Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor yn y 10 uchaf yng nghynghrair gwyrdd byd-eang

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos yn y ddegfed safle yn y byd am ei ymrwymiad i gynaliadwyedd yn ôl tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae’r Brifysgol yn un o bedair prifysgol ym Mhrydain sydd yn ymddangos yn neg uchaf UI Green Metric, tabl cynghrair o brifysgolion gwyrddaf y byd.

Aseswyd 780 o brifysgolion o 85 gwlad ar gyfer y Tabl Cynghrair gan Universitas Indonesia, sydd yn tynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd.

Mae Prifysgol Bangor wedi dal ei gafael yn y deg uchaf am y drydedd flwyddyn yn olynol, ac yn cael ei gosod yn gyntaf yng Nghymru yn ôl y cynghreiriau sydd yn mesur chwe dangosydd ym mhob prifysgol. Enillodd Prifysgol Bangor y marciau uchaf oedd ar gael ar gyfer addysg – gan adlewyrchu ymroddiad y Brifysgol i addysg ac ymchwil ym maes cynaladwyedd. Mae ein ffocws ar leihau gwastraff ac ailgylchu yn cael ei gydnabod ac yn cael ei sgorio’n uchel, ac mae'r dangosydd ynni a newid hinsawdd yn adlewyrchu ein buddsoddiad diweddar mewn mesurau effeithlonrwydd ynni.

Roedd uchafbwyntiau cynaladwyedd ar y campws flwyddyn ddiwethaf yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus y Brifysgol i gymryd camau cadarnhaol wrth hybu cynaladwyedd a llwyddo wrth wella’r amgylchedd. Ymunon ni â phrifysgolion eraill ar draws y byd wrth ddatgan Argyfwng Hinsawdd. Roedd y digwyddiadau'n cynnwys Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid, Wythnos Ymwybyddiaeth Gwastraff ar draws y campws, Carnifal Cynaliadwyedd, Her Climathon Melin Drafod a gynhelir yn rheolaidd er mwyn i staff a myfyrwyr rannu syniadau a diddordebau. Hefyd, cefnogodd ein myfyrwyr nifer o Streiciau Hinsawdd Ieuenctid.

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaladwyedd y Brifysgol:

"Ymdrech tîm ar draws y campws yw hwn. Mae gwella'r amgylchedd ac arbed adnoddau ledled y sefydliad yn her ddi-baid ac mae gofyn i ni i gyd ymuno yn y gwaith. Rydym yn cydnabod bod rheolaeth amgylcheddol gadarn yn hanfodol bwysig i'n nod o ddatblygu a defnyddio dulliau blaengar o wneud ystyriaethau cynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn rhan annatod o bopeth a wnawn. Trwy ein hymchwil, ein haddysgu, ein profiad myfyriwr a'n cydweithrediad â'r gymuned, rydym yn cyfrannu'n gadarnhaol at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig."

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2019