Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Chwefror 2014

A fyddai cael rhagolygon tymhorol yn ein helpu i ymdopi â'r newid yn y tywydd?

Rydym wedi cael tywydd eithriadol o wlyb a gwyntog y gaeaf hwn, ac er bod pobl y tywydd yn llawer gwell o ran rhoi gwybod i ni beth y gallem ei ddisgwyl am y ddau neu dri diwrnod nesaf, maent yn dal i gael trafferth i wneud rhagolygon tymhorol am gyfnod hir.

Mae’r gwaith a wnaed ym Mhrifysgol Bangor ers y 1970au wedi cyfrannu'n sylweddol at y modelau a ddefnyddir i wneud rhagolygon o'r hinsawdd.  Mae'r gwaith wedi canolbwyntio ar ddeall cynnwrf morol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Ers 2007 mae'r grŵp Ffiseg Môr yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion wedi ennill dros £6 miliwn mewn cyllid ymchwil i ddatblygu eu gwaith ymhellach.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2014

Bangor ymysg 200 prifysgol orau'r byd

Mewn tabl cynghrair sydd newydd ei gyhoeddi mae Prifysgol Bangor yn ymddangos ymysg sefydliadau gorau'r byd.  Rhestrir y Brifysgol yn y 200 prifysgol uchaf yn achos pedwar o'r 30 o bynciau sy'n ymddangos eleni yn y tabl dylanwadol 'QS World University Rankings by Subject' (www.topuniversities.com).

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2014

Cael gwared ar PPI yn golygu costau llog uwch ar fenthyciadau anwarantedig

A ellir cyfiawnhau'r penderfyniad i wahardd gwerthu Yswiriant Gwarchod Taliadau (PPI) ar y cyd â benthyciadau anwarantedig? Erbyn hyn mae yswiriant gwarchod taliadau, neu PPI, yn wasanaeth ariannol a gaiff ei gysylltu â thaliadau mawrion gan y banciau, taliadau ffawdelw a dderbyniwyd gan lawer o gwsmeriaid banc a gormodedd o alwadau ffôn di-alw amdanynt.  Nid yw'n fawr o syndod bod llawer o'r drafodaeth wedi canolbwyntio ar y swm o ymron i £14 biliwn o bunnoedd o iawndal a dalwyd yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf, ond mae effaith y penderfyniad yma ar gost benthyca anwarantedig hefyd yn arwyddocaol. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gyda chyfres o ddigwyddiadau

Mae Prifysgol Bangor yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, ddydd Sadwrn 8 Mawrth, gyda nifer o ddigwyddiadau, gan ddechrau ddydd Iau, 6 Mawrth.

Mae’r digwyddiadau, a drefnwyd trwy Ysgol Dysgu Gydol Oes y brifysgol mewn partneriaeth â BOCS (Caernarfon ) ac eraill, yn cynnwys lansio arddangosfa yn Oriel Bocs yn 20 Stryd Fawr, Caernarfon. Mae’n arddangosfa o waith gan artistiaid benywaidd, ar y thema portread o’r ferch, a Menna Thomas yw’r curadur. Mae’r lansiad yn digwydd nos Iau 6 Mawrth, rhwng 6 a 9 o’r gloch ac mae ar agor i'r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

Arriva a’r Brifysgol yn nodi wythnos hinsawdd gyda chynllun teithio am ddim ar fysiau

Mae Bysus Arriva Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Bangor i gynnig teithio AM DDIM i fyfyrwyr a staff sy'n teithio yn ôl ac ymlaen i'r brifysgol yn ystod Wythnos Hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2014

Prifysgol yn cefnogi Pythefnos Masnach Deg 2014

Mae Pythefnos Masnach Deg yn cynnig cyfle i fyfyrwyr staff a'r gymuned i ddathlu effaith gadarnhaol Masnach Deg.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn cystadlu yng Nghân i Gymru eto eleni

Yn dilyn llwyddiant Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams, myfyrwyr Prifysgol Bangor, yng nghystadleuaeth Cân i Gymru y llynedd, a llwyddiant Nia Davies Williams, myfyrwraig MA cerddoriaeth, a ddaeth yn drydydd yn 2012, mae dau o fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth y brifysgol wedi cael eu cynnwys ar restr fer y gystadleuaeth boblogaidd. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu am 7.45 efo’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi mewn rhaglen arbennig am 9.30 nos Wener 28.2.14.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2014

Rhwydwaith Ymchwil Genedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon isel, Ynni a’r Amgylchedd

Penodi Cyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Genedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd dan ofal Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2014

Wikimedia yn cydweithio gydag Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd rhwng y Wikimedia Foundation a Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor i mewn i’r feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2014

