Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Chwefror 2015

Gorsaf Ymchwil Prifysgol yn cael ymweliad brenhinol

Daeth y Dywysoges Frenhinol i ymweld â gorsaf ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor yn Abergwyngregyn heddiw (Gwener, 27 Chwefror 2015).

Yn cadw cwmni i'r Dywysoges Anne, y Dywysoges Frenhinol, ar yr ymweliad  oedd Arglwydd Raglaw Gwynedd, Mr Edmund Seymour Bailey, a gwelodd nhw beth o'r gwaith ymchwil arloesol sy'n cael ei wneud yn y ganolfan ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2015

Wythnos Hinsawdd: Cynllun teithio am ddim ar fysiau

Unwaith eto mae Bysiau Arriva Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Bangor i gynnig teithio AM DDIM i fyfyrwyr a staff sy'n teithio yn ôl ac ymlaen i'r brifysgol yn ystod Wythnos Hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2015

Y Cenhedloedd Unedig a chadw'r heddwch yn rhyngwladol - grym sydd wedi pallu?

Ddydd Mercher 25 Chwefror am 18.00 bydd Prifysgol Bangor yn cynnal darlith gyhoeddus yn Narlithfa Eric Sunderland (Prif Adeilad y Celfyddydau).   Caiff y ddarlith  “The United Nations in a Changing World: Transformation and Reform in the 21st Century ”, ei chyflwyno ar y cyd â Changen Menai o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig ac mae croeso i bawb ddod i'r digwyddiad hwn, sydd am ddim. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2015

Galwch heibio’r siop dros dro

Bydd siop wag yng Nghanolfan Siopa Deiniol yn cael bywyd newydd cyn bo hir lle caiff siopwyr ym Mangor gyfle i brynu anrhegion hyfryd a wnaed â llaw gan bobl ifanc Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2015

Prifysgol Bangor yn dathlu Awr Ddaear

Mae’r Brifysgol yn helpu i adeiladu dyfodol disgleiriach trwy gefnogi Awr Ddaear WWF. Mae hwn yn ddigwyddiad trawiadol a symbolaidd lle diffoddir y goleuadau ac mae’n tynnu sylw’r byd at ein planed a’r angen i’w gwarchod.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2015

Prifysgol yn cefnogi Pythefnos Masnach Deg 2015

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd staff, myfyrwyr a’r gymuned leol i ddathlu Pythefnos Masnach Deg 2015 ac i ddewis cynhyrchion sy'n newid bywydau.

Eleni, mae'r Brifysgol a Grŵp Masnach Deg Cymunedol Bangor wedi dod at ei gilydd i roi cyfres o ddigwyddiadau ymlaen yn ystod y pythefnos i atgoffa pawb o'r gwahaniaeth dramatig mae Masnach Deg yn gwneud o gwmpas y byd a'r effaith gadarnhaol mae’n ei gael.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cefnogi Disgyblion Chweched Dosbarth Môn

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn cymryd rhan yn rhaglen ddysgu a mentora PROFI dros yr ychydig fisoedd diwethaf a daeth y rhaglen i ben gyda digwyddiad ar batrwm 'Dragon's Den' yn Neuadd Reichel ddydd Mawrth, 10 Chwefror.  

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2015

Premiere o waith newydd gan un o gyfansoddwyr ffilm a theledu mwyaf talentog Cymru

Bydd gwaith newydd gan gyfansoddwr talentog a drefnodd y gerddoriaeth ar gyfer rhaglun newydd yr Hobbit yn cael ei berfformio yn un o brif ŵyliau cerddoriaeth Cymru.

Mae Owain Llwyd, 30, sydd hefyd wedi cyfansoddi ar gyfer yr X-Factor, Top Gear a Big Brother, yn edrych ymlaen yn arw at y premiere fel rhan o Ŵyl Gerdd Bangor, sy’n dechrau ar Fawrth 4.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2015

Pryd a Mwy….

Tecawês, archfarchnadoedd, prydau bwyd parod, ffâ o Kenya a pizza yn y rhewgell. Does dim modd byw hebddynt heddiw? Pwy all ddychmygu byd heb ddewis eang o fwydydd parod? Ond felna oedd hi slawer dydd a bydd dwy (neu dair) genhedlaeth yn dod ynghyd  i rannu Pryd a Mwy ac i drafod bwyd ddoe a heddiw ym mwyty y Gwenyn Prysur, Penrhyndeudraeth  rhwng 12-2 o’r gloch ar ddydd Iau 26ain Chwefror.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2015

Agor y Llen ar Drysor Cudd

Bydd trysor o adnoddau hanesyddol lleol yn cael eu harddangos i’r cyhoedd wrth i Adran Archifau Prifysgol Bangor gynnal Diwrnod Agored ar Chwefror 26 rhwng 1.00 a 4.30.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2015

Dreigiau ar gyfer Dydd Gŵyl Ddewi

Bydd dreigiau o Gymru a Tsieina yn wynebu ei gilydd ar benwythnos Gŵyl Ddewi eleni, wrth i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor gynnal dau ddigwyddiad lliwgar i’r teulu.   

