Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor yn cymryd rhan yn y gynhadledd gwyddor gymdeithasol fwyaf yng Nghymru

Mae Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), sydd bellach yn ei phumed flwyddyn, yn dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisïau a gwyddonwyr cymdeithasol i drafod themâu fel iechyd; gofal cymdeithasol; lles; addysg; diwylliant a gwerthoedd; yr amgylchedd; marchnadoedd llafur; datganoli; a chymdeithas sifil.

Mae’r gynhadledd wedi ennill ei phlwyf fel digwyddiad pwysig yn y calendr gwyddor gymdeithasol, a bydd ymchwilwyr academaidd ac ymchwilwyr nad ydynt yn academaidd o ystod eang o ddisgyblaethau yn rhannu eu hymchwil yno. Mae’r digwyddiad yn hollbwysig i unrhyw un sy’n ymwneud â materion cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol yng Nghymru gyfoes, a bydd mwy na 70 o bapurau’n cael eu cyflwyno eleni.

Y ddau brif siaradwr yng nghynhadledd ddeuddydd eleni yw’r Athro Bob Jessop, Athro Nodedig Cymdeithaseg a Chydgyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Economi Wleidyddol Ddiwylliannol (CPERC) ym Mhrifysgol Caerhirfryn; a’r Athro Karel Williams, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ar Newid Cymdeithasol-ddiwylliannol (CRESC) a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ac Athro yn Ysgol Fusnes Manceinion.

Eleni, bydd y rhai sy’n bresennol yn cael y cyfle unigryw i weld arddangosfa boster ymchwil WISERD /  Cymdeithas Sifil. Canolfan Ymchwil Genedlaethol newydd gwerth £7 miliwn a ariennir gan yr ESRC yw WISERD / Cymdeithas Sifil, sy’n ymgymryd â rhaglen bum mlynedd o ymchwil polisi yn ymwneud â Chymdeithas Sifil yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys sesiynau gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yr ESRC, Canolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru ac Addysg WISERD.

Bydd cyfle hefyd i weld llyfr newydd Dr Jon Anderson: Page & Place: Ongoing Compositions of Plot yn y digwyddiad cyn y gynhadledd, sef ‘Cartograffwyr Llenyddol Aberystwyth: archwilio’r berthynas rhwng llenyddiaeth a lle’ a gynhelir ddydd Mercher 2 Gorffennaf yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth.  Bydd y digwyddiad yn archwilio’r berthynas rhwng llenyddiaeth a daearyddiaeth, gan ganolbwyntio ar rai o awduron cyfoes gorau Ceredigion.

Mynegodd Cyfarwyddwr WISERD, yr Athro Ian Rees Jones, ei foddhad mawr yn y siaradwyr ar gyfer cynhadledd eleni: ‘Rydym ni’n falch iawn o groesawu prif siaradwyr mor neilltuol a nodedig i’r hyn sydd wedi datblygu i fod yn un o’r digwyddiadau pwysicaf yn y calendr gwyddor gymdeithasol yng Nghymru. Mae cynnwys sesiynau gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, Addysg WISERD a Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru yn arbennig o gyffrous, gan ei fod yn rhoi tystiolaeth ychwanegol o gryfder ymchwil gwyddor gymdeithasol yng Nghymru. Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys cyfres o bapurau yn arddangos ymchwil i gymdeithas sifil. Mae hwn yn faes pwysig ac un y bydd WISERD yn datblygu ymchwil bellach ynddo yn y dyfodol, yn sgil sefydlu Canolfan Ymchwil WISERD / Cymdeithas Sifil. Rydym ni hefyd yn falch o weld bod y gynhadledd yn parhau i dyfu, ac edrychwn ymlaen at groesawu cynrychiolwyr o ystod o sectorau a disgyblaethau. 

Sefydlwyd WISERD yn 2008 i ddwyn ynghyd ac ychwanegu at yr arbenigedd presennol mewn dulliau a methodoleg ymchwil meintiol ac ansoddol ym mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Mae WISERD, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ymgymryd â gweithgareddau ymchwil a datblygu capasiti sy’n sail i seilwaith ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol ac economaidd ledled Cymru a thu hwnt.

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD 2014 ddydd Iau 3 Gorffennaf a dydd Gwener 4 Gorffennaf yng Nghanolfan Gynadledda Medrus ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ewch i’r wefan am ragor o wybodaeth: www.wiserd.ac.uk/training-events/annual-conference-2014/

 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2014