Meini hirion Môn yn llamu i’r oes digidol

Meini hirion Ynys Môn fydd pwnc ffynhonnell wybodaeth gyffrous newydd a gyflwynir mewn tri dimensiwn, ac mae’r diolch am hyn i wyddonydd cyfrifiadurol o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2014

Diogelu bwyd môr trwy reoli ein moroedd

Oherwydd y pryderon cynyddol ynglŷn â ‘diogelwch bwyd’ i’r DU, ochr yn ochr â’r lleihad mewn buddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil i bysgodfeydd, mae rhai wedi cwestiynu sut y gallwn ateb anghenion am wybodaeth yn y dyfodol, fel y gellir rheoli ein moroedd mewn modd cynaliadwy.

Mae gwyddonwyr yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn dadlau nad oes digon yn wybyddus ynglŷn â physgodfeydd sgolopiau yn y DU, a hynny er gwaethaf eu pwysigrwydd cynyddol i’r sector pysgodfeydd yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014

Hacio’r Iaith ym Mhrifysgol Bangor

Bydd rhyw 80 o gefnogwyr brwd technoleg a’r Gymraeg yn tyrru i Fangor y penwythnos hwn i bumed gynhadledd Hacio’r Iaith, sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor o dan nawdd Canolfan Bedwyr a phroject TILT.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Mae costau cyfrifon cyfredol yn amrywio'n fawr - ond nid ar draul cwsmeriaid ar incwm isel

Yn ôl adroddiad newydd mae costau cyfrifon cyfredol i gwsmeriaid yn amrywio'n sylweddol, yn dibynnu ar y darparwr a math y cyfrif, ond nid oes unrhyw dystiolaeth bod cwsmeriaid ar incwm isel yn cario'r baich yn anghyfartal, fel yr honnwyd o'r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn Brolio am Fuddugoliaeth

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr meistr Seicoleg Defnyddwyr o Fangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Brolio/ The Pitch 2014, sydd i’w chynnal ddydd Mawrth 18 Chwefror. Trefnir Brolio/ The Pitch gan y Sefydliad Marchnata Siartredig, cyllidir y gystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ‘frolio’ eu syniadau mewn cystadleuaeth farchnata o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Cleifion gyda chanser y geg a chanser yr oesoffagws yn oedi mwy cyn mynd i weld eu meddyg teulu

Mae pobl gyda chanser y geg a chanser yr oesoffagws yn oedi mwy ar ôl sylwi ar eu symptomau cyn mynd i weld eu meddyg teulu o'u cymharu â chleifion gyda mathau eraill o ganser, yn ôl ymchwil* a gyhoeddwyd yn yr  International Journal of Cancer, heddiw (dydd Mawrth).

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2014

Pobl ifanc yn mwynhau profiad prifysgol

Mae aelodau clybiau ieuenctid o bob cwr o ogledd orllewin Cymru wedi bod yn dysgu mwy am addysg uwch yn ystod y misoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2014

Cynhadledd i drafod cyfraith hawlfraint a cherddoriaeth mewn iaith leiafrifol

Cynhelir cynhadledd ddwyieithog arbennig ym Mangor i drafod datblygiadau diweddar ym maes cyfraith hawlfraint ac effaith y gyfraith ar gerddoriaeth mewn iaith leiafrifol.

Trefnir y gynhadledd  ‘Casglu a Gwarchod: Hawlfraint yn yr 21ain Ganrif a Cherddoriaeth Mewn Ieithoedd Lleiafrifol’ gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor ac fe’i cynhelir yn Neuadd Reichel ar Ddydd Iau 13eg Chwefror, 9.30am-4.00pm.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2014

Cleifion canser yn derbyn diagnosis cynt

Bu i'r amser a gymerwyd i wneud diagnosis o rai o'r canserau mwyaf cyffredin – o'r pwynt pan fo claf yn rhoi gwybod am symptom posibl i'w Meddyg Teulu – ostwng bum niwrnod ar gyfartaledd ymhlith oedolion, a hynny mewn ychydig dan ddegawd, yn ôl ymchwil* a gyhoeddwyd yn y 'British Journal of Cancer', heddiw (dydd Mercher 5 Chwefror 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2014

Prifysgol Bangor yn y 7fed safle yn y DU am ymchwil Amaethyddol-dechnolegol

Gosodwyd Prifysgol Bangor yn 7fed yn y DU, ac yn 1af yng Nghymru, am yr effaith a gafodd ei chyhoeddiadau ar ei hymchwil amaethyddol-dechnolegol yn yr arolwg pwysig a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gyfer Llywodraeth y DU, “Encouraging a British Invention Revolution: Sir Andrew Witty’s Review of Universities and Growth”.

 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2014