Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Anrhydedd i ysgolhaig o Fangor am wasanaeth nodedig

Dr Carl HughesDr Carl HughesBydd Dr Carl Hughes o Ysgol Seicoleg y Brifysgol, sydd yn Gyfarwyddwr cyrsiau ôl-raddedig mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ac yn ddirprwy gyfarwyddwr y ganolfan newydd, Canolfan Newid Ymddygiad Cymru yn derbyn Gwobr Gwasanaeth Nodedig ym maes Dadansoddi Ymddygiad gan y gymdeithas Americanaidd, The Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA) yr wythnos hon.

Meddai’r Dr Hughes: “Mae hyn yn anrhydedd fawr i’r tîm seicoleg ymddygiad yma ym Mangor. Rydym wrthi’n adeiladu ein rhaglen hyfforddi ymddygiad ers deng mlynedd ac mae’n wych bod gwaith y tîm a’r myfyrwyr yn cael ei gydnabod ledled y byd. Sylfaen ein llwyddiant yw ymroddiad a gweledigaeth y darlithwyr ar y cwrs, a’r gweinyddwyr a’r cysylltiadau agos gydag athrawon ac ymarferwyr lleol sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r plant a’r oedolion maen nhw’n eu cefnogi.  Credaf fod y pwyslais hwn ar gydweithio wedi gwneud ein hyfforddiant yn gwbl arbennig ac wedi sicrhau ei fod yn dal i fod yn berthnasol i ymarfer. Mae'n braf iawn bod cyfraniad y tîm, y myfyrwyr a'r cwrs wedi cael eu cydnabod adeg ei ben-blwydd yn ddeg oed. Mae’n amserol hefyd yn sgil cyllido a datblygu Canolfan Newid Ymddygiad Cymru’n ddiweddar.  Mae’n adeg gyffrous i fod yn seicolegydd ymddygiad yma ym Mangor”

Y wobr Gwasanaeth Nodedig yw’r clod mwyaf y mae'r gymdeithas o America'n ei roi ac mae'n cael ei rhoi i unigolion sydd wedi dangos cyfraniad gwerthfawr a chyson i seicoleg ymddygiad dros gyfnod o flynyddoedd lawer ym meysydd addysgu, ymchwil ac ymarfer. Dr Hughes yw'r person ifancaf erioed i dderbyn y wobr, a'r person cyntaf o Ewrop, a bydd yn teithio i'r Unol Daleithiau ym Mai 2014, ar draul y gymdeithas, i dderbyn y wobr yng nghynhadledd flynyddol 2014 ABAI yn Chicago.  

Mae’r wobr yn cydnabod enw da a safon uchel y rhaglen meistr mewn dadansoddi ymddygiad cymhwysol.  Y cwrs MSC mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol oedd y cyntaf o’i fath yn Ewrop yn 2003 a’r cyntaf i gael ei achredu gan Fwrdd Rhyngwladol Ardystio Dadansoddi Ymddygiad.  Bellach mae 20 o raglenni tebyg ar draws Ewrop, ond rhaglen Bangor yw’r un fwyaf o hyd, ac yn cael ei dilyn gan dros 100 o fyfyrwyr ôl-radd ar hyn o bryd.  Y datblygiad diweddaraf yn y grŵp yw sefydlu Canolfan Newid Ymddygiad Cymru.

Mae Dadansoddi Ymddygiad yn ddull ar sail tystiolaeth o helpu pobl mewn amrywiaeth o gyd-destunau, er enghraifft, plant ag anghenion dysgu ychwanegol, awtistiaeth, mewn addysg prif ffrwd a lleoliadau addysg arbennig, byd busnes, ymddygiad diogelwch, ymysg eraill.  Mae dros 400 o fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol wedi dilyn cwrs Bangor ac erbyn hyn yn gweithio ym mhob cwr o’r byd, yn ogystal ag yn y gymuned yng ngogledd Cymru.  Mae’r cwrs mewn partneriaeth gadarn gyda darparwyr gwasanaethau iechyd ac addysg y rhanbarth. Mae hefyd yn adlewyrchu natur ieithyddol y rhanbarth. Bellach mae’n cynnig bwrsariaeth astudio cyfrwng Cymraeg, ac mae myfyrwyr ar y cwrs wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gweithio'n lleol.  Llynedd, cwblhaodd Dawn Owen ei thraethawd hir yn Gymraeg, y myfyriwr MSc cyntaf yn hanes yr Ysgol Seicoleg i wneud hynny.

Bwriad Canolfan Newid Ymddygiad Cymru, sydd wedi derbyn £1.8 miliwn o gyllid gan Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru a Phrifysgol Bangor, yw cymhwyso gwyddor ymddygiad er lles busnesau yma yng Nghymru, gan bwysleisio ymddygiad diogel, lles a datblygu cynaliadwy.  Ers agor ym mis Ionawr 2013, mae Canolfan Newid Ymddygiad Cymru wedi cyflogi 7 o bobl ac wedi datblygu projectau gydag amrywiaeth o fusnesau bach a chanolig a sefydliadau mwy.  Yn ddiweddar dyfarnwyd cyllid i’r ganolfan i gynnal cynllun Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Chwmni Magnox Nuclear i weithio ar eu rhaglen diogelwch ar sail ymddygiad.

Yn ogystal â chyhoeddi ffrwyth ei ymchwil academaidd yn y maes, mae Dr Carl Hughes hefyd yn arwain Grŵp Dadansoddi Ymddygiad Arbrofol, yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop (EABG) ac wedi trefnu’r cynadleddau rhyngwladol yn Llundain ers 1998. Mae’n un o aelodau sylfaen Cymdeithas Dadansoddi Ymddygiad Ewrop ac yn ddiweddar cafodd ei ethol ar fwrdd sefydlu Cymdeithas Dadansoddi Ymddygiad gyntaf y Deyrnas Unedig. Mae’n aelod o fwrdd golygyddol nifer o gyfnodolion academaidd blaenllaw ym maes seicoleg ymddygiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014