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2015

Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol yn rhoi meddalwedd allweddol i ddatblygu technoleg yn yr iaith Gymraeg

Bydd adnoddau meddalwedd allweddol a ddisgrifir fel y blocau adeiladu ar gyfer llunio technoleg cyfrifiadurol yn y Gymraeg yn cael ei ryddhau am ddim i gwmnïau, codwyr a haciwyr iaith yn dilyn eu datblygiad gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2015

Cytundeb prifysgolion dros ddatblygu cynaliadwy cyfandiroedd

Mae arbenigwyr o Brifysgol Bangor ar eu ffordd i Brifysgol Makerere, Kampala, Uganda (MUK) yr wythnos hon (Chwefror 14-19) i lofnodi cytundeb pum mlynedd i gydweithio ar ddatblygu cynaliadwy.  Bydd Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd rhoi datblygu cynaliadwy ar waith.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2015

Ni ddylai newid hinsawdd effeithio ar ddileu malaria i bob pwrpas

Mae economegwyr iechyd wedi cael peth newyddion da wrth wynebu newid hinsawdd. Mae astudiaeth i economeg iechyd yn ymwneud â threchu malaria mewn gwledydd lle mae'r haint bron wedi'i ddileu yn dangos na fydd newid hinsawdd yn cael cymaint o effaith â hynny ar y broses ac na ddylai atal sefydliadau iechyd rhag parhau i gryfhau eu dulliau dileu presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

ADNODD yn ennill ysgoloriaethau pwysig y Gymanwlad ar gyfer MSc Coedwigaeth Drofannol

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yn falch iawn o gyhoeddi y cafwyd cyllid ar gyfer 10 ysgoloriaeth i'r cwrs MSc Coedwigaeth Drofannol (dysgu o bell) fydd yn dechrau ym mis Medi 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2015

Y Gweinidog Cyllid yn cael gweld sut mae prosiect ymchwil sy’n cael cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd yn hybu twf busnesau

Yn ddiweddar (Iau 12 Chwefror), bu Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, ar ymweliad â’r Gogledd i weld sut mae prosiect sy’n cael cymorth gan yr UE yn helpu busnesau i fod yn fwy cystadleuol drwy gydweithio â phrifysgolion Cymru.

Prifysgol Bangor sy’n arwain y prosiect Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS). Mae’r prosiect gwerth £31 miliwn hwn yn cael cymorth o fwy na £20 miliwn gan yr UE. Nod y prosiect, sy’n helpu busnesau yng Nghymru i gydweithio ag academyddion a myfyrwyr o brifysgolion Cymru, yw datblygu cynnyrch sy’n torri tir newydd ar gyfer llwyddo yn y byd masnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2015

Bangor yn y 10% uchaf o brifysgolion gwyrddaf y byd

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle uchel i'r brifysgol unwaith eto mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.  Lansiwyd UI Green Metric, tabl cynghrair o brifysgolion gwyrddaf y byd, gan Universitas Indonesia yn 2010 i dynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd. Bob blwyddyn mae nifer y prifysgolion sy'n cymryd rhan yn cynyddu; yn y gynghrair bresennol gwnaeth 360 o brifysgolion o 62 o wledydd gystadlu a rhoddwyd Bangor yn safle 28.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2015

Athletwyr Prifysgol Bangor ar frig y gynghrair traws gwlad

Llongyfarchiadau i Dîm Athletau Prifysgol Bangor a enillodd deitl Is-adran 1 am y tro cyntaf yn Grand Prix Traws Gwlad Cynghrair Gogledd Cymru yng Nghroesoswallt yn ddiweddar. Daeth y fuddugoliaeth 12 mis ar ôl cael eu dyrchafu i'r Adran Gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2015

Dull newydd a mwy effeithlon o samplu bioamrywiaeth yn cael ei ddefnyddio yn rhai o brif aberoedd Prydain

Mae dwy o brif aberoedd Prydain wedi bod yn fannau profi llwyddiannus i ddull newydd ac effeithiol o 'wirio iechyd' bioamrywiaeth dŵr, a gall arwain at samplu cyflymach a mwy effeithlon mewn safleoedd eraill.

Cyflawnir "bio-fonitro", neu asesu effeithiau gweithgareddau dynol ar yr amgylchedd naturiol, yn aml drwy fonitro amrywiaeth biolegol.   Mae dulliau presennol yn dibynnu ar adnabod rhywogaethau trwy ddulliau maniwal ond mae hynny'n cymryd amser ac yn aml yn canolbwyntio ar greaduriaid mwy. Felly, ni allant weithiau adlewyrchu iechyd cynefinoedd neilltuol yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015

Llwyddiant i fyfyrwyr Bangor mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith

Mae pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu perfformiad syfrdanol mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith.

Roedd Ayaz Saboor, Bianca Rowson, Miriam Mbah a Catherine-Anne Higham yn un o 90 tîm o brifysgolion o bob cwr o’r byd i gystadlu yng nghystadleuaeth Llys Barn Ffug Coffa KK Luthra a gynhaliwyd yn Delhi, India, fis diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015

Efallai fod mwy o ffactorau nag a dybiech yn dylanwadu ar eich dygnwch wrth ymarfer

Yn awr fod mis Chwefror wedi cyrraedd, a ydych yn cael anhawster i gadw at gynllun ymarfer eich adduned Flwyddyn Newydd?  Gall fod mwy i’ch llwyddiant neu’ch methiant nag sy’n amlwg.

Yn ôl canfyddiadau ymchwilwyr o Brifysgol Bangor a Phrifysgol Caint, roedd gweld delweddau cadarnhaol neu negyddol yn isganfyddol, neu am gyn lleied o amser fel na wyddoch eich bod wedi’u gweld, yn cael effaith ar yr adeg yr oedd unigolion yn gorflino wrth ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2015

Cylchgrawn y Times Higher yn holi

Cylchgrawn y Times Higher yn ei holi'r Athro Jo Rycroft-Malone, pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd,  ac athro gweithredu a chyfarwyddwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor. Ym mis Hydref bydd yn dod yn gyfarwyddwr y rhaglen gwasanaethau iechyd ac ymchwil a gynhelir gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd (NIHR) - y corff cyllido mwyaf ym maes ymchwil gymhwysol i iechyd yn y Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2015