Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Caffael dinasoedd y dyfodol, heddiw: paratoadau terfynol yn cael eu gwneud at Wythnos Gaffael Prifysgol Bangor

Disgwylir i gynadleddwyr o dros 30 o wledydd ddod i gynhadledd ryngwladol fawr a drefnir gan Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael (ICPS) Prifysgol Bangor y mis hwn. 

Bydd Wythnos Gaffael 2015, a drefnir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn dod ag ymarferwyr, rheoleiddwyr ac academyddion ym maes caffael cyhoeddus at ei gilydd am wythnos o drafod bywiog ac ysgogol.

Ers ei sefydlu yn 2012 mae'r Wythnos Gaffael wedi datblygu'n sylweddol iawn fel y brif gynhadledd yn y maes, gyda dros 500 o gynadleddwyr o dros 20 o wledydd yn dod yno yn 2014.

Mae'r siaradwyr yn y gynhadledd eleni, a gynhelir yng Ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd o 16-20 Mawrth, yn cynnwys ffigurau allweddol o'r Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Amazon, Microsoft, Sefydliad Masnach y Byd, George Washington University, Bravosolution, Ombwdsmon Caffael Canada, UNCITRAL Geneva, y Sefydliad dros Gydweithio a Datblygu Economaidd a Llywodraeth Tsieina. 

Bydd Wythnos Gaffael 2015 yn dechrau gyda ffair yrfaoedd ac arddangosfa yn canolbwyntio ar gaffael, lle caiff arloeswyr eu mentora ar y ffordd orau i gyflwyno eu cynnyrch arloesol i brynwyr cyhoeddus - sydd ddim yn beth hawdd i'w wneud mewn cyfnod pan mae pobl ofn cymryd risg.  Bydd prynwyr mawr fel Microsoft, Brigâd Dân Llundain a Chyngor Dinas Caerdydd yn trafod sut maent yn mynd ati i sicrhau cynnyrch arloesol gan eu cyflenwyr er mwyn darparu gwell gwasanaethau cyhoeddus.  Ymysg y cwmnïau a chyrff sy’n arddangos y mae’r BBC, O2, Nissan a Brigâd Dân Llundain.

Mae SMEs Cymreig a chwmnïau newydd wedi rhoi croeso brwd i'r ychwanegiad hwn i raglen 2015, gan y bydd yn dod â nodwedd newydd i faes gwerthu nwyddau arloesol yng Nghymru, gartref ac yn rhyngwladol.

Disgwylir mai prif atyniad yr wythnos fydd yr ymdriniaeth ar drydydd diwrnod y gynhadledd â phrojectau 'Smart Cities' ledled y byd.  Bydd siaradwyr o gyn belled â San Francisco, Singapore ac Amsterdam yn dod ynghyd am gyfres o astudiaethau achos yn ymwneud â themâu isadeiledd, cludiant a symudedd, a phobl a thechnoleg.

Fe wnaeth yr Athro Dermot Cahill, Athro Cyfraith Fasnachol yn Ysgol y Gyfraith y Brifysgol a Chadeirydd y Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael , groesawu ychwanegu'r elfen 'Smart Cities' at Wythnos Gaffael 2015.  "Mae’n hollbwysig bod awdurdodau dinasoedd yn manteisio ar dechnolegau newydd, fel bod hynny'n arwain at fanteision sylweddol i ddinasoedd a'u dinasyddion.  Bydd cynrychiolwyr o ddinasoedd amlwg drwy'r byd yn dod i'r Wythnos Gaffael yng Nghaerdydd eleni i rannu eu profiadau gyda chynllunwyr dinesig a dyfeiswyr technolegau newydd ar gyfer bywyd trefol."

Mae Cyfarwyddwr Gweithredol ICPS, Gary Clifford, yn edrych ymlaen yn arbennig at ddwy elfen o'r wythnos.  Yn gyntaf, anerchiad gan Weinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, AC, a fydd yn agor pedwerydd diwrnod y gynhadledd. Bydd yn annerch cynulleidfa o brif gyfreithwyr caffael o Brydain, yr UE a rhyngwladol, gan ymdrin â datblygiadau pwysig yng Nghymru wrth iddi gynllunio i ystyried troi amcanion caffael yn gyfraith. 

"Amser a ddengys p'un a yw Cymru'n barod i gymryd y cam yma," meddai Gary, gan ychwanegu bod "ein hymchwil ym Mangor dros lawer o flynyddoedd yn cadarnhau mai dyma'r ffordd i fynd, yn arbennig os yw Cymru eisiau ystyried ei phersbectif unigryw ar gaffael a defnyddio polisi caffael fel cyfrwng i hyrwyddo cynnydd cymdeithasol ac amcanion economaidd-gymdeithasol."

Uchafbwynt arall Gary yw'r Gwobrau Caffael Cenedlaethol, a fydd yn dod ag Wythnos Gaffael 2015 i'w therfyn.  Nod y Gwobrau, a gynhelir yn Neuadd y Ddinas ar noson 20 Mawrth, yw cydnabod y gorau a'r disgleiriaf ym maes caffael yng Nghymru.  Lucy Owen, newyddiadurwraig y BBC sy’n llywyddu’r noson a bydd araith gan Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru.

I gyd-fynd â rhaglen yr wythnos ceir digwyddiad cymdeithasol bob dydd i roi sylw i elfennau gorau diwylliant Cymru, yn cynnwys cinio rhyngwladol gyda maer dinas Caerdydd yng Nghastell Caerdydd. 

Diolch i gefnogaeth hael yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a llawer o noddwyr, ni chodir unrhyw dâl am ddod i'r digwyddiadau yn ystod y dydd, ond anogir rhai sydd â diddordeb i gofrestru cyn gynted â phosib gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. I gofrestru, ewch i www.procurementweek.org.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015