Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Aur i godwyr pwysau Prifysgol Bangor

Bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd eu lle ar y podiwm ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prifysgolion a Cholegau Prydain a gynhaliwyd ym Mhrifysgol St Mary’s yn Twickenham yn ddiweddar.

Bu dros 100 o godwyr pwysau, hyfforddwyr a gwylwyr yn bresennol yn y gystadleuaeth a gynhaliwyd dros ddau ddiwrnod gyda chynrychiolwyr o dros hanner cant o brifysgolion a cholegau.

Steph FosterSteph FosterEnillodd Stephanie Foster, 21 oed o Wigan, fedal aur yn y categori dan 90Kg i ferched. Mae’r maes codi pwysau yn newydd i Steph sy’n fyfyrwraig drydedd flwyddyn yn astudio Ecoleg Tir a Môr Gymhwysol. Bu’n cystadlu am y tro cyntaf  ym mis Tachwedd 2017 lle daeth yn Bencampwraig Agored Cymru.

Dywedodd Steph: "Rwyf wrth fy modd yn codi pwysau ac rwyf yn falch iawn o'r hyn rwyf wedi ei gyflawni trwy gadw cydbwysedd rhwng hyfforddi a fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol. Mae ennill y gystadleuaeth hon yn golygu llawer i mi, ac mae’n helpu gyda momentwm hyfforddi wrth symud tuag at Bencampwriaethau Prydain yn yr haf."

Nod Steph yn y tymor byr yw cyrraedd y podiwm ym Mhencampwriaethau Prydain, ac yn y pendraw mae’n gobeithio cynrychioli Prydain mewn cystadleuaeth ryngwladol a chystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham yn 2022. Yn ystod ei thair blynedd ym Mhrifysgol Bangor mae Steph wedi ennill medalau aur yng Nghystadlaethau Prifysgolion a Cholegau Prydain mewn rhwyfo a chodi pwysau mewn tair cam (powerlifting).

Enillodd Michael Farmer, 18 oed o Gaerffili, fedal aur yn y categori 69Kg i ddynion. Mae Michael yn astudio gradd mewn Daearyddiaeth ac mae’n un o’r rhai sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Michael FarmerMichael FarmerDywedodd Michael: "Bu’r hyfforddi yn y cyfnod cyn y gystadleuaeth yn wych, gyda phopeth yn disgyn i’w le ac rwyf yn gryfach nag erioed. Mae ennill y gystadleuaeth wedi llawer o foddhad i mi, yn ogystal ag arddangos y cyfleusterau o'r radd flaenaf sydd ym Mangor a’r gallu i gynhyrchu athletwyr ar y lefel uchaf. Ar ôl ennill dros y penwythnos, rwyf yn awr yn fwy na chymwys  i gystadlu yng Nghystadleuaeth Iau Ewrop a gynhelir yn La Coruna, Sbaen ym mis Gorffennaf a Phencampwriaethau Prifysgolion y Byd yng Ngwlad Pwyl ym mis Medi, sy'n golygu fy mod yn cael cyfle i gynrychioli fy ngwlad a Phrifysgol Bangor ar lefel ryngwladol."

Nod Michael yn y tymor hir yw ennill medalau yng Ngemau'r Gymanwlad yn Birmingham yn 2022.

Dywedodd Iona Williams, Rheolwr Datblygu Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor: "Rydym yn falch iawn o lwyddiannau Steph a Michael. Mae gan Steph ddoniau naturiol mae’n amlwg ac mae’n cyd-weithio’n dda gyda’r codwyr pwysau eraill sy’n hyfforddi yng Nghanolfan Brailsford. Mae Michael hefyd yn mynd o nerth i nerth ac rydym yn edrych ymlaen at ei gefnogi ym Mhencampwriaethau Ewrop a Phencampwriaethau'r Byd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.”

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2018