Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion y Brifysgol

Newyddion y Brifysgol: Mehefin 2016

A century after the Battle of the Somme, can we finally explain shell shock?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson myfyrwraig Doethuriaeth yn yr Ysgol Seicoleg a Sefydliad Perfformiad Elît sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2016

Prifysgol Bangor yn dod yn nawfed Canolfan Arloesi LEAF: canolfan ragoriaeth i ffermio cynaliadwy

Mae Canolfan Arloesi LEAF newydd yn cael ei lansio heddiw gan LEAF (Linking Environment And Farming), y prif sefydliad sy'n hyrwyddo ffermio cynaliadwy. Prifysgol Bangor yw'r safle diweddaraf i ymuno â rhwydwaith Canolfannau Arloesi LEAF.   Bydd yn rhoi sylw i ddulliau ffermio cynaliadwy, yn arbennig ym maes systemau da byw iseldir ac uwchdir, a chefnogi datblygu a hyrwyddo ffermio cynaliadwy drwy ddefnyddio dulliau integredig i reoli ffermydd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2016

Myfyrwyr yn cyfrannu dros dunnell o fwyd i'r banc bwyd lleol

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) wedi ymroi i gasglu bwyd o neuaddau preswyl myfyrwyr ar draws Bangor a'i gyfrannu i Fanc Bwyd y Gadeirlan leol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2016

Independence Day: what alien invasions tell us about current global politics

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gregory Frame o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2016

This is what happens to footballers' brains when they miss penalties

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2016

Edrych tuag at y dyfodol: Dementia a Dychymyg yn Ffair Utopia

Bydd Dementia a Dychymyg, project cyffrous dan arweiniad Prifysgol Bangor sy'n rhoi cyfle i bobl â dementia gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, yn cynnal stondin yn Ffair UTOPIA 2016 yn Somerset House.

Mae UTOPIA 2016 yn broject ar y cyd rhwng tri chymydog yn Llundain: Somerset HouseKing's College, Llundain a Sefydliad ac Oriel Courtauld, mewn partneriaeth â'r Llyfrgell Brydeinig, yr AHRC, y Cyngor Prydeinig, y London School of Economics and Political ScienceM-Museum yn Leuven, Guardian Live a Verso

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2016

Refferendwm yr UE

Parthed Refferendwm yr UE.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2016

Eu dal yn y gwifrau: Y cynnydd mewn ffensys diogelwch ar ffiniau gwledydd yn gorfodi ailystyried strategaethau diogelu bywyd gwyllt yn Ewrasia

Mae rhwng 25,000 a 30,000 cilometr o ffensys gwifrau a waliau yn amgylchynu llawer o wledydd yn Nwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia.  Mae'r rhain yn lladd bywyd gwyllt sy'n mynd yn sownd ynddynt a hefyd yn rhwystro symudiadau bywyd gwyllt, gan gau rhywogaethau oddi wrth gynefinoedd tymhorol pwysig.  Canlyniadau hir dymor hyn yw gostyngiad mewn poblogaethau bywyd gwyllt a gostyngiad yn eu gallu i ymateb i newid hinsawdd.  Mae'r sefyllfa hon yn gorfodi ailfeddwl ynghylch strategaethau cadwraeth trawsffiniol. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2016

Smoking may protect against Parkinson’s disease – but it’s more likely to kill you

Dyma erthygl yn Saesneg gan Thomas Caspari, Darllenydd mewn Bioleg Canser, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2016

A all diagnosis cynharach wella canlyniadau canser yng Nghymru?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2016

Arddangosfa Addysg Uwch ar gyfer y gogledd orllewin ym Mangor

Gall myfyrwyr lleol gael atebion i’w cwestiynau ynghylch prifysgol yng nghynhadledd addysg uwch UCAS ym Mhrifysgol Bangor.

Dylai myfyrwyr o  siroedd Gwynedd, Mon a Chonwy  sy’n ymgeisio i fynd i brifysgol neu goleg ymweld â chynhadledd UCAS ym Mhrifysgol Bangor i glywed y cyfan am fywyd mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2016

From Antony Gormley to Wolfgang Tillmans, artists' Remain posters leave something to be desired

Dyma erthygl yn Saesneg gan Arweinydd Pwnc Celfyddyd Gain, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2016

Brexit and Britpop: Europeans have stronger cultural links to the UK thanks to English language music

Dyma erthygl yn Saesneg gan Jochen Eisentraut o’r Ysgol Cerddoriaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Will Les Bleus boost France at Euro 2016?

