Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Addysgwr sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch yn derbyn gwobr bwysig

O’r chwith: Heather Fry (HEFCE), Yr Athro Caroline Gipps (Cadeirydd Panel Cynghori CCAG), Dr Charles Buckley, Prof Sir Robert Burgess, Cadeirydd Bwrdd  AAU.O’r chwith: Heather Fry (HEFCE), Yr Athro Caroline Gipps (Cadeirydd Panel Cynghori CCAG), Dr Charles Buckley, Prof Sir Robert Burgess, Cadeirydd Bwrdd AAU.Mae Dr Charles Buckley o Brifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch. Dyma’r tro cyntaf i aelod staff o Brifysgol Bangor dderbyn gwobr o’r fath.

Mae Dr Buckley o'r Uned Datblygu Academaidd yn Ysgol Addysg y Brifysgol ymysg 55 o ddarlithwyr a staff cefnogi dysgu a ddewiswyd gan yr Academi Addysg Uwch (HEA) o blith dros 180 o enwebiadau a gyflwynwyd gan sefydliadau addysg uwch ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  Mae wedi derbyn y wobr o £10,000, y gall ei defnyddio ar gyfer ei ddatblygiad proffesiynol.

Mae Dr Buckley’n gweithio’n agos â chydweithwyr yn Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gefnogi staff ym Mangor, ac mewn sefydliadau addysg uwch eraill ar draws Cymru, i astudio drwy’r iaith o’u dewis.

Canmolwyd Charles am ei waith ar gynhwysedd, ymchwil i lawer agwedd ar addysgu a dysgu mewn addysg uwch, gwella ansawdd a chefnogi'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i hyrwyddo cyfrwng Cymraeg ymysg staff sy’n gwneud y Dystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Uwch (PGCertHE).

Dywedodd Mr Eifion Lloyd Jones, Ymgynghorydd Datblygu Staff yn Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol bod gwaith arloesol Charles Buckley ym Mangor wedi bod yn ysgogiad i brifysgolion eraill ddilyn llwybr cyffelyb.   Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn hynod ddiolchgar am ei weledigaeth a’i ddyfalbarhad.  

Dylanwadwyd ar ddull Dr Buckley o ymdrin ag addysgu a dysgu gan ei gefndir gyrfa amrywiol, sy’n cynnwys gweithio fel plismon, cynrychiolydd gwyliau ac athro ysgol gynradd. Mae’r cefndir hwn wedi’i alluogi i ymwneud yn rhwydd â phobl ac mae’n rhoi arweiniad ar ddatblygu cynhwysedd ym mhob agwedd ar addysgu.  Yn ogystal â chydweithio’n agos â chydweithwyr yn Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae ganddo brofiad helaeth iawn o weithio â myfyrwyr rhyngwladol ac mae’n defnyddio sawl dull o ddod ag ymchwil i mewn i addysgu. Mae nawr yn ymuno â chymuned genedlaethol a’r Association of National Teaching Fellows, sy’n hyrwyddo rhwydweithio a meithrin dulliau gweithredu arloesol.

Gyda chefndir mewn dysgu a chystadlu mewn chwaraeon, mae Dr Buckley’n deall pwysigrwydd gweithio gyda thimau ac mae wedi cefnogi model cydweithredu unigryw i’r cymhwyster PGCertHE ym Mangor, sy’n gweithredu â phedair prifysgol arall ar draws Cymru.   

Cyllidir y cynllun gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon, ac mae'n agored i staff sy’n cefnogi’r profiad dysgu a gaiff myfyrwyr mewn sefydliadau yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd yr Athro Craig Mahoney, Prif Weithredwr yr HEA, bod y gwobrau’n cael eu hystyried yn rhai pwysig iawn yn y sector a bod cystadleuaeth fawr amdanynt. Ychwanegodd: “Mae’r 55 Cymrawd newydd a dderbyniwyd eleni i gyd wedi gwneud cyfraniad hynod werthfawr i addysgu a dysgu yn eu sefydliadau, ac yn aml yn ehangach na hynny. Yn yr HEA rydym wedi ymrwymo i gydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth mewn addysgu.  Yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch mae myfyrwyr yn haeddu – ac yn disgwyl – cael y profiad dysgu gorau posibl, ac mae staff gwych megis y Cymrodyr Addysgu Cenedlaethol yn eu helpu i gael y profiad hwnnw.  Rwy’n hynod falch bod yr HEA yn gweithredu’r rhaglen yma a hoffwn longyfarch yr holl gymrodyr newydd llwyddiannus.” 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2012