Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

BTO Cymru yn nythu yn eu swyddfa newydd yn y Brifysgol

Torrwyd cacen ddathlu gan Yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor yn nerbyniad agoriadol Ymddiriedolaeth Adareg Prydain – Cymru (BTO) yn ddiweddar. Mae’r BTO newydd ymgartrefu mewn swyddfeydd newydd Adeilad Thoday wrth  ymyl yr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy). Rhoddodd Dr Christine Cahalan, Pennaeth SENRGy araith fer i groesawu'r BTO i'r Brifysgol, ac eiliwyd hi gan yr Is-Ganghellor.

Mae Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO) yn sefydliad ymchwil annibynnol sy'n cysylltu gwyddonwyr o blith y dinasyddion ag adaregwyr proffesiynol. Nod yr elusen yw defnyddio tystiolaeth o newid mewn poblogaethau bywyd gwyllt, yn enwedig adar, i hysbysu’r cyhoedd, y rhai sy’n ffurfio barn a pholisi amgylcheddol, a rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Oherwydd safbwynt diduedd yr Ymddiriedolaeth, mae modd i’r Llywodraeth a sefydliadau cadwraethol ddefnyddio ei data a’i gwybodaeth. Yn ogystal â’i phencadlys yn Thetford, mae gan yr elusen swyddfa yn yr Alban (wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Stirling) a swyddog BTO Iwerddon. Lansiwyd BTO Cymru yn swyddogol yn Sioe Frenhinol Cymru yn gynharach eleni.

Yr Is Ganghellor Artho John Hughes yn torri'r gacenYr Is Ganghellor Artho John Hughes yn torri'r gacenMae gan BTO Cymru ddau aelod staff parhaol: Swyddog Datblygu Cymru, sef Kelvin Jones, a’r Uwch Ecolegydd Dr Rachel Taylor, a ymunodd â’r BTO o SENRGy dechrau mis Hydref. Roeddynt yn falch o groesawu nifer o aelodau staff y Brifysgol, ynghyd â ffrindiau hen a newydd, o’r CCGC, RSPB, CEH, BSBI, Parc Cenedlaethol Eryri, Radio Cymru a’r Herald Cymraeg, ymysg rhai o gynrychiolwyr gwirfoddoli Rhanbarthol y BTO, ynghyd â chofnodwyr data gwirfoddol brwdfrydig eraill y mae cymaint o waith pwysig cenedlaethol y BTO yn dibynnu arnynt. Cawsant eu hanrhydeddu hefyd gan ymweliad Mr Peter Hope Jones, sydd wedi cyfrannu mewn modd dihafal at adareg yng Nghymru.

Meddai Kelvin;

”Rydym wedi derbyn croeso cynnes iawn yma yn y Brifysgol a theimlwn fod hyn yn ddechrau rhywbeth mawr ar gyfer y BTO yng Nghymru.”

Ychwanegodd Rachel;

”Rwy'n edrych ymlaen at y cyfle i barhau i adeiladu ar ein partneriaethau sy'n bodoli eisoes yng Nghymru, ac i ehangu ymchwil wyddonol y  BTO er budd adar yng Nghymru. Mae Prifysgol Bangor yn fan cychwyn perffaith ar gyfer y fenter hon oherwydd y wybodaeth a’r profiad gwych a geir yma, ynghyd â chysylltiadau agos â CCGC, RSPB ac eraill”.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2011