn dal gyda cyfle i gyrraedd y rownd gyn-derfynol ar University Challenge

Ar BBC 2 Cymru neithiwr gwelwyd tîm Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yn eu trydedd rownd o'r gystadleuaeth University Challenge.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2013

Meddygon teulu yn atgyfeirio wythdeg y cant o achosion posib o ganser ar ôl dau ymweliad

"Un o brif ganfyddiadau'r ymchwil hwn yw'r angen parhaus i ganolbwyntio ar wneud diagnosis cyflym ac effeithlon o ganser, sef un o amcanion allweddol Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru. Yn benodol, mae angen inni ganolbwyntio ar ganserau 'anodd eu hamau'. Er enghraifft, yn yr astudiaeth hon, y ddau ganser sy'n cael eu gweld amlaf gan feddygon teulu cyn cael eu cyfeirio at arbenigwr (a gyda'r cyfnodau hiraf rhwng gweld meddyg teulu a chael eu cyfeirio) yw myeloma ymledol a chanser yr ysgyfaint. Bydd ein hymchwil at y dyfodol yma yng ngogledd Cymru yn canolbwyntio ar y ddau ganser hyn."

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2013

Academydd o Fangor yn ennill gwobr gyhoeddi AHGBI-Llysgenhadaeth Sbaen 2012

Mae Dr David Miranda-Barreiro, darlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi ennill y wobr gyhoeddi gyntaf am y traethawd ymchwil gorau ym maes astudiaethau Sbaenaidd a Brasilaidd-Portiwgalaidd gan unrhyw brifysgol yn y DU ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Arbenigwr yn cryfrannu ar Ymgynghoriad Byd ar Adnoddau Genynnol Dyfrol

Roedd yr Athro Gary Carvalho o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor ymysg un o 13 arbenigwr byd-eang yn cymryd rhan mewn Ymgynghoriad Byd ar Adnoddau Genynnol Dyfrol Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig. Roedd hyn yn swyddfa Rhanbarth y Môr Tawel ac Asia yn Bangkok (28 Ionawr - 1 Chwefror 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Awduron rhyngwladol yn ymweld eto

Mae'r cysylltiad agos rhwng Ty Cyfieithu Cymru yn Llanystumdwy ac Ysgol y Gymraeg yn parhau. Ar ddiwedd 2012 daeth awdur a bardd o'r Ffindir, Harry Salmeniemmi, at y seminar Ysgrifennu Creadigol i drafod ac i ddarllen ei waith.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

£1 miliwn o hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiect arbrofol i gynnal ymchwil i newid ymddygiad y diwydiant

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog dros Raglenni Ewropeaidd, wedi cyhoeddi y bydd prosiect peilot sy’n cynnal ymchwil arloesol er mwyn helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd yn cael £1 miliwn o arian Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013

Hwb i’r diwylliant arloesi

Mae menter newydd i drosglwyddo mwy o ymchwil blaengar prifysgolion Cymru i fyd busnes er mwyn rhoi hwb i economi Cymru ac adeiladu 'diwylliant o arloesedd' wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013