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Gellir atal colli carbon o gorstiroedd mangrof ac felly arafu newid hinsawdd - medd gwyddonwyr Bangor

Mae gwyddonwyr yn honni y gellir rhoi terfyn ar ryddhau symiau peryglus o nwyon tŷ gwydr o gorstiroedd mangrof.

Mae tîm o ymchwilwyr, a arweinir gan Brifysgol Bangor, yn dweud bod ganddynt y potensial i roi terfyn ar ryddhau nwyon sy'n newid hinsawdd, megis carbon deuocsid, rhag cael eu gollwng o gorstiroedd mangrof os ydynt yn cael eu niweidio neu eu torri i lawr.  

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2016

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Mehefin a Medi. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2016

DIGWYDDIAD WEDI EI GANSLO: A ydych wedi penderfynu ar sut y byddwch yn pleidleisio yn y refferendwm eto?

Yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd yn Ngorllewin Swydd Efrog ddoe a'r ffaith fod yr ymgyrchoedd dros Aros a thros Adael wedi gohirio eu gweithgareddau am y tro, mae'r ddadl a oedd wedi ei threfnu ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith ar gyfer heno, nos Wener 17 Mehefin, wedi ei chanslo fel arwydd o barch at Jo Cox AS.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2016

How forests recover rapidly on logging roads in the Congo Basin

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro John Healy a myfyriwr PhD, Fritz  Kleinschroth o’r Ysgol  yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth,  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2016

Sut mae sicrhau'r canlyniadau gorau mewn addysg ddwyieithog

With this years’ National Literacy and Numeracy tests for primary school children aged 6-14 across Wales just about complete, experts will be discussing the best way to educate children in a bilingual setting at a major international conference on Bilingualism in Education and will be making recommendations on how to ensure that the highest standards are achieved by children in all of their languages.

Bangor University is hosting the International Conference on Bilingualism in Education June 10th – 12th 2016.  This event, sponsored by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, draws together researchers and practitioners from a range of countries to discuss developments and best practice in bilingualism in education. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2016

Ar Orchymyn Brenhinol

Mae dau ysgolhaig o Brifysgol Bangor wedi derbyn gwahoddiadau brenhinol i gymryd rhan mewn digwyddiadau pwysig a dylanwadol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2016

Prifysgol Bangor yn dechrau ymchwil mewn Rhith Ganolfannau ar y Cyd â Brasil a Tsiena i wella defnydd nitrogen mewn amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth yn wynebu problem sylweddol: yr angen i sicrhau cyflenwad digonol o fwyd i boblogaeth gynyddol gan ddiogelu'r amgylchedd yr un pryd. Tra bo defnyddio gwrtaith nitrogen wedi helpu i gynyddu cynhyrchu bwyd, mae hyn wedi bod ar draul yr amgylchedd, yn arbennig mewn gwledydd fel Tsiena a Brasil sy'n datblygu'n gyflym.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2016

Gwyddonwyr yn asesu potensial gwahanol ddiodydd o ran hydradu

Mae gwyddonwyr ym mhrifysgolion Stirling, Loughborough a Bangor yn galw am greu mynegai hydradiad i ddiodydd er mwyn helpu pobl i ddeall sut y gall gwahanol ddiodydd sicrhau bod gennych ddigon o hylif yn eich corff. 

Fe ddarganfu prawf ymchwil diweddar a brofodd effeithiau 13 o ddiodydd cyffredin ar gynhyrchu wrin a chydbwysedd hylifau, bod amryw o hylifau'n cael eu cadw yn yr corff am yr un amser â dŵr, os nad yn hirach na hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2016

Medal y Dysgwyr i Megan

Llongyfarchiadau mawr i Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ddydd Mawrth, 31 Mai.

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg ac yn ymfalchïo yn ei Gymreictod. Mae Medal y Dysgwyr yn cael ei dyfarnu i unigolyn sydd yn dangos sut y mae ef neu hi yn defnyddio’r iaith bob dydd yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol a hefyd yn gymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2016