Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Airbus, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn dechrau partneriaeth sgiliau newydd

Gyda'r tri phrentis, Alexander Jones Tomas Parry a James Role mae'r Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-ganghellor a'r Athro Iwan Davies, Is-ganghellor Prifysgol BangorGyda'r tri phrentis, James Roles, Alexander Jones a Tomos Parry mae'r Athro Oliver Turnbull Dirprwy Is-ganghellor a'r Athro Iwan Davies, Is-ganghellor Prifysgol BangorGwnaeth dri Phrentis Gradd yn Airbus ddechrau'r rhaglen Gwyddor Data Cymhwysol newydd gyda Phrifysgol Bangor a'i phartner cyflenwi, Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar.

Mae'r Prentisiaid Gradd, sef Alexander Jones, Tomos Parry a James Roles, yn weithwyr llawn amser yn ffatri Airbus ym Mrychdyn, Sir y Fflint, lle caiff adenydd ar gyfer awyrennau masnachol Airbus eu hadeiladu. Dros y tair blynedd nesaf byddant yn cael eu dysgu am ddiwrnod a noson yr wythnos gan academyddion Cyfrifiadureg o Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai. Cyflwynir y rhaglen ar safle Airbus a, thrwy bartneriaeth â Choleg Cambria, yn eu cyfleusterau yng Nglannau Dyfrdwy a bydd yn ymdrin ag ystod o bynciau.

Mae Prentisiaethau Gradd, sydd wedi'u hariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig llwybr newydd i gael gradd yn ogystal â chefnogi cwmnïau i ddatblygu sgiliau technegol lefel uwch sy'n hanfodol i fusnesau. Mae hon yn bartneriaeth unigryw yng Nghymru, lle mae Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai wedi datblygu cyfres o gymwysterau Prentisiaethau Gradd i gyflawni gofynion cwmnïau am sgiliau Peirianneg a Digidol, yn cynnwys BSc (Anrh) mewn Peirianneg Drydanol/Electronig neu Beirianneg Fecanyddol; a chymwysterau BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, Seiberddiogelwch Cymhwysol a Gwyddor Data Cymhwysol.

Mae dros 30 o Brentisiaid Gradd ledled Gogledd Cymru yn dechrau eu hastudiaethau gyda Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yr hydref hwn gydag ystod o gyflogwyr mawr a bach, yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Gyda'r tri phrentis mae (cefn chwith-dde): Athro Oliver Turnbull; Dr Dave Perkins, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig; Athro Iwan Davies: GLLM; GLLM; Dr Iestyn Pierce, Gyda'r tri phrentis mae (cefn chwith-dde): Athro Oliver Turnbull; Dr Dave Perkins, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig; Athro Iwan Davies; David Owen, Rheolwr Ardal, Joseph Owen, Cydlynnydd Cwricwlwm AU, Cyfrifiaduro a'r Cyfryngau, GLLM; Dr Iestyn Pierce, Wrth groesawu’r Rhaglen Prentisiaethau Gradd newydd gydag Airbus, dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro Iwan Davies:

“Rydym yn falch iawn o ddechrau gyda'r cydweithrediad cyffrous hwn gydag Airbus, un o gwmnïau pwysicaf y rhanbarth. Byddaf yn dilyn hynt ein Prentisiaid Gradd gyda diddordeb mawr ac mae'r rhaglen newydd yn dyst i'r ddarpariaeth ragorol yn y ddau sefydliad. Edrychaf ymlaen at adeiladu ar y berthynas bwysig hon gydag Airbus er mwyn cryfhau economi'r rhanbarth ymhellach.”

Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai:

“Rydym yn falch iawn o fod mewn partneriaeth gydag Airbus a Phrifysgol Bangor i gyflwyno'r cynllun Prentisiaethau Gradd newydd cyffrous hwn.

“Mae prentisiaethau gradd yn ffordd effeithiol i weithwyr gael mynediad at addysg uwch tra'n ennill profiad penodol i'r diwydiant yn y gwaith ac ennill cyflog wrth ddysgu. 

“Mae prentisiaethau gradd yn galluogi cwmnïau i ddatblygu ac ymgorffori graddau yn eu sefydliadau mewn ffordd hynod gost-effeithiol. Gall unigolion na fyddent fel arall yn cael mynediad at addysg uwch wneud hynny trwy brentisiaethau gradd tra'n galluogi cwmnïau i fuddsoddi mewn talent leol a datblygu gweithlu rhanbarthol medrus.”

Dywedodd Tomos Parry, un o'r Prentisiaid Gradd newydd a chyn-ddisgybl yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun:

“Mae'n wych cael y cyfle hwn sydd bron ar garreg fy nrws - ac mae'r gymysgedd o fod 'mewn addysg' yng Ngrŵp Llandrillo Menai ac ym Mhrifysgol Bangor ynghyd â 'bod mewn gwaith' yn Airbus yn rhywbeth rwy'n edrych ymlaen yn fawr ato."

Gellir cael rhagor o wybodaeth, yn cynnwys sut i fod yn rhan o'r rhaglen brentisiaeth yn:

https://www.bangor.ac.uk/computer-science-and-electronic-engineering/digital-apprenticeships.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2019