Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor a Phrifysgolion Santander yn cynnig cymorth drwy Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch yn ystod argyfwng COVID

Josef Roberts (chwith) a Simon Parry-Williams (dde) o Pai Language LearningJosef Roberts (chwith) a Simon Parry-Williams (dde) o Pai Language LearningMae Prifysgol Bangor a Phrifysgolion Santander yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion gyda'u busnesau a'u mentrau newydd trwy'r pandemig COVID-19. 

Mae cefnogaeth Prifysgolion Santander gwerth £25,000 ac mae wedi arwain at greu Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch Argyfwng COVID Prifysgol Bangor i fyfyrwyr sy'n entrepreneuriaid gael cefnogaeth ariannol yn ystod y cyfnod ansicr hwn. 

Mae'r gefnogaeth yn rhan o gynllun ehangach gwerth £4.5m ar draws nifer o bartneriaid prifysgol Santander i gynorthwyo amrywiaeth o fentrau er mwyn cefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr a lliniaru caledi yn ystod yr argyfwng COVID-19.

Lansiwyd galwad gystadleuol am geisiadau gan fusnesau myfyrwyr a graddedigion a oedd yn gallu dangos y byddai'r gefnogaeth yn gymorth iddynt ddechrau menter newydd neu gynnal busnes newydd sy'n bodoli eisoes ac yn lleddfu rhywfaint o'r pwysau ariannol arnynt dros y misoedd nesaf. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod 28 o grantiau wedi cael eu dyfarnu, gwerth rhwng £500 a £3000 i gyfrannu at gostau byw, ffioedd proffesiynol, prynu offer ac, mewn rhai achosion, cyflogi myfyriwr i ddatblygu'r busnes.  

Meddai Josef Roberts o Pai Language Learning sy’n darparu platfform i ddysgu ieithoedd ac sydd wedi ei leoli ym Mharc Gwyddoniaeth MSParc yn Gaerwen, “Rydym wedi bod yn gweithio ar ein busnes yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac roeddem yn paratoi i lansio'n swyddogol pan ddaeth COVID-19 a'r cyfyngiadau symud. Mae Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch Argyfwng Prifysgolion Santander wedi bod yn amhrisiadwy i ni fel cwmni newydd ac mae'n golygu y gallwn barhau â'n cynlluniau a gobeithio y byddwn yn gallu cyflogi myfyrwyr fel interniaid yn y dyfodol agos." 

Meddai Matt Hutnell, Cyfarwyddwr Prifysgolion Santander, “Mae Santander wedi ymrwymo i gefnogi addysg uwch yn ogystal â chymunedau lleol ledled y Deyrnas Unedig ac felly rydym yn falch bod modd cyfeirio ein cyllid lle mae'r angen mwyaf ar yr adeg dyngedfennol hon. Mae prifysgolion yn gwneud gwaith gwych i gyfrannu at ymgyrch y Deyrnas Unedig yn erbyn COVID-19, ac felly rydym yn falch iawn o gydweithio â'r prifysgolion sy'n bartneriaid inni a chynyddu eu hymdrechion hwythau yn eu tro ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda nhw i gefnogi myfyrwyr a'r gymuned addysg uwch ehangach gyda mentrau pellach dros y misoedd nesaf."

Meddai'r Athro Paul Spencer, Dirprwy Is-ganghellor Arloesi, Cysylltiadau a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor, “Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus gan Brifysgolion Santander yn ystod y cyfnod heriol hwn. Roeddwn yn falch iawn o weld cymaint o ddiddordeb yn y cynllun ac ansawdd y syniadau busnes a gawsom. Rwy'n credu ei fod yn tystio i ysbryd entrepreneuraidd ein myfyrwyr a'n graddedigion eu bod yn gallu addasu eu mentrau a manteisio ar gyfleoedd newydd er gwaethaf yr anawsterau gweithredu mae COVID-19 wedi eu hachosi. Hoffwn ddymuno'r gorau i bob un ohonynt yn eu hymdrechion ac edrychaf ymlaen at weld sut mae'r busnesau'n datblygu dros yr haf.”

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2020