Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Môr Cymru yn agor ei drysau yn ystod Gŵyl Fwyd Môr Menai

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn dadorchuddio plac i agor Canolfan Môr Cymru'n swyddogol. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn dadorchuddio plac i agor Canolfan Môr Cymru'n swyddogol. Bydd cyfle i unigryw i fynychwyr Gŵyl Bwyd Môr Menai ddydd Sadwrn (20 Awst) ymweld â Chanolfan Môr Cymru ar safle Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy.

Dyma yw'r diwrnod agored cyntaf i'r cyhoedd er pan agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan Dywysog Cymru ym mis Gorffennaf eleni. Bydd arddangosfeydd a gweithgareddau rhyngweithiol yn dangos y gwaith arloesol a wneir gan yr Ysgol Gwyddorau Eigion

Mae Canolfan Môr Cymru yn gyfleuster modern, amgylcheddol-gyfeillgar gwerth £5.5M ar gyfer y sector morol yng Nghymru. Mae'n rhoi ffocws a mynediad i arbenigedd a gofod ar gyfer cydweithredu rhwng ymchwilwyr, gweithredwyr masnachol ac asiantaethau yn y sector. 

Meddai'r Athro Colin Jago, Deon Coleg Gwyddorau Naturiol Prifysgol: "Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai – gyda'r pwyslais ar fwyd môr lleol, yr amgylchedd morol a threftadaeth arfordirol – yn cynnig cyfle perffaith i wahodd y cyhoedd i ddod i'n gweld ac i ddysgu mwy am ein gwaith. Mae yna lawer o waith ymchwil a datblygu hynod arloesol yn digwydd yn y Ganolfan nad ydi pobl yn ymwybodol ohono.

"Bydd y diwrnod agored yn galluogi pobl i ddysgu am ynni morol adnewyddadwy, newid hinsawdd, pysgodfeydd Môr Iwerddon, prosesau arfordirol ac amgylchedd y môr sydd yn tynnu sylw at agweddau lleol a byd-eang ein gwaith gwyddonol. Bydd modd ymweld â'n labordai, gweld offer morol a Mae adeilad newydd Canolfan Môr Cymru i weld yn glir ar flaen safle'r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhorthaethwy.Mae adeilad newydd Canolfan Môr Cymru i weld yn glir ar flaen safle'r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhorthaethwy.chreaduriaid y môr a chael sgwrs gyda biolegwyr y môr a fydd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.   

"Rydyn ni wedi cynnal diwrnodau agored i'r cyhoedd yn ystod yr Ŵyl yn y gorffennol, cyn i'r Ganolfan newydd gael ei hadeiladu, ac fe ddaeth miloedd o bobl trwy'r drws i ddysgu am ein gwaith. Gyda llawer o ddiddordeb yn lleol yn y Ganolfan newydd, mae'n debygol y byddwn yn brysurach fyth eleni."

Bydd cerflun gwreiddiol gan yr artist lleol Jane Evans hefyd yn cael ei arddangos yng nghyntedd Canolfan Forol Cymru yn ystod yr Ŵyl. Fel rhan o raglen addysgol yr Ŵyl gydag ysgolion yn yr ardal, bu plant lleol yn casglu cannoedd lawer o boteli plastig er mwyn eu defnyddio mewn gweithdai celf i greu pysgod a chreaduriaid morol eraill i'w defnyddio fel bynting addurniadol ar safle'r Ŵyl. Defnyddiwyd 200 o'r poteli hynny gan Jane i greu ei cherflun.

Meddai Jane: "Cefais gais i greu gwaith ar gyfer cyntedd Canolfan Môr Cymru yn sgil y prosiect celf ac addysg a ddatBu'r artist Jane Evans yn creu'r gwylanod yma efo disgyblion Ysgol David Hughes.Bu'r artist Jane Evans yn creu'r gwylanod yma efo disgyblion Ysgol David Hughes.blygais ar gyfer ysgolion. Gyda help Sŵ Môr Môn rydyn ni wedi bod yn tynnu sylw'r plant at y problemau a ddaw o lygredd plastig yn yr amgylchedd arfordirol. Bu disgyblion mewn 7 ysgol gynradd yn creu pysgod a sglefrod môr a chrewyd gwylanod y môr gan ddisgyblion blwyddyn 8 yn Ysgol David Hughes.

"Roedd yn gwneud synnwyr llwyr parhau i weithio gyda'r boteli plastig ac i ddefnyddio'r darn celf hwn fel penllanw i'r prosiect. Rwy'n gobeithio y caiff ei werthfawrogi fel darn hardd o gelf, ond wrth ei greu roedd gen i fwriad hefyd i dynnu sylw at y materion hynod ddifrifol ynghlwm â'r angen i warchod ein hamgylchedd arfordirol a phwysigrwydd ailgylchu ac ailddefnyddio deunyddiau niweidiol fel plastig.

Bydd Gŵyl Fwyd Môr Menai yn cael ei chynnal ym Mhorthaethwy am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ddydd Sadwrn 20 Awst. 

Bydd Cyngerdd yr Ŵyl gyda Meic Stevens, Band Al Lewis, Sera a'r Band a Chôr Ieuenctid Môn yn cael ei chynnal ar Bier y Tywysog, Porthaethwy am 6pm nos Wener, 19 Awst. Mae tocynnau yn £15 i oedolion, £10 consesiynau ac ar gael ym Mwyty Dylan's, Porthaethwy.  

Am fwy o wybdoaeth ewch i www.gwylbwydmormenai.com

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2016