Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor yn arloesi dull newydd o hyfforddi Cwnselwyr

Dr Fay ShortDr Fay Short, Arweinydd y rhaglen

Amcangyfrifir y bydd un mewn pedwar oedolyn yn cael trafferthion iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol, a materion yn ymwneud ag iechyd meddwl yw achos unigol mwyaf anabledd yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol wedi gwneud addewid i fuddsoddi dros un biliwn i drawsnewid gofal iechyd meddwl ar draws y Deyrnas Unedig. Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Bangor ymateb i'r cynnydd mewn angen am gwnselwyr trwy gyflwyno gradd Meistr mewn Cwnsela. Mae'r cwrs cyffrous hwn yn cynnig cyfle newydd ar gyfer hyfforddiant therapiwtig yng Ngogledd Cymru ac yn bwriadu creu cenhedlaeth newydd o gwnselwyr i gefnogi’r rheiny sydd mewn angen.

Mae Dr. Fay Short, prif awdur ‘Core Approaches in Counselling and Psychotherapy’, wedi datblygu'r cwrs newydd hwn mewn cydweithrediad â Susan Critchley yng Ngholeg Llandrillo. Cynhelir y cwrs yn yr Ysgol Seicoleg uchel ei pharch ym Mhrifysgol Bangor a chaiff ei gyflwyno gan addysgwyr arobryn a chwnselwyr profiadol. Meddai Maggie Griffiths, Pennaeth Cynorthwyol Grŵp Llandrillo Menai: "Rydym yn hynod falch o weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Bangor ar ei rhaglen MSc Cwnsela newydd: bydd y bartneriaeth yn cyfuno arbenigedd galwedigaethol y coleg a sgiliau datblygedig mewn cwnsela proffesiynol gyda'r rhagoriaeth academaidd mae'r brifysgol yn ei chynnig yn y rhaglen newydd gyffrous hon."

Bydd y cwrs hwn yn paratoi graddedigion i fod yn gwnselwyr proffesiynol. Bydd yn archwilio nifer o ymagweddau seicolegol a dulliau therapiwtig er mwyn cynnig hyfforddiant cyfannol mewn cwnsela. Bydd myfyrwyr yn dysgu am y dull Dyneiddiol a therapi sy’n Canolbwyntio ar Unigolion, y dull Seicodynamig a therapi Seicdreiddiol, y dull Ymddygiadol a therapi Ymddygiadol, a'r dull Gwybyddol a therapi Gwybyddol. Cânt eu cyflwyno hefyd i sawl dull integreiddiol, megis Therapi Ymddygiadol Gwybyddol a Therapi Ymddygiadol Rhesymoli Emosiwn. Bydd myfyrwyr yn dilyn darlithoedd, yn gwylio arddangosiadau o therapi ar waith, yn cymryd rhan mewn gweithdai yn efelychu cwnsela a goruchwyliaeth, ac yn trafod materion pwysig a dadleuol mewn therapi modern.

 

Mae'r cwrs dwy flynedd hwn hefyd yn rhoi cyfle unigryw i astudio pynciau seicolegol eraill yn yr ail flwyddyn, a gall yr opsiynau dewisol hyn gynnwys cyrsiau mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar, Seicoleg Glinigol, Niwroseicoleg, a Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol. Bydd yr hyfforddiant arbenigol pellach hwn yn rhoi mantais ychwanegol i fyfyrwyr fel graddedigion mewn cwnsela. Bydd y project ymchwil creiddiol, a fydd mewn nifer o achosion yn cael ei gwblhau mewn cydweithrediad â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol mewn sefyllfaoedd byd go iawn, yn cynnig y sgil cynyddol anhepgor i raddedigion o allu rhoi prawf ar eu hymyriadau a chael tystiolaeth o'u heffaith cadarnhaol ar gleientiaid.

Ynghyd â'r gwaith academaidd, bydd yr holl fyfyrwyr ar y cwrs hwn yn mynd ar leoliad cwnsela i ennill profiad yn y byd real o gwnsela wyneb-yn-wyneb. Bydd nifer o'n myfyrwyr yn cwblhau'r lleoliad hwn yng Ngwasanaeth Cwnsela'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a bydd myfyrwyr eraill o bosib yn gweithio gyda mudiadau elusennol a gwirfoddol. Yn ogystal â dysgu sut i gwnsela cleientiaid go iawn, bydd y profiad hwn yn rhoi cipolwg tu ôl i'r llenni i'r myfyrwyr o fyd ymarferol cwnsela.

Gyda sylfaen gadarn mewn Seicoleg ac Ymchwil, bydd gan raddedigion y cwrs hwn yr holl sgiliau byddant eu hangen i weithio mewn practis cwnsela sy'n gweithredu ar sail empeiraidd, megis yn y gwasanaeth iechyd, mewn ysgolion a cholegau, neu bractis preifat. Bydd y cwrs hwn hefyd yn ddewis delfrydol i fyfyrwyr sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a sgiliau cwnsela i'w defnyddio yng nghyd-destun dysgu, gofal iechyd, maethu neu waith cymdeithasol. Mae hefyd yn cyd-fynd â rhai o'r blaenoriaethau a amlinellir gan Lywodraeth Cymru mewn deddfau megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Gall y cwrs MSc Cwnsela dderbyn graddedigion o amrywiaeth o gefndiroedd yn cynnwys Seicoleg, Cymdeithaseg,  Iechyd a Gofal Cymdeithasol etc. ac mae ceisiadau yn cael eu derbyn ar hyn o bryd ar gyfer mynediad ym mis Medi 2017. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2017