Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

At arweinwyr ac arloeswyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru Crwsibl Cymru 2012

Mae Crwsibl Cymru yn rhaglen ddatblygu broffesiynol ac arweinyddiaeth bwysig i arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru.    

Beth yw Crwsibl Cymru?

Cyllidir Crwsibl Cymru gan y grŵp Gŵyl Ddewi o sefydliadau addysg uwch, a bydd yn dod â deg ar hugain o ymchwilwyr at ei gilydd i edrych sut y gallant gydweithio i fynd i’r afael â’r sialensiau ymchwil sy’n wynebu Cymru ar hyn o bryd.
Cynhelir Crwsibl Cymru 2012 dros dri gweithdy dwys deuddydd yr un (preswyl), a fydd yn cynnwys siaradwyr gwadd ysbrydoledig, seminarau, sesiynau sgiliau a thrafodaethau anffurfiol.

Bydd Crwsibl Cymru yn eich helpu i wneud y canlynol:

 • datblygu rhwydwaith o gyfoedion yn y gymuned ymchwil, 
 • ffurfio cysylltiadau â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, a’r cyfryngau Cymreig;
 • gwella eich effeithiolrwydd yn eich sefydliad a thu hwnt iddo;  
 • sicrhau bod eich ymchwil yn cael mwy o ddylanwad;
 • dysgu am wahanol feysydd ymchwil a meithrin datblygiad personol a gyrfa.   

Crwsibl Cymru – Rhaglen 2012

 • 31ain Mai a 1af Mehefin, cynhelir gan Brifysgolion Caerdydd a Morgannwg yng Nghaerdydd
 • 28ain a 29ain Mehefin, cynhelir gan Brifysgol Abertawe yn Abertawe
 • 26ain a 27ain Gorffennaf, cynhelir gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor ym Mangor

Mae’n rhaid i gyfranogwyr roi addewid i ddod i bob un o’r tri gweithdy fel amod gwneud cais.

Pwy ddylai wneud cais?

Gwahoddir ceisiadau gan ymchwilwyr addawol iawn o bob disgyblaeth  

 • gyda thair blynedd o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol (neu gyfwerth); (e.e. darlithwyr, cymrodyr academaidd, cymrodyr ymchwil, uwch gymrodyr ymchwil) 
 • sy'n gweithio mewn SMEs/cwmnïau deillio Cymreig neu ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Morgannwg neu Abertawe neu

Dim ond 30 o ymgeiswyr ar draws Cymru a ddewisir i gymryd rhan yn Crwsibl Cymru 2012.   Adolygir ceisiadau gan Banel Dewis wedi’i gynnull yn arbennig.

Crynodeb o’r Dyfarniad

Mae cyllid a gafwyd gan y grŵp Gŵyl Ddewi yn golygu y gall ymgeiswyr llwyddiannus gymryd rhan yn y rhaglen hon am ddim.

Telir holl gostau preswyl, yn cynnwys llety a bwyd, a chostau’r holl sesiynau yn y tri Labordy Crwsibl, dros holl ymgeiswyr llwyddiannus y Crwsibl.  Telir costau teithio rhesymol yn ôl ac ymlaen o bob Labordy Crwsibl.

Am wybodaeth bellach am Grwsibl Cymru a Rhaglen 2012 ewch i www.welshcrucible.org.uk Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y fideo ar wefan NESTA: http://www.nesta.org.uk/crucible

Meini Prawf y Broses Ddewis  

Dechrau /canol gyrfa – o leiaf 3 blynedd o brofiad ôl-ddoethurol neu gyfwerth (gofynnol)

Rhagoriaeth mewn ymchwil a meddwl yn greadigol wrth ymdrin â’u gyrfa

Awydd i wneud y canlynol:

 • Sicrhau bod eich ymchwil yn cael mwy o effaith
 • Diddordeb mewn ymwneud â’r cyhoedd, rhyngweithio â’r cyfryngau a gwneuthurwyr polisi
 • Datblygu rhwydwaith o gyfoedion mewn ymchwil
 • Gweithio’n rhyngddisgyblaethol

Deall cenhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddo:

 • Diddordeb mewn cydweithio rhyngddisgyblaethol, a phrofiad o hynny yn ddelfrydol
 • Ymwneud â’r cyhoedd a throsglwyddo gwybodaeth
 • Datblygu sgiliau ac agweddau ar gyfer ymchwil arloesol
 • Meddwl yn greadigol wrth ymdrin â'u gyrfa

Diddordebau mewn gweithgareddau eraill ym myd gwaith y tu allan i ymchwil, e.e. ymwneud â’r cyhoedd, ymwneud â chymdeithasau dysgedig neu grwpiau pwnc.

Cysylltwch a Penny Dowdney (Swyddfa Ymchwil ac Arloesi) os oes mae gennych ddiddordeb mewn gwneud cais. 
p.j.dowdney@bangor.ac.uk :  x2266

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2012